نویسنده = محمد حسن یزدانی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل زمانی- مکانی بروز سرقت در شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

ارسطو یاری حصار؛ محمد حسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده


2. شناسایی عوامل موثر در ایجاد پیاده راه با استفاده از مدل تحلیل مسیر (مطالعه موردی: شهر سرعین)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 31-44

محمد حسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده؛ مریم جامی