تحلیل زمانی- مکانی بروز سرقت در شهر اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 عضو هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

امروزه یکی از مهمترین تهدیدات جامعه بشری مربوط به جرایم انسانی بویژه سرقت اموال است. عاومل گوناگونی در زمینه ساز بروز سرقت هستند که عامل زمان و مکان از مهمترین عوامل می‌باشد و ضرورت دارد در این خصوص تحقیقات علمی صورت بگیرد در همین راستا، تحقیق حاضر به دنبال بررسی زمان و مکان بروز سرقت‌های شهر اردبیل است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها پژوهشی توصیفی - تحلیلی محسوب می‌شود و جامعه آماری آن شامل کلیه سارقان که در نیمه اول سال 1396 در زندان اردبیل دوران محکومیت خود را می‌گذرانند، می‌باشد که به روش تمام شماری از همه 233 نفر پرسشنامه تکمیل شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از آزمون‌های آماری خی‌دو، کرامز در قالب نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیات تحقیق و از نرم‌افزارArcGIS برای نمایش گرافیکی توزیع محل سکونت و محل وقوع سرقت استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سرقت‌ها اکثراً از طرف افراد متعاد، سابقه‌دار و دارای مشکل مالی، در فصل تابستان (بویژه شهریورماه)، در طول شب و آخر هفته و در بافت‌های تازه‌ساخت و مرفه‌نشین رخ داده است و با توجه به مشابهت بالا بین محل سکونت و محل وقوع سرقت (مشابهت 5/44 درصدی در بافت تازه ساخت، 3/33 درصدی در بافت ارگانیک، 8/43 درصدی در بافت حاشیه‌ای، 8/44 درصدی در بافت میانی و 25 درصدی در بافت روستاهای ادغامی) می‌توان گفت که بین محل سکونت و محل وقوع سرقت رابطه معنی‌داری در سطح آماری 95 درصد وجود دارد. نهایتاً اینگونه نتیجه‌گیری می‌شود که سرقت‌های شهر اردبیل در زمان و مکان خاصی رخ می‌دهند و در این خصوص پیشنهادهایی جهت پیشگیری و کاهش سرقت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Location- time analysis of robbery occurrence at Ardebil city

نویسندگان [English]

  • Arastoo Yari hesar 1
  • mohammadhasan yazdani 2
  • Asghar pashazadeh 3
2 Associate Professor of Geography & Urban planning, University of Mohaghegh Ardabili
3 Ph.D. Student of Geography & Urban planning, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Nowadays, one of most important threads in humanity society relate to crimes specially properties robbery. Various factors cause to generate robbery occurrence and one of factors is time and location, and it is necessary to implement scientific studies in mentioned case and also current research want to investigate robberies occurrence time and location at Ardebil city. This study is applied- researching according to aim and it is analytical-descriptive based on data gathering method. Statistical society include all of thefts during half part of 2017 solar year who they are passing condemnation period at Ardebil jail and 233 persons completed questionnaire by whole counting method. Kramer’s , Chi-Square statistical tests were used to research data analysis in SPSS software framework and also ArcGIS software in research hypothesis test was applied to show graphical resident place distribution and robbery occurrence location.Results show that Results show that, most of robberies were happened in summer (September) during nights, weekends and rich, new constructed tissues. According to high similarity among residential place and robbery occurrence location (44.5% similarity in new constructed tissues; 33.3% similarity in Organic tissues ; 43.8% similarity in outskirt tissues; 44.8% similarity in middle tissues and 25% similarity in combined rural tissue) we can say, there is significant relationship between residential location and robbery occurrence place at 95% statistical level. Finally, we conclude that, Ardebil robberies are happened in special time and location and it was presented suggestions to prevention and reducing robbery. Keywords: Robbery crime, Robbery location, Robbery time, Ardebil city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Robbery crime
  • Robbery location
  • Robbery time
  • Ardebil city