تحلیل زمانی- مکانی بروز سرقت در شهر اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 عضو هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

امروزه یکی از مهمترین تهدیدات جامعه بشری مربوط به جرایم انسانی به ویژه سرقت اموال است. عوامل گوناگونی زمینه­ساز بروز سرقت هستند که عامل زمان و مکان از مهمترین عوامل بوده و ضرورت دارد در این خصوص تحقیقات علمی صورت بگیرد. در همین راستا، تحقیق حاضر به دنبال بررسی زمان و مکان بروز سرقت­های شهر اردبیل است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده­ها پژوهشی توصیفی_تحلیلی محسوب می­شود و جامعه آماری آن شامل کلیه سارقان که در نیمه نخست سال 1396 در زندان اردبیل دوران محکومیت خود را می­گذرانند، است که به روش تمام شماری از همه 233 نفر پرسشنامه تکمیل شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از آزمون­های آماری خی­دو، کرامز در قالب نرم­افزار SPSS برای آزمون فرضیات تحقیق و از نرم­افزارArcGIS  برای نمایش گرافیکی توزیع محل سکونت و محل وقوع سرقت استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که سرقت­ها اکثراً از طرف افراد متعاد، سابقه­دار و دارای مشکل مالی، در فصل تابستان (به ویژه شهریورماه)، در طول شب و آخر هفته و در بافت­های تازه­ساخت و مرفه­نشین رخ داده و با توجه به مشابهت بالا بین محل سکونت و محل وقوع سرقت (مشابهت 5/44 درصدی در بافت تازه ساخت، 3/33 درصدی در بافت ارگانیک، 8/43 درصدی در بافت حاشیه­ای، 8/44 درصدی در بافت میانی و 25 درصدی در بافت روستاهای ادغامی) می­توان گفت که بین محل سکونت و محل وقوع سرقت رابطه معنی­داری در سطح آماری 95 درصد وجود دارد. نهایتاً اینگونه نتیجه­گیری می­شود که سرقت­های شهر اردبیل در زمان و مکان خاصی رخ می­دهند و در این خصوص پیشنهادهایی برای پیشگیری و کاهش سرقت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Location- time analysis of robbery occurrence at Ardebil city

نویسندگان [English]

  • Arastoo Yari hesar 1
  • mohammadhasan yazdani 2
  • Asghar pashazadeh 3
2 Associate Professor of Geography & Urban planning, University of Mohaghegh Ardabili
3 Ph.D. Student of Geography & Urban planning, University of Mohaghegh Ardabili
Abdi, T., Khalatbari, A. & Kamrani Saleh, B. (2008). Effective factors on robbery occurrence to force at Karaj city, Discipline management studies journal, No.1, pp.64-78. [in Persian].
Abdollahi-Haghi, M. (2004). Crime Prevention through Applied Urban Land Planning. Master's Thesis, University of Zanjan. [in Persian].
Atashaneh, M. & Amiri, M. (2010). Reasons and factors of robbery crime at Ahvaz city, Special journal of social sciences Islamic Azad University- Shoshtar branc, No.11, pp.103-126. [in Persian].
Bayanloo, Y., Ghodrati, H., Hasani, M. H. & Bayat, M. (2011). Comparative investigation of station and non-station robbery in Zanjan province cities at 2007-2008, Discipline knowledge journal, No.1, pp.135-159. [in Persian].
Barani Beyranvand, M., Kalantari, M. & Jabbari, K. (2010). Analysis criminal guilty time-Location patterns analysis in urban regions (Case study: Force robbery crimes, Satanism, levy at Tehran central part), Social discipline, No.1, pp.7-23. [in Persian].
Berthau, I., Hajinejad, A., Asgari, A. & Goli, A. (2013). Investigating patterns of residential theft using exploratory analysis of spatial data Case study: Zahedan, Strategic research on security and social order, No.2, pp. 1-23. [in Persian].
Hedayati, A. & Abbasi, E. (2009). Crime centers scientific management by using GIS (Geographical information system); Case study: Kinds of robbery crime at Qazvin city, Discipline management studies journal, No.2, pp.177-198. [in Persian].
Hillier, B., & Sahbaz, O. (2010). High resolution analysis of crime patterns in urban street networks: an initial statistical sketch from an ongoing study of London borough, Proceedings of the Fifth International Space Syntax Symposium, Phd Thesis, University of Delft.
Kalantari, M., Hedayati, A. & Abbasi, E. (2010). Investigation field’s usage amount and effect in generating crime centers by using GIS (Geographical information system), Discipline knowledge journal, No.3, pp.141-181.  [in Persian].
Keynia, M. (1994). Criminology principals, Vol. 2, Tehran: Tehran University Publication. [in Persian].
Morshedi, M. (2009). Investigation effective factors in selection of robbery place (Case Study: Houses robbery at Khoy city, 2007), Prevention crime studies, No.13, pp.7-38. [in Persian].
Rezvani, M. R., Zare, Z., Farhadi, S. & Niksirat, M. (2011). Crime geography in rural parts by focusing on animal’s robbery in Chardooli district, Ghorveh city, Discipline management studies journal, No. 1, pp. 38-62. [in Persian].
Safa, D. & Fooladi, H. (2016). Studying qualitative reasons and robbery experiences from houses and their effects on social security and order; Case study: Qom city, Investigation Iran social subjects, No.1, pp.125-154. [in Persian].
Sajjadian, N., Shojaeian, A. & Karmalach’ab, H. (2012). Investigation placement robbery crime centers at Ahvaz city, Zagros viewpoint Geographical journal, No.13, pp.165-188. [in Persian].
Salami, M., Zahri, Z. & Ashrafi, A. (2012). Recognition and zoning robbery crime occurrence centers at Birjand city, Social discipline and Security guideline researches, No.2, pp.83-102. [in Persian].
Tavakoli, M. (2005). Identification and analysis of urban crime crime centers, Graduate master's degree, command and control, Master's Thesis, Department of Command and Staff, Police University. [in Persian].
Varai, A., Moghimi, M., Ebadinejhad, M. & Moradi, G. (2011). Investigation effective factors on assault robbery occurrence at Bandar Abbas, Discipline knowledge journal, No.3, pp.135-168. [in Persian].
Yazdani, M. & Pashazadeh, A. (2018). Spatial-temporal analysis and causes of urban accidents in Ardebil and provide appropriate solutions for reducing, Office of Vice Chancellor for Research, University of Mohaghegh Ardabili. [in Persian].
Plass, S.P. & Carmody, C.D. (2005). Routine Activities of Delinquent and Non-Delinquent Victims of Violence Crime. American Journal of Criminal Justice, No.2, pp.235-245.