دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 3-137 
7. تحلیل زمانی- مکانی بروز سرقت در شهر اردبیل

صفحه 77-92

ارسطو یاری حصار؛ محمد حسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده