برآورد تمایل به پرداخت گردشگران و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: دریاچه زریبار مریوان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

2 دانشگاه کردستان

چکیده

برای بسیاری از کشورها، صنعت گردشگری بخش قابل ملاحظه­ای از رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است. فعالیت گردشگری می­تواند تأثیر منفی یا مثبت بر کیفیت زندگی ساکنان داشته باشد. در سطح خرد، مطالعات ارزش­گذاری باعث دستیابی به اطلاعات مربوط به ساختار و کارکرد اکوسیستم­ها و نقش متنوع و پیچیده آنها در حمایت از رفاه انسانی شده و در بعد کلان، ارزش‌گذاری اقتصادی اکوسیستم، برنامه­ریزان و مدیران اجرایی را در برنامه­ریزی، حفاظت و بهره­برداری پایدار منابع طبیعی یاری می­دهد. دریاچه زریبار مهم‌ترین و کم‌نظیرترین جاذبه‌ آبی در سه کیلومتری غرب شهرستان مریوان در استان کردستان قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی میزان تمایل به پرداخت گردشگران ورودی به دریاچه زریبار مریوان است. روش  نمونه‌گیری به‌ صورت تصادفی ساده و برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه عدد 86/0 به دست آمد که نشان از پایای خوب پرسشنامه دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش لاجیت نشان می­دهد که متغیرهای سن، هزینه سفر، سطح تحصیلات، بعد خانوار، درآمد و میزان رضایت بازدیدکنندگان بر تمایل به پرداخت تأثیر معنی­دار داشته و متغیر سابقه پرداخت، تأثیری بر تمایل به پرداخت افراد نداشته است. یکی دیگر از نتایج این مطالعه نشان می­دهد که ارزش تفریحی دریاچه زریوار که با مقدار متوسط انتظاری (WTP) نشان داده می­شود، برای هر بازدید کننده برابر با 5712 ریال است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of tourists willingness to pay and factor affecting (case Study: Marivan lake Zaribar)

نویسندگان [English]

  • Sana mostafazadeh 1
  • Fateh Habibi 2
  • ahmad Mohammadi 1
1 Department of Economics, University of Kurdistan
Alberini, A., V. Zanatta and P. Rosato. (2007), " Combining actual and contingent behavior to estimate the value of sports fishing in the Lagoon of Venice", Ecological Economics, 61: 530–541.

Amirnejhad, H. (2006). " Determining the total economic value of forest ecosystems in northern Iran with emphasis on environmental-ecological and conservation values", PhD thesis in Agricultural Economics. .[in Persian].

Bann, C. (1997)," The economic valuation of mangroves," a manual for researchers.

Cavuta, G., Claval, P., Pagnini, M. P., & Scaini, M. (2006)," Environmental goods valuation: The total economic value. In Part V: Economic Trends and Cultural Environmental Chances.

Chaikaew, P., Hodges, A. W., & Grunwald, S. (2017)," Estimating the value of ecosystem services in a mixed-use watershed: A choice experiment approach", Ecosystem services, 23, 228-237. 

Dizaji, M., najafinasab, M.H. & shararkhah, H. (2012). " Estimation of tourist value of Tabriz Park Igoli Park using conditional valuation method" Journal of Applied Economics, 2(7): 106-125. .[in Persian].

Eftec. N.  (2006)," Valuing Our Natural Environment, In association with Environmental Futures Limited, Final Report, Annexes NR0103,For the UK  Department for Environment, Food and Rural Affairs, 20th March 2006.

Fatahi, A. (2014). " Fundamentals of Economic Valuation of Natural Resources", Yazad. [in Persian].

Ghanbari, A.& Hashemei, A.S. (2018)." Estimation of willingness to pay visitors and tourists of Zaribar Lake and Investigation of Factors Affecting it by Conditional Valuation Method (CVM)", Geography and urban-regional planning, 25: 187-202. [in Persian].

Hanemann, W.M. (1994)," Valuing the Environment through Contingent Valuation. Economic Perspectives", 8(4): 19-43.

Jenkins, W. A., B. C. Murray, R. A. Kramer, S. P. Faulkner. (2010)," Valuing ecosystem services from wetlands restoration in the Mississippi Alluvial Valley", Ecological Economics, 69: 1051–1061. 

Karami, O. Iraj, S., Rafiei, H. & Pournaderi, M.H. (2017)." Estimation of Amusement Forest Park Recreational Value Using Contingent Valuation Method", Environmental Studies, 7(13): 85-92. [in Persian].

Khalilian, S., Khodaverdizadeh, M. & kalashami, M.K. (2012). " Determining the Conservation Value of Gourigol Wetland and Applying Hierarchical Analysis Process Approach to Differentiate Consumer and Non-Consumer Values", Journal of Environmental Studies, 60: 23-34. [in Persian].

Khodaverdizadeh, M., hayati, B. & kalashami, M.K. (2009)." Estimation of Recreational Value of Tourist Village of Kandovan East Azarbaijan Using Contingent Valuation Method", Environmental Science, 5(4): 52-73. [in Persian].

Khodaverdizadeh, M., hayati, B. & kalashami, M.K. (2016)." Estimation of Recreational Value and Determination of Factors Affecting Willingness to Pay Visitors to Stepanus Church by Two-Step Heckman Method", Environmental Science and Technology, 17:105-117. [in Persian].

King, N. A. (2007)," Economic valuation of environmental goods and services in the context of good ecosystem governance; Water Policy 9 (Supplement, 2, 2007)", pp: 51–67.

Kurdistan Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization. (2019). [in Persian].

Lee, C., and S.Han (2002)," Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent valuation method", Tourism Management, 23: 531-540.

Lee, J.F.J. Liou, H. Lin, T. Shih, P. Tsai, J. Chen (2010)," Approach for Economic Valuation of Environmental Conditions and  Impacts, Final Report to CALTRANS and the Multi-Disciplinary Team; Prepared for California Department of Transportation, With Funding from Federal Highways Administration ,June.

Mafigolami, D.& yarali, N. (2010). " Estimation of Choghakhor International Wetland Using Regional Travel Costing Method", Journal of the Environment, 35(50): 45-54. [in Persian].

Maibodi, E. & Ghazi, M. (2009). " Estimation of recreational value of Saei Park in Tehran using conditional valuation method (CV)", Iranian Journal of Economic Research, 2(36): 187-202. [in Persian].

Mansori, M., Badehyan, Z, Adeli, K.& Abrari, V. K. (2016)." Estimation of Recreational Value of Hassan Gaviar Forest Area Using Contingent Valuation Method and Individual Travel Cost Method", ranian Forest Journal, 7(4): 507-521. [in Persian].

Mitchell, R.C., and Carson, R.T. (1989)," Using Surveys to Value Public Goods: The Contingent Valuation Method. Washington, DC: Resources for the Future.

Pejoyan, J. & Falehi, N. (2009). " Economic Evaluation of Recreational Services for Environmental Resources (Anzali Wetland Case)", Economic Journal, 8: 147-171. [in Persian].

Rafat, B. & Mosavi, B. (2014)." Estimating recreational value of Eighth Paradise Park in Isfahan using conditional valuation method", Ecology, 39(1): 157-164. [in Persian].

Rasekhi, S. Said, K. & Rostami, M.H. (2013). Measurement and factors affecting the willingness of coastal tourists to pay using contingent valuation method: A case study for the Caspian coast", Journal of Tourism Planning and Development, 1(2): 13-32. [in Persian].

Rathnayake, R. M. W. (2016)," Pricing the enjoyment of ‘elephant watching’at the Minneriya National Park in Sri Lanka: An analysis using CVM," Tourism Management Perspectives, 18, 26-33.

Reynisdottir M, Song H and Agrusa J. (2008)," Willingness to Pay entrance fees to natural attractions: An Icelandic case study", Journal of Tourism Management .29:1076-1083.

Sahabi, B., Hajian, M.H. & Javaheri, B. (2013)." Factors affecting the willingness to pay visitors and estimating the recreational value of the Jajrood area", Journal of Economic Modeling, 8(8): 111-126. [in Persian].

Statistical Center of Iran .(2018). [in Persian].

Suparmoko, M. (2008)," Economic Valuation for Environmental Goods and Services Market Price Method); Regional Training Workshop on the Economic Valuation of The Goods and Services of Coastal Habitats, Retrieved from.

Tuan, T. H., M. V. Xuan, D. Namb, S. Navrud. (2009)," Valuing direct use values of wetlands: A case study of Tam Giang–Cau Hai lagoon wetland in Vietnam," Ocean and Coastal Management, 52: 102–112.

Turner R.K., V.D. Bergh, T. Soderqvist, A. Barendregt, J. Straaten, E. Maltby. (2000)," Ecological-economic analysis of wetlands: scientific integration for management and policy", Ecological Economics, 35(1):7–23.

Zebardast, L., Majed, V. & sharzaei,G. (2011). " Estimation of Anzali Wetland Non-Use Values Using Contingent Valuation Method", Journal of Environmental Studies, 54: 43-50. [in Persian].

Zhang, F., Wang, X. H., Nunes, P. A., & Ma, C. (2015)," The recreational value of gold coast beaches, Australia: An application of the travel cost method", Ecosystem Services, 11, 106-114.