برآورد تمایل به پرداخت گردشگران و عوامل مؤثر بر آن ( مطالعه موردی: دریاچه زریبار مریوان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

چکیده

برای بسیاری از کشورها، صنعت گردشگری بخش قابل ملاحظه‌ای از رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است. در سطح خرد، مطالعات ارزش‌گذاری باعث دستیابی به اطلاعات مربوط به ساختار و کارکرد اکوسیستم‌ها و نقش متنوع و پیچیده آن‌ها در حمایت از رفاه انسانی شده و در بعد کلان، ارزش‌گذاری اکوسیستم می‌تواند در ایجاد و اصلاح شاخص‌های رفاه انسانی و توسعه پایدار مشارکت داشته باشد. ارزش‌گذاری اقتصادی اکوسیستم، با بازگو کردن ارزش کمی کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم‌ها، برنامه‌ریزان و مدیران اجرائی، اجتماعی و اقتصادی را در برنامه‌ریزی حفاظت و بهره‌برداری پایدار منابع طبیعی یاری می‌دهد. دریاچه زریبار مهم‌ترین و کم‌نظیرترین جاذبه‌ آبی در 3 کیلومتری غرب شهرستان مریوان در استان کردستان قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی میزان تمایل به پرداخت گردشگران ورودی به دریاچه زریبار مریوان می باشد. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده و برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه عدد 86/0 بدست آمد که نشان از پایای خوب پرسشنامه دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش لاجیت نشان می دهد که متغیرهای سن، هزینه سفر، سطح تحصیلات، بعد خانوار، درآمد، میزان رضایت بازدیدکنندگان بر تمایل به پرداخت تاثیر معنی دار داشته و متغیر سابقه پرداخت تأثیر معنی‌داری بر تمایل به پرداخت افراد نداشته است. یکی دیگر از نتایج این مطالعه نشان می دهد که ارزش تفریحی دریاچه زریوار که با مقدار متوسط انتظاری (WTP) نشان داده می شود برای هر بازدید کننده برابر با 5712 ریال می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of tourists willingness to pay and factor affecting (case Study: Marivan lake Zaribar)

نویسندگان [English]

  • Fateh Habibi 1
  • ahmad Mohammadi 2
  • Sana mostafazadeh 2
2 Department of Economics, University of Kurdistan
چکیده [English]

For many countries, the tourism industry allocated a significant source of economic growth in developed and developing countries. Tourism activity may produce negative or positive effects on resident quality of life. In macro level, rating studies causes achieving information related to structures and ecosystem functions and their different and complex roles in supporting human convenience, and in macro level rating eco system can participate in creating and correcting human convenience factors and stable development. Eco system economic rating, by restating quantitative value of functions, products and ecosystem services, can help planners and administrative, social, and economic managers in planning for prevention and stable exploitation of natural sources. Zrebar Lake the most important and the most unique water attraction is situated in 3 kilometers west of Marivan in Kurdistan province. The purpose of this study is to investigate the tendency of visitors in paying for entrance fee to Zrebar Lake. The selection is randomly done and to collect data for this study questionnaire is used. Cronbach's Alpha coefficient of questionnaire was 0.86, which shows the satisfactory stability of the questionnaire. Result analyzed from Logit Model shows on one hand, variables such as age, travel expenses, education degree, family size, income, visitors level of satisfaction all have meaningful effect on tendency for paying, and on the other hand variable such as experience of previous paying has no meaningful effect on tendency for paying the entrance fee. Another result of the study shows that the entertaining value and worth of the lake which shown by WTP is 5712 Rials per each visitor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ٌWillingness to pay
  • Contingent Valution Method
  • Tourists
  • Zrebar Lake