رابطه ارتفاع ساختمان‌های بلند با سلامت روان شهروندان (نمونه موردی: مجتمع سعیدیه همدان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 گروه طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

طی دهه‌های اخیر، بلندمرتبه‌سازی به‌عنوان یک شیوه ساختمان‌سازی بسیار موردتوجه قرار گرفت و جایگزین رشد افقی شهرها شد. اما به نظر می‌رسد که در طرح توسعه عمودی شهرها، به روان شهروندان در فضاهای شهری توجه کافی نشده است. ارتفاع، جزء ذاتی ساختمان‌های بلند و مهم‌ترین ویژگی فرم این ابنیه است که تأثیر چشمگیری در ارتباط با شهروندان و برآیند ادراکات و احساسات آنان دارد؛ بنابراین ضروری است که جوانب تأثیر ارتفاع به صورتی موشکافانه بررسی شود. یکی از مهم‌ترین جوانب، اثرات آن‌ها بر سلامت روان شهروندان است. استرس و تنش‌های روانی دائماً سلامت روان انسان را تهدید می‌کنند و یکی از دلایل آن‌ها، محیط نابسامان شهرها و سکونتگاه‌های ماست. این امر بر اهمیت بررسی محیط شهری جهت کاهش تنش‌های موجود، می‌افزاید. هدف این نوشتار، علاوه بر دستیابی به چگونگی اثرگذاری ارتفاع ساختمان‌های بلند بر سلامت روان شهروندان، روش‌های بهتری برای طراحی این ابنیه با رویکرد تأثیر بر سلامت روان است. در پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای (Grounded Theory) استفاده‌شده است. پس از مصاحبه عمیق با شهروندان در محیط واقعی، متن پیاده شده مصاحبات، خلاصه و در سه مرحله باز، محوری و انتخابی، کدگذاری شد و نهایتاً توسط نرم‌افزار تحلیل داده‌های MAXQDA مدل زمینه‌ای آن استخراج گردید. یافته‌ها نشان داد که ارتفاعِ ساختمان‌های بلند به‌واسطه بروز مقولاتی چون؛ محصوریت نامناسب، تبعات کالبدی-بصری، خرداقلیم، محدودیت‌های چشم‌انداز، معضلات اجتماعی، اشراف، ناهمگنی در بافت شهری و آثار سوء زیست‌محیطی، فشار روانی ایجاد می‌کند و درگیری درازمدت شهروندان با واکنش‌های هیجانی ناشی از فشارهای روانی، باعث آسیب دیدن سلامت روان آنان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between height of tall buildings and mental health of citizens (case study: Saeediyeh complex of Hamedan)

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Karimimoshaver 1
  • hasan sajjadzadeh 2
  • hossein troosheh 2
1 Architecture Department, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Urban Design Department, Faculty of Arts and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

During the last decades, high rise was considered as a construction method and replaced the horizontal growth of cities. But it seems that the urban development plan does not pay enough attention to the psyche of citizens in urban spaces. Height, the inherent part of Tall buildings and the most important feature of the form of this building, has a significant impact on the citizens and their perceptions and feelings; therefore, it is necessary to examine the aspects of the effect of height in a careful way. One of the most important aspects is their effects on the mental health of citizens. Stress and mental tensions are constantly threatening human mental health and one of the reasons for them is the disorderly environment of cities. This adds to the importance of examining the environment to reduce existing tensions. The purpose of this article, in addition to achieving the effect of the height of high-rise buildings on the mental health of citizens, is a better ways to design the building with the approach of the impact on mental health. In this study, we used the Qualitative Approach and Grounded Theory method. After a deep interview with the citizens, the transcripts of the interviews were coded using MAXQDA software in three stages: open, axial, and selective, and its ground model was extracted. The findings showed that the height of Tall buildings creates psychological pressure due to the formation of categories such as "inappropriate encapsulation", "physical-visual effects", "poor quality", "landscape constraints", "social problems", "aristocracy", "heterogeneity in urban context" and "environmental impacts" And the long-term involvement of citizens with emotional reactions as a result of psychological pressure can damage their mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tall Building
  • mental health
  • Stress
  • Grounded Theory
  • Hamadan Saeediyeh Residential Complex