رتبه بندی شیوه های زمانبندی طرح های قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

در اجرای سیاست قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرها، نحوه تغییرات نرخ عوارض نسبت به زمان اهمیت زیادی دارد و در میزان کارایی طرح قیمت گذاری تراکم ترافیک و بازدارندگی آن در میزان استفاده از خودروهای شخصی مؤثر است. بنابراین انتخاب مناسب ترین شیوه برای زمانبندی طرح های قیمت گذاری تراکم ترافیک نیازمند تحلیل و بررسی دقیق شیوه های مختلف زمانبندی و ارزیابی آنها با توجه به ویژگی های ترافیکی و اجتماعی شهر مورد نظر است. در کلانشهرهای توریستی به دلیل حضور گردشگران، حجم سفرهای با اهداف تفریحی و خرید در این کلانشهرها بیشتر از سایر شهرها است. از طرفی بخش زیادی از رانندگان نیز با مسیر آشنایی نداشته و موجب متفاوت شدن الگوی سفرهای درون شهری در این کلانشهرها با سایر شهرها می شوند. به همین جهت، انتخاب شیوه مناسب زمانبندی طرح های قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی اهمیت بیشتری می یابد. در این تحقیق، سه شیوه زمانبندی عوارض ثابت، عوارض زمانبندی شده و عوارض هوشمند برای زمانبندی طرح های قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی انتخاب شده و با استفاده از روش تحلیل شبکه ای (ANP) و براساس مقایسات زوجی و نظرات کارشناسان رتبه بندی شدند. براساس نتایج، شیوه عوارض زمانبندی شده برای طرح های قیمت گذاری تراکم ترافیک با وزن نرمال 0/49 در رتبه اول و شیوه های عوارض ثابت و عوارض هوشمند به ترتیب با وزن های نرمال 0/26 و 0/25 در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. مؤثرترین شاخص های این ارزیابی به ترتیب شاخص های کاهش زمان سفر، افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی، کاهش تردد خودروهای تک سرنشین، افزایش سرعت عملکردی و کاهش تصادفات با عابرپیاده، موتور و دوچرخه سواران شناخته شدند. استفاده از نتایج این تحقیق در سیاست گذاری های مدیریت شهری موجب بهینه سازی سیاست قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی نظیر شهر مشهد شده و اثرگذاری این سیاست در کاهش تراکم ترافیک و مشکلات ناشی از آن را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Traffic Congestion Pricing Plans Timing Methods in Touristic Metropolises (Case Study: Mashhad City)

نویسندگان [English]

  • masoud kadkhodaei 1
  • rouzbeh shad 2
1 Ph.D Student od Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

In implementing traffic congestion pricing policy in metropolises, the toll rate changes over time is important and it is so effective in terms of the efficiency of the traffic congerstion pricing plan. Therefore, the selection of the most suitable method for scheduling traffic congestion pricing plans requires an accurate analysis of the various scheduling and evaluation them according to the traffic and social characteristics of the city. Due to the presence of tourists in touristic metropolises, the volume of trips for recreational and shopping purposes in these metropolises is more than other cities. On the other hand, much of the drivers are not familiar with the route, and the pattern of city trips in these metropolises differs from other cities. Therefore, choosing the appropriate timetable for traffic pricing pricing in urban metropolitan areas is more important. In this research, three methods inclouding fixed tolls, scheduled tolls, and smart tolls were selected for scheduling traffic pricing pricelists in touristic metropolises and ranked by Analytic Network Process (ANP) method based on paired comparisons and expert opinions. Based on the results, the timing pattern of the scheduled tolls for traffic congestion pricing schemes is ranked first with a normalized weight of 0.49 and the timing pattern of fixed tolls is ranked second with a normalized weight of 0.26 and the timing pattern of smart tolls is ranked third with a normalized weight of 0.25. The most effective indicators of this assessment were indicators of reducing travel time, reducing the traffic of single occupant vehicles, increasing public transport use, increasing operational speed and reducing accidents with pedestrians, motorists and cyclists, respectively. Using the results of this research in urban management policies will optimize traffic congestion pricing policy in metropolises as Mashhad and increase the effectiveness of this policy in reducing traffic congestion and its problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic congestion control
  • Traffic congestion pricing
  • Tourism
  • Analytic Network Process