"مقایسه تطبیقی مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود رضایت مندی سکونتی در مجموعه های مسکونی اقشار کم در آمد " (نمونه موردی:مجتمع مسکونی مهر غدیر ،مجتمع مسکونی مهر فرهنگیان،مجتمع مسکونی مهر کوی رضا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معماری ,دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی,تهران ,ایران

2 استادیار گروه معماری ,دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی,تهران ,ایران

3 دانشجوی دکترا معماری،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

چکیده
مسکن مهر در راستای پاسخ به نیاز سرپناه در بین اقشار متوسط و ضعیف جامعه برنامه ریزی و ساخته شد اما تا چه اندازه این پروژه موفق بوده و رضایتمندی ساکنان را به همراه دارد ؟خصوصا در شهر همدان با توجه به گوناگونی فراوانی که در طراحی این مجموعه ها دیده می شود( بعضی محصور و بعضی متصل به بافت شهری) ، مسکن مهر کمتر محور مطالعه بوده است، به همین منظور پژوهش حاضر با تمرکز بر مولفه های کالبدی ،فضایی حاکم بر مجموعه های مسکونی مهر شهر همدان ،سه مجموعه مسکونی محصور و غیر محصور را مورد آزمون قرار داد ،اکثر تجربیات جهانی بیان می دارند که در مجموعه های مسکونی محصور نسبت به مجتمع های غیر محصور وضعیت سکونتی مطلوبتر و ایمن تری که انتظار می رود دیده نمی شود، همین موضوع در پژوهش حاضر ملاک عمل قرار کرفت.روش تحقیق مقاله حاضر، در مرحله ادبیات و مبانی نظری تحقیق،توصیفی و تحلیلی است. به منظور تحلیل داده ها از آنالیز واریانس(به روش بونفرونی)، تی تست مستقل، تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که بین میانگین رضایتمندی سه محله اختلاف معناداری وجود دارد. .اولویت بندی مولفه های کالبدی و فضایی موثر بر رضایت مندی سکونتی در هر مجموعه مسکونی نیز گویای آن است که در مجموعه های محصور ، سلامت محیطی و در مجموعه های غیر محصور سلامت محیطی ، امکانات ، تسهیلالت جانبی و انعطاف پذیری اثر گذاری بالاتری دارند. به طور کلی و بنابر فرضیه اصلی پژوهش، میزان رضایت کل افراد ساکن در مجموعه های مسکونی محصور بالاتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Effective Components on Improving Residential Satisfaction in low income Residential Complexes (Case study: Mehr Ghadir Residential Complex, Mehr Farhangian Residential Complex, Mehr Koy Reza Residential Complex)

نویسندگان [English]

  • esmaiil zarghami 1
  • abdolhamid ghanbaran 2
  • pooria saadati vaghar 3
1 (associatet professor), Dept. of Architecture and Urban Planning, teacher training - shahid rajaii university,tehran
2 (assistant professor.), Dept. of Architecture and Urban Planning, teacher training shahid rajaii university,tehran, Iran
3 (phd student) ,Dept. of Architecture and Urban Planning, teacher training -shahid rajaii university,
چکیده [English]

Abstract
Mehr Housing project was planned in response to the need for shelter among the middle and lower classes of the Iranian community, but now, after several years of accommodation, research on these complexes to find answers to the following questions is inevitable: How much has this project been successful? Are residents of these complexes satisfied with their housing situation? There is a lot of diversity in the design of these complexes, especially in Hamdedan; some are enclosed and some are connected to urban texture with no difference from other residential apartments. In Hamedan, Mehr Housing is less studied, while it accommodates a large number of citizens. Accordingly, the present research focuses on the physical, spatial and environmental factors inside and outside Mehr residential units in Hamedan. To this end, three enclosed and non-enclosed residential complexes were selected as case studies, and their physical, spatial and environmental components were measured. Most of the global experiences suggest that housing conditions in enclosed residential complexes, as compared to non-enclosed ones, are not as desirable and safe as expected. This was the basis for the hypotheses of the study. The research method in the literature review and theoretical foundations of the research is descriptive and analytical methods. Library documentation, interviews and questionnaires were then used in field studies on residential complexes. SPSS was used to analyze the data through such methods as ANOVA (Bonferroni method), independent t-test, Pearson correlation coefficient and linear regression. The results show that there is a significant difference between the average satisfaction in the three neighborhoods: Madani Town has the highest average satisfaction followed in order by Beheshti Town and Andisheh Town. There is a significant relationship between being enclosed and residential satisfaction in Mehr residential projects of Hamedan. The effect of physical and spatial components on residential satisfaction in each residential complex also suggests that in enclosed complexes, environmental health and, in non-enclosed ones, environmental health, facilities, auxiliary facilities and flexibility are highly effective. Generally, there is no difference between the inner and outer satisfaction in enclosed and non-enclosed complexes, but according to the main hypothesis of the research, the total satisfaction (inside and outside satisfaction) of residents in enclosed residential complexes is higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • mehr house
  • Enclosure