دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 5-92 
7. ارزیابی سیاست های مسکن مهر در ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

صفحه 83-92

احمد خلیلی؛ حانیه نورالهی؛ نعیمه رشیدی؛ مریم رحمانی