برنامه ریزی شهری
1. فراترکیب مقاله های فارسی زبان علمی-پژوهشی با موضوع "پیاده" مروری بر سال های 1397-1380

سید مهدی معینی؛ بهاره ابراهیم پور

دوره 9، شماره 35 ، تابستان 1399، ، صفحه 101-116

http://dx.doi.org/10.34785/J011.2020.959

چکیده
  به ­دنبال انقلاب صنعتی، رشد روزافزون شهرنشینی و گسترش شهرها، پیاده­روی، این عادت قدیمی، کم­کم جای خود را به استفاده بیش از پیش به اتومبیل داد و امکان تردد پیادگان را در بسیاری از شهرها کم­رنگ­تر از قرن پیش کرد. درنتیجه­ این تغییرات، پرداختن به موضوع "پیاده" در دستور کار بسیاری از شهرها قرار گرفت و با اهمیت یافتن موضوع، پژوهش­های ...  بیشتر

حمل و نقل شهری
2. ارزیابی و مقایسه دو سیاست پیاده‌راه‌سازی و پیاده‌مداری در مراکز شهری (نمونه مطالعه: بافت مرکزی شهر همدان)

محمدرضا حقی؛ محمدسعید ایزدی؛ ابراهیم مولوی

دوره 4، شماره 13 ، زمستان 1393، ، صفحه 17-32

چکیده
  از جمله جنبش‌های نوین در حوزه حمل‌ونقل شهری که با هدف ارتقای جایگاه عابران پیاده در سطح شهر و کاهش تسلط اتومبیل مطرح شده است، سیاست‌های پیاده‌مداری و پیاده‌راه‌سازی هستند. در این میان نوع طراحی‌های اتومبیل‌محور در دهه‌های گذشته، منجر به وابستگی شدید مردم به وسایل نقلیه شخصی شده است که تغییر این سبک جا‌بجایی به الگوهای پیاده‌محور ...  بیشتر