حمل و نقل شهری
1. بررسی رابطه علی محیط ساخته شده و رفتار سفر در الگوهای توسعه ای مختلف تهران: محله منیریه، کوی بیمه و گلستان

اسفندیار زبردست؛ الناز باقرنژاد

دوره 9، شماره 35 ، تابستان 1399، ، صفحه 133-146

http://dx.doi.org/10.34785/J011.2021.940

چکیده
  یافتن ارتباط علی میان مولفه‌های محیط ساخته ‌شده و رفتار سفر حدود دو دهه است که یکی از سئوالات اصلی در حوزه ارتباط میان رفتار سفر و محیط ساخته‌ شده است. خودانتخابی ساکنان که به گرایش مردم برای انتخاب محل زندگی براساس گرایشات و عادات سفرشان مربوط می‌شود، یک مسئله کلیدی است که این رابطه را مخدوش می‌کند. آیا افراد به دلیل تمایل به پیاده‌روی، ...  بیشتر

حمل و نقل شهری
2. تحلیل نقش جنسیت در الگوی رفت و آمد شهری مورد مطالعه: شهر زنجان

شهرزاد مقدم؛ زهره فنی؛ محمد تقی رضویان

دوره 7، شماره 28 ، پاییز 1397، ، صفحه 91-100

چکیده
  امروزه، شهرها به دلایلی از جمله ساختار مکانی، روابط و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فضایی به سرعت در حال تغییر و تحول‌اند.  این موضوع بیانگر توجه اساسی به نگرش‌های جدید در مدیریت شهری است. از سویی  فضاهای شهری به عنوان تجلیگاه کالبدی شهر باید بسترهای لازم را در دسترسی و تأمین خدمات مورد نیاز استفاده‌کنندگان فراهم سازند و از دگر ...  بیشتر