برنامه ریزی شهری
1. مفهوم اجتماع [محلی] در نظریه های جامعه‌شناسی شهری: ملاحظات کاربست نظریه ها در برنامه‌ریزی شهری

زهرا آزاد تکچی علیا؛ پروین پرتوی؛ سوسن باستانی

دوره 9، شماره 35 ، تابستان 1399، ، صفحه 87-100

http://dx.doi.org/10.34785/J011.2021.865

چکیده
  در پارادایم جدید برنامه‌ریزی شهری، اجتماع جایگاهی کلیدی در طرح‌ها و برنامه‌های شهری دارد. از این‌ رو، از اوایل دهه 1380، پژوهش‌های متعددی در ایران با موضوع چگونگی کاربرد اجتماع در برنامه‌ریزی شهری انجام شده و برنامه‌های شهری گوناگونی با تکیه بر مفهوم اجتماع تهیه شده است. اگرچه برخی مطالعات و برنامه‌ها، محله را معادل اجتماع در ...  بیشتر