پایداری شهری
1. ارزیابی تاثیر ضوابط شهرسازی برآسایش حرارتی فضاهای باز با تاکید بر جریان باد از طریق شبیه سازی پیچک های بزرگ نمونه موردی: الگوهای مسکونی ردیفی شهر اصفهان

سمانه حیدری؛ گلناز مرتضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.34785/J011.2021.988

چکیده
  همزمان با رشد سریع شهرنشینی و مطرح‌شدن مباحث مربوط به گرمایش زمین، جزایر گرمایی و تغییرات اقلیمی، جریان باد به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل در مناسب‌سازی طراحی فضاهای باز شهری مرتبط با آسایش حرارتی مطرح‌شده است، به‌طوری‌که سرعت و نحوه حرکت باد برآسایش حرارتی انسان تأثیرگذار می‌باشد. در نیم‌قرن اخیر، براثر تغییر شکل سازمان ...  بیشتر