برنامه ریزی شهری
1. مطالعۀ تأثیر طرح‏ های توسعۀ شهری بر پیکره‏ بندی فضایی محلۀ سلطان ‏میراحمد کاشان

سیدجمال سید هاشمی؛ حمیدرضا جیحانی

دوره 9، شماره 35 ، تابستان 1399، ، صفحه 33-46

http://dx.doi.org/10.34785/J011.2021.140

چکیده
  در سده اخیر و در شهرهای تاریخی، طرح‌های توسعه شهری ازجمله طرح‌های جامع و برنامه‌های ساخت خیابان مسبب مداخلات وسیع و مشکلاتی از جمله از بین رفتن یکپارچگی بافت شهری بوده‌اند. این مداخلات در محلات تاریخی نمود بیشتری پیدا کرده‏است؛ زیرا همواره یکی از مهم‌ترین ویژگی‏های این محدوده‌ها، ساختار یکپارچه و انسجام اجزای آن به محوریت ...  بیشتر