تحلیل پارک های شهری از منظر جرم شناسی با استفاده از تکنیک "چیدمان فضا" (مطالعه موردی: پارک لاله تهران)*

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری شهرسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

2 دکتری معماری، عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج

3 پژوهشگر دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحدیاسوج

چکیده

کیفیت کارکردی فضاهای تجمعی در طراحی­ محیطی و شهری دارای جایگاه ویژه­ای می­باشد و در راستای ارتقای عملکرد مطلوب این دست از فضاهای شهری، لحاظ نمودن مؤلفه­های امنیتی، اهمیتی خاص دارد­. این مؤلفه­ها شامل شاخص­های عینی و ذهنی می­شوند که عدم تعبیه آنها در فضاهایی با تعداد کاربران نا­محدود، عملکرد کلی فضا را نیز تحت­الشعاع قرار می­دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی برخی از مؤلفه­های عینی یا به عبارتی کالبدی در یکی از این فضاهای جمعی یعنی پارک­هاست. به منظور تدقیق یافته­های حاصل و بررسی ترجیحات کاربران، به ارزیابی مؤلفه­های­ ذهنی (ادراک کاربران از فضا) نیز پرداخته خواهد شد. در تحقیق حاضر کیفیت عینی فضا با توجه به ویژگی­های نظریه نحوفضا که به بررسی شاخص­های کالبدی فضا می­پردازد، به وسیله­ شاخص­های نحوی ارزیابی می­شود. ابزار دیگر پژوهش، روش تحقیق میدانی (برداشت­های میدانی و محیطی) و پرسشنامه­، مصاحبه و مشاهدات عینی پژوهشگران خواهد بود. بنابراین ویژگی­های ذهنی و ادراکی کاربران از منظر "امنیت" بدین وسیله مورد بررسی قرار می­گیرد. این پژوهش با طرح مسئله و معرفی روش چیدمان فضا در تحلیل محیط مورد نظر خود، سعی بر آن دارد که موضوع جرم­خیزی (امنیت و یا عدم امنیت) یک محیط را فارغ از مسائل تأثیرگذار بر ادراک استفاده­کنندگان مورد تحلیل قرار دهد (البته در گام نخست). با این حال پس از بررسی موضوع با این روش، برای اعتبارسنجی یافته­های به دست آمده، از راهبرد پیمایشی نیز به منظور تطبیق یافته­ها با نقطه نظرات استفاده­کنندگان از فضا نیز بهره برده است (در گام دوم).  بر این اساس و به منظور دستیابی به هدف پژوهش، پس از معرفی ابزارهای مورد نظر تحقیق، ابتدا کل محوطه­ پارک به وسیله­ مؤلفه­های نحوی مورد سنجش قرار خواهد گرفت و در کنار آن از فرایند پرسشنامه باز، مشاهدات میدانی و نقشه­های شناختی نیز استفاده خواهد شد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که جامعه­ آماری مورد نظر تحقیق،  به دلایل ذهنی مختلف از حضور در برخی از نقاط پارک پرهیز می­کنند. در برخی مواقع کیفیت محیط و در مواردی دیگر  ویژگی­های ذهنی محیط بر ایجاد حس ناامنی فضا دامن می­زند و به نظر می­رسد که نهایتاً  فاکتورهای ذهنی بر شاخص­های محیطی در انتخاب فضا در اولویت قرار دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Urban Park Space in Terms of Criminology through “Space Syntax” Technique (Case Study: Laleh Park in Tehran)

نویسندگان [English]

 • y p 1
 • A H 2
چکیده [English]

Functional quality of cumulative spaces is special to environmental and urban design. In line with improvement of functional quality of these urban places, it is important to take security elements into account. These elements include both objective and subjective indicators. The absence of these components in such spaces with unlimited users affects their overall performance. The aim of this study is to examine some visual or skeletal components in one of these communal spaces, i.e. parks. To validate research findings and user preferences, subjective factors (users’ perception of space) will also be evaluated. In this research, the objective quality of space will be assessed through space syntax indices following the characteristics of the space syntax theory which investigates the physical parameters of space. Other research tools include field research (environmental and field data), questionnaires, interviews and researchers’ observations. The subjective and perceptual characteristics of users in terms of “security” are hereby placed under investigation. After stating the problem and introducing Space Syntax theory in the environment analysis, this paper tries to analyze the issue of crime hotspots (security or lack of security) in the environment regardless of the effective factors on the users’ perceptions (first step).
After analyzing the issue by this method, the survey strategy was used to validate the obtained results and to adapt them to the views of space users (second step). To achieve the objectives of the research, after the introduction of research tools, the total area of the park was determined by syntax factors and then open questionnaires, field observations and cognitive maps were used. The results showed that the population of the research avoided some parts of the park due to different subjective reasons. In some cases, environmental quality and, in some other cases, subjective characteristics of the environment were effective on creating a sense of insecurity with the space. Ultimately, it seems that subjective factors have priority over environmental indicators in selecting a space. Other important results of the research are as follows:
- The central area of the park seems to be desirable. This is because of its shallow depth and lack of permeability as well as the low level of monitoring due to the structural and skeletal features of the environment.
- A favorable environment in urban parks in terms of security is a place which has relatively large terraces with few wide passageways without any deadlock.
- Safe spaces in parks have proper lighting. Accordingly, there should be no tall and broadleaf trees in the main communication areas, especially on the passageways, so that they would not block lighting in the night.
- When these spaces have innovative design features and create the subjective sense of belonging to the place in people, even in the absence of some objective characteristics of a safe environment, they will lead to increased usability of the environment, socialization of the space and thereby maintaining a desired level of security in the environment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • parks
 • environmental characteristics
 • so space
 • Security
 • Alikhah, Fardin and Najibi Rabii, (2006), Women and the fear of crime in urban areas, Journal of Social Welfare, Issue 2.]­in Persian[
 • Barkan. E, Steven F. Cohn, (2005) Why Whites Favor Spending More Money to Fight Crime: The Role of Racial Prejudice, Oxford university Jurnal, Volume 52, Issue 2, Pp. 300 - 314
 • Beck, M. (2012), Visibility and exposure in workspaces. In: Kim, Y. O., Park, H. T. and Seo, K. W, (eds.),  Proceedings of the 9th International Space Syntax Symposium, Seoul: Sejong University, p.017.1-017- 10.
 • Bemanian, MR. Hadi Mahmoudi nezhad (2009), security and urban design, Tehran: Hele.]­in Persian[
 • Benedikt, M. L, (1979), To take hold of space: isovists and isovist fields. Environment and Planning B, 6(1), 47-65.
 • Daniel, T. C, (2001). “Whither scenic beauty? Visual landscape quality assessment in the 21st century.” Landscape and Urban Planning 54 54: 267-281.
 • Farid Tehrani Saye. (With the introduction Jahanshah Pakzad), (2011), Fear in the urban space. Tehran: Armanshahr publications.]­in Persian[
 • Feng SHU. S, (1999), Housing layout and crime vulnerability, Proceedings: ­­ 1th International Space Syntax Symposium. London
 • Fisher, B­. Nasar, JL, (1992), Fear in relation to three site features: Prospect, refuge and escape. Environment and Behavior, 24, 35-62
 • Hekmati, J., (2010), landscape engineering, Tehran: Publication sphere.]­in Persian[
 • Hillier, B (2007). Space is the machine. A configurational theory of architecture, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hillier, B. (2004), Can streets be made safe? Urban design International, 9, 31–45. Publish in Springer
 • Hillier, B. and Hanson, J. (1984), “The social logic of space”, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hillier, B.; Leaman, A.; Stansall, P. & Bedford, M. (1976) “Space Syntax” ,Environment and Planning B, (3) 147-185
 • Jacobs, J (1961), The Life and Death of Great American Cities , New York, Random house.
 • Jason, Susan (2008), Environmental Design fighting against crime: crime prevention through environmental design. (M. Abuzar station and yet Bayrami), Tehran Office of Research on preventive police.]­in Persian[
 • Jeffery, C.R, (1971), “Crime Prevention Through”, Environmental Design, CA: sage, Beverly Hills.
 • Jicobs, Jane, (2007), Death and Life of Great American Cities, (translated by Hamid Reza Parsi, Arezoo Aflatoni), Tehran: Tehran University.]­in Persian[
 •  Kaplan .R, (1979), “Technology Available to Solve Landscape Problems—Session C”: Psychometric and Social Science Approaches: Visual Resources and the Public: An Empirical Approach. Research & Development Treesearch, Department of Agriculture, pp.209-216
 • Kaplan, R., & Kaplan, S, (1989), The experience of nature: A psychological perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Larymyan, Taymaz. Sepideh Saif, Amir Mohammad Moazzezi Mehr, (2013). Index-effective in creating safe places walkability to promote social interaction (Case Study: Street Tehran Azadi neighborhood of white sand) , Journal of Association of Iranian architecture and urbanism. 5. Number of Pages 95-105.]­in Persian[
 • Low, S. M, (2001), “The edge and the center: Gated communities and the discourse of urban fear”. In: American Anthropologist, Vol. 103 (1), p.45-58.
 • Mahmoudi janki, Fairuz and Majid Ghoorchi Begay (2009), The role of environmental design in crime prevention. Rights, Volume, Issue 2, Pages 345 -367.]­in Persian[
 • Mustawfi, Reza. Fariba Bahrami, (2015), The environmental practices of crime prevention approach using CPTED», Journal of disciplinary knowledge, number? Pages 91-134.]­in Persian[
 • Newman, Oscar, (2015), creating defensible space (F. Ravaghi and Kaveh Saber), Tehran: Tahan, food. .]­in Persian[
 • Rogge, E., Nevens, F., & Gulinck, H, (2007), Perception of rural landscapes in Flanders: Looking beyond aesthetics. Landscape and Urban Planning, 82:159–174.
 • Salehi, Ismail (2011), Planning and design security environment in the urban environment. Tehran: Iran's Municipalities and village administrators of Iran.]­in Persian[
 • Schneider, R­. T, Kitchen, (2007), Crime prevention and the built environment, Taylor & Francis Group (or Routledge)
 • Siegel, D, (2005), Diamonds and Organized Crime: The Case of Antwerp, Volume 7 of the series Studies in Organized Crime pp 85-96
 • Summers, A, (2015), Cultural cognitive differences in the spatial design of three-dimensional game environments, Proceedings of the 10th International Space Syntax Symposium. London. p 126.1-126.11
 • Teklenburg, J. A. F., Timmermans, H. J. P. and van Wagenberg, A. F, (1993), Space syntax: Standardised integration measures and some simulations. In Environment and Planning B - Planning and Design, Vol. 20 (3), p.347-357. the 21st century. Landscape and Urban Planning 54 54: 267-281.
 • Turner, A, (2010), UCL Depthmap: Spatial Network Analysis Software (Version 10.10.16b), London: University College London, VR Centre of the Built Environment.
 • Turner, A., Doxa, M., O’Sullivan, D. and Penn, A, (2001), From isovists to visibility graphs: a methodology for the analysis of architectural space, In Environment and Planning B: Planning and Design, Vol. 28, p.103-121.
 • Turner, A., Penn, A. (1999) Making isovists syntactic: isovist integration analysis.” Proceedings of the 2th International Space Syntax Symposium, Universidade de Brasília, Brasilia, Brazil,
 • Van Nes, A. Rocco, R, (2005), The Location of Advanced Producer Services and Urban Change: A Space Syntax approach”,Space Syntax 5th International Symposium, Delft University of Technology
 • Vieira. A, Krüger. M, (2015), Space codes in architectural teaching and learning, Proceedings of the 10th International Space Syntax Symposium. London. P 32.1-32.20 
 • Vold, G. Bernard, T. & Snipes, J, (2002), “Theoretical criminology (5th ed.)”. Oxford University Press.
 • Williams, F .Mcshane, M­, (­2004), Encyclopedia of American prisons, Garland. New York & London
 • Wilson .L, James. Q , L. kelling­, (1982), Broken windows theory, Long Grove, pp 455- 467
 • Zehm, S. J., & Kottler, J. A, (1993), On being a teacher: The human dimension, Newbury Park, CA: Corwin Press.