دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 5-97 
1. امکان‌سنجی اجرای روش انتقال حق توسعه جهت تامین زمین خدمات شهری در شهر شیراز

صفحه 3-14

حمیدرضا فارسی فراشبندی؛ سیدرضا آزاده؛ مجتبی ملکیان بهابادی