دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 3-108 
3. تصویر ذهنی کودکان از منظر خیابان‌های شهری

صفحه 27-40

علی اسدپور؛ پریا برزگر؛ نیلوفر کشاورزی