نقش و جایگاه آموزش زنان در فرآیند بازآفرینی شهری بافت‌های تاریخی (مطالعه موردی : محله سنگ‌سیاه در بافت تاریخی شیراز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 دانشجوی دکترای شهرسازی اسلامی/ دانشکده معماری و شهرسازی / دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

در چند سال اخیر رویکرد بازآفرینی شهری با هدف در نظر گرفتن ارزش های مختلف و متفاوت بافت های تاریخی مناسب ترین راه برای مداخله در آنها شناخته شده است. ابزار و موارد مختلف کالبدی-فرهنگی-سیاسی و اجتماعی در این مداخله مورد تاکید قرارگرفته اند اما مولفه ای که به نظر می رسد کمتر در این میان مورد مباحثه قرار می گیرد آموزش در سطوح و شکل‌های مختلف در بازآفرینی شهری است. در پژوهش حاضر که با هدف تعیین میزان تاثیرگذاری آموزش بر نیل به دستاوردهای بازآفرینی شهری انجام شده است، در ابتدا نظریات متخصصین در مقوله مورد مطالعه با استفاده از تکنیک دلفی گردآوری شده و پس از حصول اتفاق  نظر درخصوص وجود تاثیر مثبت آموزش به ساکنین، با هدف سنجش دیدگاه های ساکنان، بعنوان نمونه موردی جامعه بانوان ساکن در محله سنگ سیاه در بافت تاریخی شهر شیراز انتخاب گردیده‌اند. این تحقیق از نوع تحقیق‌های کاربردی است و به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است و گردآوری داده‌ها به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه بانوان ساکن در محدودۀ محله سنگ سیاه شیراز می باشند تا به این پرسش پاسخ داده شود که: ارائه آموزش‌هایی در قالب فرهنگ شهروندی، حفاظت از میراث، مهارت آموزی شغلی و حفاظت از محیط زیست تا چه حد می‌تواند باعث موفقیت در اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری شود؟ ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل برداشت میدانی، پرسشنامه، مصاحبه و مطالعات اسنادی بوده است و نهایتا با استفاده از آزمون‌های تی و تحلیل واریانس یکطرفه، میزان تاثیرگذاری مولفه‌ها بررسی گردیده‌اند. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری میان آموزش به ساکنان و فرآیند بازآفرینی شهری وجود دارد و مشخصا تاثیرگذارترین آموزش‌ها به بانوان ساکن در محدوده مورد مطالعه به ترتیب اولویت شامل آموزش های مرتبط با مسایل زیست محیطی، اجتماعی، کالبدی و اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Elucidation the role of Education for women in Sustainable urban regeneration process of historic zones Case study: Sang-e-Siah neighborhood in Shiraz

نویسندگان [English]

 • Ahad Nejad Ebrahimi 1
 • Nastaran Najdaghi 2
1 Associate Professor, Architecture Department, Architecture and Urban Planning Faculty, Islamic Art University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Ph.D Student, Urbanism Department, Architecture and Urbanism Faculty, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban regeneration
 • Education for Women
 • Historic zone of Shiraz
 • Sang-e-Siah Neighborhood
 • Andre I. et al., (2012). Learning for and from city: The role of education in urban social cohesion, Belgium: Belgian Journal of Geography, Vol.4.
 • Bahreyni, H. and Izadi, M. and Mofidi, M., (2014). Approaches and Policies of Urban Renovation (from renovation to Sustainable Urban Regeneration), Motale’at Shahri Journal, No.9. PP. 17-29 [in Persian].
 • Bianchini, F. and Ghilardi, L., (2007). Thinking culturally about place, in Place Branding and Public Diplomacy, Vol.3 .No. 4, October, Palgrave journals.
 • Colantonio & Dixon, (2011). Urban Regeneration & Social Sustainability: Best Practice from European Cities, Wiley-Blackwell.
 • Diamond, J. and et al, (2010). Urban Regeneration Management: International Perspective, Translated by Mojtaba Rafieean(2013), Tehran University Publication, Tehran [in Persian]. 
 • Doyle, C., (2005). Sustainability, urban regeneration and Social inclusion, Sustainable development and planning II journal, Vol. 2, Glasgow Caledanian University, Scotland, UK, PP. 1343-1351.
 • Friedman J. (1990). Empowerment: The politics of Alternative Development, Cambridge (MA), Blackwell.
 • Habibi, K. and Pourahmad, A. and Meshkini, A., (2007). Old Urban zones renovation and improvement, 1st Publication, Kordestan University Publication and Urban Development and Revitalization Organization (UDRO), Tehran [in Persian].
 • Heater.D., (2004). Brief History of Citizenship, New York University press, New York.
 • Hull city Plan(2000), http://www.hullcc.gov.uk
 • Isin, E. & Terner, B., (2002). Citizenship Studies: An Introduction, Sage publishing, London.
 • Klein J.L. & Laurin S., (2005). Citoyennete active et conscience territorial: perspectives pour un programme, 2nd ed, Saint-foy (Quebec), Presses de l’Universite du Quebec, pp.242-273.
 • Lotfi, S., (2011). Culture-led Urban Regeneration: Studying on cultural bases and Regeneration Reaction, Honarhaye Ziba Journal, No.45, PP 47-60, Tehran [in Persian].
 • Molaie, A. and Rezaie, A., (2011), Studying of relationship between Environmental laws and common Education principles, Thghighat hoghooghi Azad Journal, No.12, PP. 215-262, Tehran [in Persian].
 • Mouffe, C., (1992). Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community. London – New York: Verso.
 • Nejad Ebrahimi, A., Pourjafar, M., Ansari, M.,Hanachi, P.(2013) Value and its Relation with Intervention Approach in Historical & Cultural Relics, Maremat & Memari-e Iran scientific journal, No. 6, pp.79-98, Isfahan [in Persian].
 • Ng, M.K. (2005). Quality of life perceptions and directions for urban regeneration in Hong Kong Social Indicator Research 71: 441-465.
 • Nourian, F. and Aryana, A., (2012). Analyzing How the Law Can Protect Participation in Urban Regeneration, Case Study: Imam Ali Square in Isfahan, Honarhaye Ziba Journal, Vol. 17, No.2, PP.15-27, Tehran [in Persian].
 • Pardaraz Engineer Consultant, (2014). Detailed Plan Review of Historic Zone in Shiraz, Shiraz [in Persian].
 • Porter, L. and Shaw, K.,(2009). Whose Urban Regeneration?: An international comparison of Urban Regeneration Strategies, Translated by Manouchehr Tabibian (2012), Tehran University Publication [in Persian].
 • Pourahmad, A. ; Habibi, K. and Keshavarz, M., (2010), The evolution of the sustainable urban regeneration concept as a new approach in urban exhausted zones, Motale’at Shahri Journal, No.1. PP. 73-92 [in Persian].
 • Roberts P., (2000). The evolution, definition and purpose of urban regeneration, A handbook, British Urban Regeneration Association, SAGE Publications. London.
 • Roberts P. & Sykes H. (eds.), (2000). Urban Regeneration: A Handbook, London. Sage.
 • Rodwell, D., (2007). Conservation and Sustainability in Historic Cities, Translated by Pirooz hanachi and Yalda Shahteimoori(1393), Tehran University Publication, Tehran [in Persian].   
 • Rogers, Richard G., (1993). Toward and Urban Renaissance, Translated by Mohammad S. Izadi (2014), Tehran University Publication, Tehran [in Persian].
 • Senkova,­S., (2001). Urban Regeneration: Learning from the British experiences/Edited by Sasha tsenkova, University­of Calgary, September/October