مطالعه تطبیقی مراکز محله ای شهر یزد بر مبنای شاخص های مرکز محله ایده آل با رویکرد تحلیلی FMEA (مطالعه موردی: مرکز محله "یعقوبی" در بافت تاریخی و "پشت سیلو" در بافت جدید شهر یزد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور بجنورد

2 شهرداری بجنورد

3 هیات علمی دانشگاه یزد

چکیده

 تحولات ایجاد شده در دهه­های اخیر و نیز عدم توجه به ویژگی­های یک مرکز محله مطلوب و کارآمد در هر بستری و مطابق با نظرات و خواسته­های استفاده­کنندگان از این فضاها موجب بروز مشکلاتی از جنبه­های مختلف در مراکز محله­ای شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مسائل و مشکلات پیرامون دو مرکز محله یعقوبی در بافت تاریخی و مرکز محله پشت سیلو در بافت جدید شهر یزد و تحلیل آنها از طریق تکنیک FMEA (که اساساً با هدف دستیابی به حد ایده­آل کیفیت مورد استفاده قرار می­گیرد) می­باشد. با به کارگیری تکنیک یاد شده در عرصه شهرسازی و کالیبره نمودن آن با مفاهیم موجود در این عرصه، می­توان به شناسایی و حل مشکلات فضاهای شهری به روشی اصولی و کارآمد دست یافت. این پژوهش از نوع کاربردی و در بخش تدوین مبانی نظری به روش توصیفی و با استناد به مطالعات کتابخانه­ای بوده و در بخش دوم که مربوط به دو مرکز محله در شهر یزد می­باشد، به روش توصیفی_تحلیلی و از طریق مطالعات و برداشت­های میدانی، به کمک مصاحبه و پرسشنامه و با تأکید بر تکنیک FMEA صورت می­پذیرد. مهم­ترین نتایج این پژوهش در بخش مقایسه دو مرکز محله یعقوبی و پشت سیلو است که نتایج به کارگیری تکنیک FMEA نشان می­دهد، مرکز محله یعقوبی در عین وجود برخی کاستی­ها با توجه به نیازها و شرایط امروزی، به دلیل پیاده­مداری و قرارگیری فضا در سطح ادراک انسانی، فعال بودن کاربری­های تجاری محلی و همچنین ترکیب مطلوب کارکردهای برانگیزاننده حضور ساکنان نسبت به مرکز محله پشت سیلو وضعیت به مراتب بهتری را داراست.  براساس نتایج تحلیلی و اولویت­بندی مسائل، راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت در دو مرکز محله یاد شده ارائه گردیده است. در نهایت جمع­بندی پژوهش به ارائه نکات و آموزه­هایی برگرفته از مرکز محله یعقوبی برای ارتقای کیفی مرکز محله پشت سیلو متناسب با شرایط بافت­های جدید اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Neighborhoods' centers in the city of Yazd based on Ideal Neighborhood center Indices using FMEA Analytical Approach (Case Study: "Yaghoobi" Neighborhood in Historical context and "Posht Siloo" in New urban development context)

نویسندگان [English]

  • mitra beyzaie 1
  • amin shakiba 2
  • mohammad reza noghsan mohammadi 3
1 مدرس دانشگاه

کلیدواژه‌ها [English]

  • FMEA technique
  • analysis and comparison
  • spatial qualities
  • Yaghoobi neighborhood
  • Posht Siloo neighborhood
·         Aghaee Ata,H. Afkhami,Gh.( 2009), Failure analysis and its effects, Journal of Mechanical Engineering, No. 64 [In Persian]

·         Alizade. Kh (2011), An abstract of the FMEA (Failure analysis methods and its effects),Forogh Tadbir Quarterly, No. 15 [In Persian]

·         Beyzaie,M (2015), Redesign neighborhood center in new texture of yazd city with pattern of neighborhood center in historical texture, Master thesis, Yazd University, Faculty of Arts and Architecture[In Persian]

·         Daimler Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation. Potential failure Mode and Effects Analysis (FMEA). MANUAL REFRENCE, 2001

·         Davoodpur,Z. Saburi,F (2012), Application of  FMEA technique in the field of urban planning in order to prevent and solve urban spaces problems Case Study of Student Park in Tehran, Journal of Urban Planning and Research, No. 10 [In Persian]

·         Dermoot,M. Rabin, E. Reymond, J. Vikoo, L. Arbiyorgad, M (2001), Methods of analysis of failure factors and its effects (FMEA), Translator :novshad haghighi, Engineering Design and Supplying Parts Company, Tehran[In Persian]

·         Ghasemi,V.Negini,S(2010), Investigating the Influence of Neighborhood Texture on Social Identity, Emphasizing on Neighborhood Identity in Isfahan, Journal of Urban and Regional Studies and Research, No.7 [In Persian]

·         Habib, F. (2007), Sustainability approach in urban context, environmental science and technology, No. 1[In Persian]

·         Khaksari, A (2009), Urban neighborhoods in Iran, Publications of the Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran[In Persian] 

·         Khodayi,J. Khazaee,M (2014), Comparative study of location of mosques in new and old textures to enhance the identity of neighborhoods (Case study: Mashhad), Sixth National Conference on Urban Planning and Management, with emphasis on components of Islamic city [In Persian]

·         Latifi, Gh. Safari Chabuk,N(2013), Reconstruction of the concept of the neighborhood in Iranian-Islamic cities based on the principles of New Urbanism, Urban studies Quarterly,No.7 [In Persian]

·         Maleki, A. Zuhoor,A. Ebadifard,A. Rezaee,F. Ebadian,K(2010), Design and modeling of an integrated structure FMEA/QFD In health care centers, Journal of  Payesh, No. 9[In Persian]

·         Maleki,L. Habibi,M (2011), Quality assessment in urban neighborhoods Case study of Chizar neighborhood, Architecture and Urbanism Letter, No. 7 [In Persian]

·         Pakzad,J.(2007), Design Guide for Urban Spaces in Iran,Shahidi Publications, Tehran[In Persian]

·         RadJahanbani, N. Partovi, P (2011), Comparative Study of Environmental Quality in Urban Neighborhoods with Sustainable Development Approach Research: Neighborhoods in the streets and Illigli Tabriz, Architecture and Urbanism Letter, No. 6 [In Persian]

·         Rezaee,K. Seyedi,M. Noori,B (2005),FMEA: Analysis of the error states and the resulting effects,  Iran Orootof Participation Company[In Persian]

·         Saraee,M.H . Aliyan, M. Khavarian, A.R(2013), Comparative Comparison of Quality of Life in Old and New Context of Yazd ( Case Study: Sixth Windfall and University Township Neighborhoods), Journal of Geographical Studies in Dry Areas, No.12 [In Persian]

·         Shahhoseini,P. Tavakoli,H (2013), Analysis of Urban Quality Quality Indicators Case: Vardavard District, 21st District of Tehran, Amayesh Mohit Quarterly, No. 24 [In Persian]

·         Stamatics DH. Failure Mode and Effect Analysis. ASQ Quality Press: USA, 1995

·         Sultan zade,H.(2006), Urban spaces in Iranian historical textures, Tehran, Publications Office of Cultural Researches[In Persian]

 

·         Tavasoli,M (2002), Construction of the city and architecture in the warm and dry climate of Iran, Payam-Peyvand nov Publications, Tehran[In Persian]

·         Aghaee Ata,H. Afkhami,Gh.( 2009), Failure analysis and its effects, Journal of Mechanical Engineering, No. 64 [In Persian]

·         Alizade. Kh (2011), An abstract of the FMEA (Failure analysis methods and its effects),Forogh Tadbir Quarterly, No. 15 [In Persian]

·         Beyzaie,M (2015), Redesign neighborhood center in new texture of yazd city with pattern of neighborhood center in historical texture, Master thesis, Yazd University, Faculty of Arts and Architecture[In Persian]

·         Daimler Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation. Potential failure Mode and Effects Analysis (FMEA). MANUAL REFRENCE, 2001

·         Davoodpur,Z. Saburi,F (2012), Application of  FMEA technique in the field of urban planning in order to prevent and solve urban spaces problems Case Study of Student Park in Tehran, Journal of Urban Planning and Research, No. 10 [In Persian]

·         Dermoot,M. Rabin, E. Reymond, J. Vikoo, L. Arbiyorgad, M (2001), Methods of analysis of failure factors and its effects (FMEA), Translator :novshad haghighi, Engineering Design and Supplying Parts Company, Tehran[In Persian]

·         Ghasemi,V.Negini,S(2010), Investigating the Influence of Neighborhood Texture on Social Identity, Emphasizing on Neighborhood Identity in Isfahan, Journal of Urban and Regional Studies and Research, No.7 [In Persian]

·         Habib, F. (2007), Sustainability approach in urban context, environmental science and technology, No. 1[In Persian]

·         Khaksari, A (2009), Urban neighborhoods in Iran, Publications of the Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran[In Persian] 

·         Khodayi,J. Khazaee,M (2014), Comparative study of location of mosques in new and old textures to enhance the identity of neighborhoods (Case study: Mashhad), Sixth National Conference on Urban Planning and Management, with emphasis on components of Islamic city [In Persian]

·         Latifi, Gh. Safari Chabuk,N(2013), Reconstruction of the concept of the neighborhood in Iranian-Islamic cities based on the principles of New Urbanism, Urban studies Quarterly,No.7 [In Persian]

·         Maleki, A. Zuhoor,A. Ebadifard,A. Rezaee,F. Ebadian,K(2010), Design and modeling of an integrated structure FMEA/QFD In health care centers, Journal of  Payesh, No. 9[In Persian]

·         Maleki,L. Habibi,M (2011), Quality assessment in urban neighborhoods Case study of Chizar neighborhood, Architecture and Urbanism Letter, No. 7 [In Persian]

·         Pakzad,J.(2007), Design Guide for Urban Spaces in Iran,Shahidi Publications, Tehran[In Persian]

·         RadJahanbani, N. Partovi, P (2011), Comparative Study of Environmental Quality in Urban Neighborhoods with Sustainable Development Approach Research: Neighborhoods in the streets and Illigli Tabriz, Architecture and Urbanism Letter, No. 6 [In Persian]

·         Rezaee,K. Seyedi,M. Noori,B (2005),FMEA: Analysis of the error states and the resulting effects,  Iran Orootof Participation Company[In Persian]

·         Saraee,M.H . Aliyan, M. Khavarian, A.R(2013), Comparative Comparison of Quality of Life in Old and New Context of Yazd ( Case Study: Sixth Windfall and University Township Neighborhoods), Journal of Geographical Studies in Dry Areas, No.12 [In Persian]

·         Shahhoseini,P. Tavakoli,H (2013), Analysis of Urban Quality Quality Indicators Case: Vardavard District, 21st District of Tehran, Amayesh Mohit Quarterly, No. 24 [In Persian]

·         Stamatics DH. Failure Mode and Effect Analysis. ASQ Quality Press: USA, 1995

·         Sultan zade,H.(2006), Urban spaces in Iranian historical textures, Tehran, Publications Office of Cultural Researches[In Persian]

·         Tavasoli,M (2002), Construction of the city and architecture in the warm and dry climate of Iran, Payam-Peyvand nov Publications, Tehran[In Persian]