دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 3-115 
7. تبیین سلسله‌مراتب روابط عملکردی شبکه شهری: نمونه موردی استان فارس

صفحه 91-100

حمید محمدی؛ وحید مشفقی؛ نرگس احمدپور کلهرودی؛ سمیرا یوسفیان