دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 3-112 
6. امکان‌سنجی تحقق شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی: شهر بوکان)

صفحه 67-78

حسین نظم فر؛ سعیده علوی؛ نسرین صادقی؛ علی عشقی چهاربرج