دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 3-111 
8. ارزیابی وضعیت مسکن سالم در شهر ها: نمونه موردی شهر اردبیل

صفحه 99-111

هادی کریمی بنه خلخال؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ اسماعیل آقایی زاده