تحلیل رویت پذیری ساختمانهای بلندمرتبه در منظر شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر سنندج)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دکتری معماری، استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

 مسئله­ ارزیابی رویت­پذیری و تأثیر بصری (اشراف) یک ساختمان بر بافت اطراف خود یکی از مسائل مهم حوزه­ منظر شهری محسوب می­شود. بر این اساس، در این مقاله رویت­پذیری دو ساختمان­ بلندمرتبه مسکونی در مناطق مرکزی و غرب شهر سنندج با دریافت اطلاعات خام ورودی، به کمک سیستم­های اطلاعات جغرافیایی (GIS) مورد پردازش و تحلیل قرار می­گیرند. برای بررسی بهتر تفاوت در میزان و روند رویت­پذیری، بافت اطراف هر دو ساختمان بلندمرتبه (بافت شماره­1 نسبتاً مسطح و دارای یک رود_دره با عمق کم و بافت شماره­2 شیب­دار و دارای تپه­ماهور) به بخش­های نزدیک، میانی و دور حوزه­بندی گردیدند. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد، روند رویت­پذیری طبقاتِ مختلف این دو ساختمان یک روند ثابت و خطی نیست و در برخی طبقات دارای تغییر آهنگ می­باشد، بنابراین در این طبقات رویت­پذیری و تأثیر و تأثر آنها نسبت به بافت اطراف خود در حوزه­های سه­گانه، مهم­تر از بقیه­ طبقات دیگر می­باشند. پس نوع طراحی این طبقاتِ خاص (نقاط عطف در منحنی رویت­پذیری آنها) نیز در ساختمان­های بلندمرتبه می­تواند حائز اهمیت باشد؛ همچنین روند تغییرات رویت­پذیری تمام طبقات و میزان آن در دو ساختمان با بافت­های مختلف با هم متفاوت بودند. با ارزیابی نمودارهای مربوطه، دلایل این تفاوت در سه مورد مشخص گردید؛ نخست، تفاوت در میانگین ارتفاع ساختمان­های بافت اطراف دو بنا، دوم، وجود تفاوت در شیب بافت اطراف دو بنا و سوم، وجود تپه­ماهورها در بافت شماره2. در نهایت باید گفت، تحلیل رویت­پذیری روش مؤثری برای تخمین این موضوع می­باشد که یک طبقه یا واحد خاص در یک ساختمان بلندمرتبه بعد از اتمامِ ساخت دارای دید خوبی خواهد شد یا خیر؛ و ارزش­گذاری طبقات در این­گونه ساختمان­ها به لحاظ دید و منظر به چه صورت خواهد بود. همچنین در تصمیم­گیری­های مربوط به تعیین ارتفاع ساختمان­های بلندمرتبه نسبت به بافت اطراف خود (خصوصاً در شهرهای دارای بافت­های باارزش تاریخی و یا دارای منظر توریستی) این مسئله که ساختمان تا چه میزان رویت­پذیر باشد یا نباشد بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the visibility of high-rise buildings in the urban landscapes using GIS (Case study of Sanandaj city)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Azad Ahmadi 1
  • Mehrdad Karimi Moshaver 2
1 Ph.D Candidate of Architecture, Department of Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 Ph.D in Architecture, Assistant Professor in Department of Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
-      Bartie, P. & Mackaness, w. (2011). «Optimal Sampling Strategies for Line-Of-Sight Calculations in Urban Regions», The University of Edinburgh, The EC’s 7th Framework Programme (SpaceBook project).

-      Bartie, P. Mills, S. & Kingham, S. (2008). «An egocentric urban viewshed: A method for landmark visibility mapping for pedestrian location based services». In A. Moore & I. Drecki (Eds.), Geospatial vision – New dimensions in cartography, New Zealand: Springer, (pp. 61–85).

-      Bartie, p. & Reitsma, F. & Kingham, S. & Mills, S. (2010). «Advancing visibility modeling algorithms for urban environments», Computers, Environment and Urban Systems, Elsevier, (pp. 518-531).

-      Bishop, I.D. (2002). «Determination of thresholds of visual impact: the case of wind turbines», Environment and Planning B: Planning and Design, No.29, (pp. 707-718).

-      Czynska, K. (2014). «Geometrical aspects of city skyline, tall building analysis», 16th International Conference on Geometry and Graphics, Innsbruck, Austria.

-      Danese, M. & Nolè, G. & Murgante, B. (2009). «Visual Impact Assessment in Urban Planning», Geocomputation & Urban Planning, SCI 176, (pp. 133–146).

-      Dean, D.J. & Blackard, A.C. (2007). «Modeling the magnitude and spatial distribution of aesthetic impacts», Environment and Planning B:Planning and Design, No.34, (pp. 121-138).

-      Ervin, s. & Steinitz, C. (2003). «Landscape visibility computation: necessary, but not sufficient», Environment and Planning B: Planning and Design, No.30, (pp. 757-766).

-      Fabrizio, E. & Garnero, G. (2014). «Visual impact in the urban environment, the case of Out-of-Scale buildings», Journal of Land Use, Mobility and Environment, Special Issue: Eighth International Conference INPUT Smart City - Planning for Energy, Transportation and Sustainability of the Urban System, (pp. 377-388).

-      Fisher, P.F. (1991). «First experiments in viewshed uncertainty: the accuracy of the viewshed area», Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, No.57, (pp. 1321-1327).

-      Fisher, P.F. (1994). «Probable and fuzzy models of viewshed operation», Innovations in GIS 1 Eds M.F. Worboys, Taylor and Francis, London, (pp. 161-175).

-      He, J. Tsou, & JY Xue, Y. & Chow, B. (2005). «A Visual Landscape Assessment Approach for High-density Urban Development», Proceedings of the 11th International CAAD Futures Conference, Austria, (pp. 125-134).

-      Koltsova, A. & Tuncer, B. & Schmitt, G. (2013). «Visibility Analysis for 3D Urban Environments», Computation and Performance, Proceedings of the 31th International eCAADe Conference, No.2, (pp. 375-383).

-      Landscape Institute & Institute of Environmental Management and Assessment. (2002). Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment, Translation by Manouchehr Tabibian, Tehran: Publication of Tehran University.[in Persian]

-      Rod, J.K. & Meer, D.v. (2009). «Visibility and dominance analysis: assessing a high-rise building project in Trondheim», Environment and Planning B: Planning and Design 2009, No.36, (pp. 698-710).

-      Shach-Pinsly, D. (2010). «Visual openness and visual exposure analysis models used as evaluation tools during the urban design development process», Journal of Urbanism, Vol. 3, No. 2, (pp. 161–184).

-      Stefunkova, D. & Cebecauer T. (2006). «Visibility analysis as a part of landscape visual quality assessment», Ekologia (Bratislava), No.25, (pp. 229-239).

-       Tavernor, R. & Gassner, G. (2010). «Visual consequences of the plan: Managing London’s changing skyline», City, Culture and Society, No.1, (pp. 99-108).

-      Turnbull, W.M. Gourlay, I. (1987). «Visual impact analysis: a case study of a computer-based system», Computer-Aided Design, No.19, (pp. 197-202).