نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران- دانشکده شهرسازی

چکیده

چکیده

در بسیاری از کلان شهرهای جهان برای کاهش آثار استفاده روزافزون از اتومبیل از جمله ترافیک و آلودگی هوا طرح‌های قیمت‌گذاری ترافیک به عنوان یک راهبرد به اجرا گذاشته می‌شود. به زعم مطالعات صورت گرفته "قابلیت پذیرش عمومی" طرح‌های قیمت‌گذاری ترافیک نقش مهمی در موفقیت اجرای این طرح‌ها دارد. با توجه به تاکید محققان بر این که عوامل موثر بر قابلیت پذیرش عمومی طرح‌های قیمت گذاری ترافیک و درجه اهمیت آن‌ها در هر زمینه و کشوری با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن کشور متفاوت است و با توجه به معدود بودن مطالعات در این زمینه در ایران این مقاله با به کارگیری روش تحلیل محتوای مبتنی بر اینترنت عوامل موثر بر قابلیت پذیرش عمومی در طرح اخیر ترافیک تهران (98- 1397) را بررسی و آن را از ابعاد مختلف تحلیل کرده است. بدین منظور نظرات شهروندان (حدود 350 نظر) ارائه شده در ذیل اخبار اطلاع رسانی در ارتباط با طرح ترافیک تهران در رسانه های خبری آنلاین در بازه های زمانی مشخص گردآوری و بر مبنای عوامل موثر بر قابلیت پذیرش عمومی استخراج شده از ادبیات نظری کدگذاری و تحلیل گردید. یافته‌ها حاکی از آن است شش عامل ادراکی شامل اعتماد، عدالت، میزان تاثیرگذاری، تحمیل شدگی، پیچیدگی طرح و باور به تخصیص درآمد‌های حاصل از طرح آنگونه که مطرح شده بر قابلیت پذیرش عمومی طرح ترافیک تهران موثر بوده اند. از میان این عوامل از نظر شهروندان پایین بودن "اعتماد" و "عدالت" دو عاملی است که به ترتیب تاثیر به سزایی درکاهش قابلیت پذیرش عمومی داشته است. همچنین با گذشت زمان و اجرای این طرح در دو سال متمادی عامل ادارک شده "تاثیرگذاری" نقش مهمتری درکاهش قابلیت پذیرش عمومی طرح ترافیک تهران در سال 1398 داشته است.

کلید واژه: قیمت‌گذاری ترافیک، قابلیت پذیرش عمومی، طرح ترافیک تهران، اعتماد، عدالت، میزان تاثیرگذاری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Public Acceptability of congestion charging schemes: the case of Tehran (2018-19)

نویسندگان [English]

  • sara vosoughi
  • Behnaz Aminzadeh

University of Tehran

چکیده [English]

Abstract:

Congestion charging schemes implement in an increasing number of cities as a way of reducing traffic congestion and air pollution. Studies show that public acceptability plays a crucial role in the success of the schemes. According to the researcher’s findings, the factors influencing public acceptability are possibly different in various socioeconomic contexts. Given an absence of studies in Iran, this paper investigates which factors affect public acceptability of Tehran congestion charging scheme (2018-19). The Content Analysis method applied to analyze almost 350 online comment about Tehran congestion schemes news on the internet from the citizen. The finding shows that six influencing factors, i.e. justice, trust, effectiveness, intrusiveness, complexity and revenue allocation are critical in determining public opinion about the Tehran congestion pricing scheme.

Results indicate that trust in (national or local) government and the extent which a scheme perceived just are the most important factors. The Low level of these factors result in citizen opposition to Tehran congestion pricing. It is considered that trust is low because Citizens believe that the scheme is implemented Just for the sake of making money for the municipality not for managing traffic congestion or reducing air pollution. Furthermore, Findings show that low-income groups and residents of the congestion area perceive the scheme more injustice because it does not meet their needs and requirements. This cause to an increase in the sense of social discrimination, especially among low-income groups. The results also show that the perceived effectiveness of the Tehran congestion pricing reduces in the second year of the implementation of the scheme. Policy makers can use these findings to consider that using more effective ways to explain the citizen about the necessity and effectiveness of the congestion scheme are important in establishing strong public support. In this regard using media’s capacity can be offered. The Discussion provides recommendations for further studies on the Tehran congestion scheme impacts on public welfare in different income groups in Tehran and the way pricing system can be adjusting to their different social economic needs and requirements.

Keywords: Congestion pricing, Tehran congestion pricing, Public Acceptability, Trust, Justice, Effectiveness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran congestion pricing
  • Public Acceptability
  • trust