مدیریت شهری
1. تحلیل ساختار تاب آوری نهادی برای گذار از مدیریت بحران به مدیریت شهری تاب آور در برابر زلزله( نمونه موردی: شهر قزوین)

داریوش اردلان؛ زهره داودپور؛ کرامت ا... زیاری

دوره 9، شماره 36 ، پاییز 1399، ، صفحه 69-84

http://dx.doi.org/10.34785/J011.2021.349

چکیده
  با جدی­تر شدن موضوع تاب­آوری شهری از سال 2005 میلادی (اجلاس هیوگو)، پژوهش در زمینه توانمندسازی مدیریت شهرها برای عملکرد مطلوب­تر در زمان بروز حادثه، به طور ویژه مورد توجه قرار گرفت. این مسئله در شهرهایی که در آنها خطر زمین لرزه وجود دارد (مانند شهر قزوین) اهمیت دو چندانی پیدا کرده است. از آنجا که ساختار ستاد مدیریت بحران در شهر قزوین ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
2. تحلیل مولفه های فرهنگی بر ایمنی محیط های اجتماعی (مورد : شهر رشت )
دوره 1، شماره 3 ، تابستان 1391، ، صفحه 50-57

چکیده
  توسعه سکونتگاه ها، تمرکز جمعیت، پذیرش عملکردهای مختلف و ضعف سازه های انسانی و فیزیکی، توجه به مولفه های فرهنگی ایمنی را افزایش داده است. در این راستا فرهنگ ایمنی ناظر بر اقدامات مهم پیشگیرانه در مواقع بحران های طبیعی و انسانی است. نبود فرهنگ ایمنی در میان مردم، مجریان و دستگاه های اجرایی از مشکلات اساسی برنامه ریزی مدیریت بحران در ...  بیشتر