نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه شهرسازی، قزوین، ایران

2 استاد، گروه شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران (مسوول مکاتبات).

10.34785/J011.2019.865

چکیده

شهرها به عنوان پیچیده­ترین ساخته­ دست بشر با ریسک­های گسترده­ای (هم به دلیل وجود دامنه وسیعی از مخاطرات و تغییرات و هم به علت آسیب­پذیری­های چندگانه­شان) روبه­رو هستند. بنابراین پرداختن به رویکردهای نوین مواجهه با اختلالات و بلایا ضروری می­نماید. از آنجا که در حال حاضر دیدگاه غالب از تمرکز صرف بر مبنای آسیب­پذیری و مقاوم­سازی به افزایش تاب­آوری در برابر اختلالات تغییر پیدا کرده، این مقاله در صدد است که با مطرح کردن بحث تاب­آوری در حوزه شهرسازی با تدوین الگویی منسجم بتواند به ارتقای توانایی شهرها به عنوان نظام­های پویا و خود سازمانده در مقابله با اختلالات به ویژه بحران­های زیست محیطی بپردازد. در این راستا هدف مقاله حاضر، تحلیل و تعیین مؤلفه­های تأثیرگذار بر تاب­آوری بوم شناسانه براساس تفکر بوم­شناسی شهری، دستیابی به معیارها و ایجاد الگویی برای ارتقای تاب­آوری بوم شناسانه شهرهاست. روش تحقیق در این مقاله کیفی است و به­منظور شناخت و تحلیل داده­ها از روش تحلیل مضمون و ابزار تحلیلی شبکه مضامین و تحلیل مقایسه­ای بهره گرفته شده است. بر مبنای تحلیل کیفی انجام شده، مجموعه­ای از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر تاب­آوری به عنوان مقولات اصلی شکل دهنده­ الگوی پیشنهادی تاب­آوری بوم شناسانه شهر در قالب شش زمینه­ اصلی (ساختار طبیعی، عملکردها و فرآیندهای بوم ساخت، عملکردها و فرآیندهای اجتماعی_اقتصادی، شکل شهر، نهادها و دانش و آگاهی) تبیین شده­اند. نتایج مقاله نشان می­دهد که تاب­آوری بوم شناسانه شهرها بر مبنای دانش بوم­شناسی شهری، تحت تأثیر برهمکنش­های پویا میان فرآیندهای اجتماعی_اقتصادی و زیستی_فیزیکی قرار دارد که الگوی تدوین شده و معیارهای تنظیم شده در این مقاله، امکان ارتقای تاب­آوری شهرها را میسر می­سازد. الگوی پیشنهادی راهنمای کلی برای برنامه­ریزان، طراحان و مدیران شهری در راستای دستیابی به تاب­آوری بوم شناسانه در شهرهاست. همچنین با توجه به یکپارچه­سازی مقولات تأثیرگذار بر تاب­آوری، خلأ شناسایی شده ناشی از عدم وجود چارچوبی منسجم در خصوص بعد بوم شناسانه تاب­آوری را نیز پوشش می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Proposing a framework for city’s ecological resilience pattern

نویسندگان [English]

  • SEPIDEH MOVAHED 1
  • Manouchehr Tabibian 2

1 Department of Urbanism, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

2 Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Man’s most complex products, cities are confronted with great risks due to both the wide range of risks and changes involved in them and their multiple vulnerabilities. These changes include numerous disorders, some of which are known and predictable, while most are unpredictable and beyond expectation. It therefore seems necessary to address the modern approaches to encountering disorders and disasters. The prevailing perspective has shifted from a mere focus on vulnerability and reinforcement to an increase in resilience against disorder. Therefore, the current research was focused on the idea of resilience as a newly-emerging concept in urbanism issues, and sought to enhance the capability of cities of confronting disorders, particularly environmental crises, as dynamic, self-organizing systems by introducing the notion of resilience to the domain of urbanization through formulation of an integrated model.
The significance of the present paper lay in the appreciation of urban resilience thinking as a tool for recognition of the capabilities of urban systems of adapting to changes or absorbing disorders by helping to understand the dynamicity, complexity, processes, and patterns in these systems. Through knowledge of this thinking and the factors affecting its different aspects, the capability of socio-ecological systems such as cities could be increased for adaptation to changes and self-organization. The purpose of this paper was to analyze ecological resilience and determine the factors effective on it based on urban ecology thinking, to identify the criteria, and to generate a model for enhancement of the ecological resilience of cities. It was a qualitative study, where the data were collected from multiple sources using various library methods to be validated through triangulation. Thematic analysis and the thematic network tool were used for data analysis. Through identification of around 45 themes, obtained through examination of more than 50 theoretical and applied studies, and analysis of the relationships between them, the thematic network resulting from their clustering was formulated, consisting of basic, organizing, and comprehensive themes. Based on the qualitative analysis, a series of factors most effective on urban resilience were categorized into six major groups that formed the proposed urban ecological resilience scheme, including natural structure, ecosystem functions and processes, socio-economic functions and processes, urban shape, institutions, and knowledge. Each of the above categories affected urban resilience differently, where the first and the second had direct effects, while the other four influenced it indirectly, by affecting natural elements and biological species as urban assets and affecting ecosystem functions and processes through disorder or reinforcement of ecosystem services.
The research results demonstrated that the ecological resilience of cities based on knowledge of urban resilience was affected by dynamic interactions between socio-economic and biophysical processes, where the formulated model and the criteria set as subcategories in the proposed model made it possible to enhance urban resilience. The formulated model serves as a general guide for urban planners, designers, and managers for achievement of ecological resilience in socio-ecological systems such as cities. Furthermore, it covers the gap identified as resulting from absence of an integrated framework in the ecological dimension of urban resilience is covered thanks to the integration of the factors affecting resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Urban Ecosystem
  • Urban Ecology
  • Socio-ecological System
  • Ecosystem Services
Abbaszadeh, sh., et al. (2014). "Investigating the Role of Wind in the Spatial-Physical Structure Arrangement of Warm-Dry and Warm-Wet Cities", Geographical studies of arid regions, 4:53-69. [in Persian]
Abedi Jafari, H., et al. (2011). "Thematic Analysis and Thematic Networks: A Simple and Efficient Method for Exploring Patterns Embedded in Qualitative Data Municipalities", Strategic Management Thought, 5(2):151-198. [in Persian]
Adger, W. N. (2000). "Social and ecological resilience: are they related?", Progress in human geography, 24: 347-364.
Ahern, J. (1995). "Greenways as a planning strategy". Landscape and urban planning, 33(1): 131-155.
Alavipanah, K., et al. (2015). "Spatial- Temporal Analysis of Urban Heat- Island of Mashhad City due to Land Use/ Cover Change and Expansion”, Geographical Urban Planning Research, 3(1):1-17. [in Persian]
Alberti, M., & Marzluff J. M. (2004). "Ecological resilience in urban ecosystems: linking urban patterns to human and ecological functions", Urban ecosystems, 7: 241-265.
Allan, P., & Bryant M. (2011)."Resilience as a framework for urbanism and recovery", Landscape Architecture, 6(2): 34-45.
Aminzadeh, B., & Khansefid, M. (2010). "A case study of urban ecological networks and a sustainable city: Tehran’s metropolitan area", Urban ecosystems, 13(1):23-36.
Arefi, M. (2011). Design for Resilient Cities: Reflections from a Studio, Companion to Urban Design, by Tridib Banerjee and Anastasia Louikaitou-Sideris, Routledge: 674-685.
Badri, A., et al. (2013). "The role of local management in improving resilience to natural disasters with emphasis on floods. Case study: Cheshmeh Kileh basin in Tonekabon county and Sardabrood basin in Kelardashat county", Emergency Management, 2(3): 37-48. [in Persian]
Bahrainy, H.,  & Arefi, M. (1997). "Application of Meteorology of Air Pollution in Urban Design of the City of Tehran", Environmental Studies, 18(18):18-32. [in Persian]
Benson, D., & Howell, J. (1994). "The natural vegetation of the Sydney 1: 100 000 map sheet". Cunninghamia, 3(4): 677-787.
Bergamini, N., et al. (2013). "Indicators of Resilience in Socio-ecological Production Landscapes (SEPLs)", United Nations University Institute of Advanced Studies.
Bryan, J. (2005). "Fostering educational resilience and achievement in urban schools through school-family-community partnerships", Professional School Counseling, 219-227.
Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development, Sage.
Buyantuyev, A., & Wu, J. (2009). "Urbanization alters spatiotemporal patterns of ecosystem primary production: A case study of the Phoenix metropolitan region, USA", Journal of Arid Environments, 73: 512-520.
Borrego, C., et al. (2006). "How urban structure can affect city sustainability from an air quality perspective", Environmental modelling & software, 21(4): 461-467.
Campanella, T. J. (2006). "Urban resilience and the recovery of New Orleans", American Planning Association, 72(2), 141-146.
Carpenter, S. R., et al. (2009). "Resilience: accounting for the noncomputable", Ecology & society, 14: 13.
Carpenter, S. R., et al. (2005). "Surrogates for resilience of social–ecological systems", Ecosystems 8(8): 941-944.
Cengiz, C. (2013). urban Ecology. http://dx/doi.org/10.5772/56314.
Colding, J. (2007). "Ecological land-use complementation for building resilience in urban ecosystems", Landscape and urban planning, 81: 46-55.
Cutter, S. L., et al. (2010). "Disaster resilience indicators for benchmarking baseline conditions", Homeland Security and Emergency Management, 7(1): 1-22.
Cutter, S., et al. (2008). "A place-based model for understanding community resilience to natural disasters", Global environmental change, 18(4): 598-606.
Da Silva, J., & Morera, B. (2014). City resilience framework, Arup & Rockefeller Foundation. Online: http://publications. arup. com/Publications/C/City_Resilience_Framework. aspx [12/15/2015].
Duer-Balkind, M., et al. (2013). "Resilience, social-ecological rules, and environmental variability in a two-species artisanal fishery", Ecology and Society, 18(4):50.
Duraiappah, A. K. (2005). Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis; A Report of the Millennium Ecosystem Assessment. World Resources Inst.
EEA, et al. (2013). Environmental indicator report 2013: natural resources and human well-being in a green economy.
EPA. (2014/13/06). 'Water: Green Infrastructure', United States Environmental Protection Agency http://water.epa.gov/infrastructure/greeninfrastructure/.
Farzad Behtash, M., et al. (2013). "Evaluation and Analysis of Dimensions and Components of Tabriz Metropolis Resiliency", Honar-Ha-Ye-Ziba (Memari-Va-shahrsazi), 18(3):33-42. [in Persian]
Folke, C., et al. (2002). "Resilience and sustainable development: building adaptive capacity in a world of transformations." AMBIO, A journal of the human environment, 31(5): 437-440.
Folke, C., et al. (2004). "Regime shifts, resilience, and biodiversity in ecosystem management", Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 35: 557-581.
Garmestani, A. S., & Allen, C. R. (Eds.). (2014). Social-ecological resilience and law. Columbia University Press.
Godschalk, D. R. (2003). "Urban hazard mitigation: creating resilient cities", Natural hazards review, 4:136-143.
Gu, H., & Subramanian, S. M. (2012). Socio-ecological production landscapes: Relevance to the Green Economy Agenda (United Nations University Institute of Advanced Studies).
Harrison, P., et al. (2014). Urban resilience thinking for municipalities.
Hauge Simonsen, S. H., et al. (2014). Applying resilience thinking: seven principles for building resilience in social-ecological systems, Stockholm, Stockholm Resilience Centre.
Holling, C. S. (1996). "Engineering resilience versus ecological resilience", Engineering within ecological constraints: 31-44.
Holling,  C. S. (1973). "Resilience and stability of ecological systems", Annual review of ecology and systematics:1-23.
ISDR, UN. (2005). Hyogo framework for action 2005-2015: building the resilience of nations and communities to disasters. In Extract from the final report of the World Conference on Disaster Reduction (A/CONF. 206/6).

Jalali, T. (2012). Resilient Reconstruction from the Urban Design Point of View, After 2003 Bam Earthquake, Ph.D. Dissertation in Urbanism, Shahid Beheshti University. [in Persian]

Jha, A. K., et al. (Eds.). (2013). Building urban resilience: principles, tools, and practice. Washington DC, World Bank.
Krasny, M., et al. (2009). Education and resilience: Social and situated learning among university and secondary students. Ecology and Society, 14(2).
Lak, A. (2013). Regeneration a Sense of Place Attachment in Reconstruction Residential Neighborhoods After the Bam Earthquake, Ph.D. Dissertation in Urbanism, Shahid Beheshti University. [in Persian]
Mahriyar, M. Z. & Rho, J. H. (2014). "The Compact City Concept in Creating Resilient City and Transportation System in Surabaya", Procedia-Social and Behavioral Sciences, 135:41-49.
Marsh, W. M., & William, M. (2005). Landscape planning: Environmental applications, Wiley.
Martins, H. (2012). "Urban compaction or dispersion? An air quality modelling study", Atmospheric environment, 54: 60-72.
McPherson, G. E., et al. (1994). Chicago's urban forest ecosystem: results of the Chicago Urban Forest Climate Project, Gen. Tech. Rep. NE-186. Radnor, PA: U. S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station.
Mijatovic, D., et al. (2013). "The role of agricultural biodiversity in strengthening resilience to climate change: towards an analytical framework", International journal of agricultural sustainability, 11:95-107.
Mikaeeili, A., & sadeghe, M. (2011). "Urban Ecological Network of Tabriz City And Proposed Solutions for Preservation and Development" , Environmenral Researchees, 1(2):43-52. [in Persian]
Miletti, D. (1999). Disasters by design: A reassessment of natural hazards in the United States. Washington, DC: Joseph Henry Press.
Mohammadi, A., & Rahmati, S. (2013). "Impact of urban land use Pattern on Tehran Air Quality”, Research And Urban Planning, 4(14):123-142. [in Persian]
Molin, V., et al. (2012). How to Make Cities More Resilient: A Handbook for Local Government Leaders, Geneva.
Novotny, V.,  et al. (2010). "Planning and design for sustainable and resilient cities: theories, strategies, and best practices for green infrastructure", Water Centric Sustainable Communities: Planning, Retrofitting, and Building the Next Urban Environment, 135-176.
Parivar, P., et al. (2013). "Developing the Ecological Sustainable Strategies to increase Urban Environmental Resilience. Case Study: Districts 1 and 3 of Tehran Municipality", Environmental Studies, 39(65): 123-132. [in Persian]
Pickett, S. TA., et al. (2014). "Ecological resilience and resilient cities", Building Research & Information, 42(2):143-157.
Ranjbar, E., et al. (2010). "Innovations in Climatic designing Due to the Wind Flowing through The Old Bushehr", Bagh e Nazar, 7(13):17-34. [in Persian]
Resilience Centre, Stockholm (2017/01/04). http://www.stockholmresilience.org
Rezaei, M. (2010). Representing Resilience of Urban Communities to Reduce the Effects of Natural Disasters (Earthquake),Case Study: Tehran, Ph.D. Dissertation in Urbanism, Tarbiat Modares University. [in Persian]
Rezaei, M. (2013). "Evaluating the Economic and Institutional Resilience of Urban communities to Natural Disasters Using Promethe Technique. Case Study: Tehran districts”, Emergency Management, 2(3): 25-36. [in Persian]
Schouten, M. AH., et al. (2012). "A resilience-based policy evaluation framework: application to European rural development policies", Ecological Economics, 81:165-175.
Sharifi, A., & Yamagata, Y. (2014). "Major principles and criteria for development of an urban resilience assessment index. In Green Energy for Sustainable Development (ICUE)", 2014 International Conference and Utility Exhibition on, 1-5. IEEE.
Shulenberger, E., et al. (2008). Urban ecology: an international perspective on the interaction between humans and nature (Springer Science & Business Media).
Terjung, W. H., & Louie, S. S.F. (1974). "A climatic model of urban energy budgets", Geographical Analysis, 6($): 341-367.
Tratalos, J., et al. (2007). "Urban form, biodiversity potential and ecosystem services", Landscape and urban planning, 83(4): 308-317.
Van Oudenhoven, F., et al. (2009). Bridging managed and natural landscapes-The role of traditional agriculture in maintaining the diversity and resilience of natural ecosystems.
Walker, B., et al. (2002). "Resilience management in social-ecological systems: a working hypothesis for a participatory approach", Conservation ecology, 6(1): 14.
Walker, B, & Salt, D. (2012). Resilience thinking: sustaining ecosystems and people in a changing world (Island Press).
Whitford, V., et al. (2001). "City form and natural process—indicators for the ecological performance of urban areas and their application to Merseyside, UK", Landscape and urban planning, 57(2): 91-103.
Wu, J. (2008a). Toward a landscape ecology of cities: beyond buildings, trees, and urban forests Ecology, planning, and management of urban forests (pp. 10-28): Springer.
Wu, J. (2008b). "Making the case for landscape ecology an effective approach to urban sustainability", Landscape journal, 27(1): 41-50.
Wu, J., & Wu, T. (2013). Ecological resilience as a foundation for urban design and sustainability Resilience in Ecology and Urban Design (pp. 211-229): Springer.
Wu, J. (2014). "Urban ecology and sustainability: The state-of-the-science and futuredirections", Landscape and Urban Planning, 125: 209-221.
Xu, H., et al. (2011). "Spatial and temporal analysis of urban heat Island effects in Chengdu City by remote sensing". In Geoinformatics, 2011 19th International Conference on, 1-5. IEEE.
Zupancic, T., et al. (2015). The impact of green space on heat and air pollution in urban communities: A meta-narrative systematic review, David Suzuki Foundation Vancouver.