نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج

2 استادیار، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی، شیراز، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

حضورپذیری مردم در فضاهای عمومی یکی از مهمترین عوامل در ایجاد سرزندگی در چنین فضاهایی است. این موضوع به ویژه در بازارها و مراکز تجاری، یکی از مهمترین پارامترهایی است که باعث رونق اقتصادی و در نتیجه پاسخ‌ده بودن چنین فضاهایی در سطح شهرها می‌شود. از همین رو مجموعه عواملی که باعث ارتقا حضورپذیری طیف‌های مختلف جامعه در چنین فضاهایی می‌شود، در طراحی چنین فضاهایی حائز اهمیت می‌باشند. از سویی در هر مجموعه معماری، ورودی آن به عنوان نقطه اصلی نفوذپذیری به آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به نحوی که کیفیت ورودی می‌تواند نشان‌دهنده شخصیت یک بنا و کارکرد فضایی درون آن باشد. بر همین اساس چنین به نظر می‌رسد که کیفیت ورودی در یک بنا می‌تواند تاثیر بسزایی در دعوت‌کنندگی و تمایل به حضورپذیری در آن فضا داشته باشد. با این توضیح، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که "کیفیت نفوذپذیری به یک بنا" چگونه می‌تواند باعث "افزایش تمایل به حضورپذیری" افراد در آن فضا شود؟ به منظور بررسی این موضوع، فضایی به عنوان بستر مکانی تحقیق انتخاب شد که اولا تنوع ورودی در آن زیاد باشد و در ثانی، حضورپذیری در آن مسئله‌ای حیاتی در تداوم کارکرد آن به شمار آید. بر همین اساس مجموعه بازار سنتی شیراز به عنوان نمونه موردی در تحقیق حاضر انتخاب گردید. روش تحقیق در این مقاله، ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی است که در بخش کمی با استفاده از مطالعات میدانی و نیز ابزارهای رایانه‌ای همچون نرم‌افزار Depthmap به تحلیل ساختار کالبدی فضا پرداخته و در بخش کیفی با استناد به مشاهدات میدانی و نیز مصاحبه با استفاده‌کنندگان از بازار، به تحلیل نتایج بخش کمی و نیز عوامل مؤثر بر این موضوع پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سه مؤلفه دسترسی‌پذیری، پیوستگی فضایی و کیفیت هم‌جواری‌ها، مهم‌ترین عوامل در ارتقا حضورپذیری در بازار هستند که در این ارتباط امکان رؤیت مجاری ورودی از بافت اطراف، میزان سازگاری و وابستگی میان کاربری‌های موجود در راسته‌های منتهی به ورودی‌ها، میزان تراکم و تنوع این کاربری‌ها و در نهایت ویژگی‌های هندسی و فضایی ورودی‌های بازار به‌عنوان مهم‌ترین عوامل مرتبط با کیفیت نفوذپذیری ورودی‌ها است که بر میزان حضور پذیری افراد در بازار تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Influence Quality of Inputs on bazaar Attendance (Case Study: Shiraz Traditional Market)

نویسندگان [English]

  • maliheh taghipour 2
  • maryam bagheri 3

2 Department of Architecture, shiraz branch, Islamic Azad university, shiraz, Iran

3 islamic azad university of shiraz

چکیده [English]

The attendance of people in a public space overshadows many issues, including issues that have multilateral links with economic, cultural, social and other areas. The first spark needed to be in the place comes from the entrances of that place to the mind. So one of the most basic expectations that can be expected from any input is the affordance to that space. In this context, the bazaar, as a public space, has a significant role in the economic, social, cultural, political and other prosperity of cities and the issue of its presence is of particular importance. Accordingly, the present study investigates the role of inputs' permeability qualities on the degree of attendance of people in traditional bazaar as a research issue and analyzes the factors affecting this issue in the traditional bazaar of Shiraz. The research method in this paper is a combination of quantitative and qualitative methods that analyze the physical structure of space in quantitative part using field studies as well as computer tools such as Depthmap software and in the qualitative part based on field observations and interviews with users. From the bazaar, it analyzes the results of the quantitative segment as well as the factors influencing this issue. The results indicate that the three components of accessibility, spatial connectivity and neighborhood quality are the most important factors in enhancing bazaar attendance. In this regard, the possibility of visualizing the input channels from the surrounding tissue, the degree of adaptation and dependence between the uses in the rows leading to the inputs, the density and variety of these applications and finally the geometrical and spatial characteristics of bazaar entrances as the most important factors related to the quality of the permeability of the inputs. That affect the bazaar attendance of people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • permeability quality
  • Attendance
  • accessibility
  • spatial connectivity
  • neighborhood quality