نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 گروه شهرسازی، دانشگده هنر و معمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

بحران دلبستگی به مکان به مفهوم بحران معنی اجتماعی از فضا و زمان، از بارزترین مشکلات شهرسازی معاصر است. بحرانی که در ایجاد محلات شهری، فاقد تاریخ و فاقد ارتباط تبلور یافته است. شهرسازی سده بیستم بیش از آنکه معطوف به کیفیت ارتباطات باشد، متوجه کمیت ارتباطات بوده و از این رو پیوستگی احساسی با مکان یا به عبارتی دلبستگی مکان به عنوان مهم ترین ابعاد ارتباط انسان و محیط فضایی در آن مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته است.کمااینکه با بررسی محلاتی با سطح بالای دلبستگی به مکان میان ساکنین و بررسی و شناسایی ابعاد موثر میتوان به افزایش دلبستگی مکانی و تقویت ارتباطات عاطفی در محلاتی با سطوح پایین از ارتباطات دامن زد. از این رو، این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل موثر بر دلبستگی مکانی ساکنان در محله هفت چنار در ناحیه یک از منطقه ده شهرداری تهران انجام گرفته است. حجم نمونه 687 عدد بوده و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نسخه 22نرم‌افزار Spss انجام شد. بدین منظور از تحلیل عاملی تائیدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می دهد که هریک از ابعاد چهارگانه تایین شده شامل هویت مکانی، وابستگی مکانی، پیوند اجتماعی با مکان و عاطفه مکانی مناسب ارائه ساختار دلبستگی مکانی به عنوان یک مولفه درجه دوم در مطالعات محلات شهری هستند. علاوه بر آن، مدل مدلات ساختاری پژوهش حاکی از برازش خوب مدل و تائید نقش همه ابعاد در شکل گیری دلبستگی مکانی می باشد. همچنین در میان چهار بعد شناسایی شده عاطفه مکانی و پیوند اجتماعی با مکان بیشترین امتیازات و به ترتیب وابستگی مکانی و هویت مکانی کمترین امتیازات را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effective dimensions on measuring the level of residents' attachment to residential areas (Case study: Haft Chenar neighborhood - District 10 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Amir Ebrahimi Hasanakloo 1
  • بنیادی Bonyadi 2
  • Atoosa Modiri 3

1 Master of Urban Design, Islamic Azad University of Central Tehran Branch

2 Assistant Professor, Islamic Azad University of Central Tehran Branch

3 Assistant professor, Department of Planning, Islamic Azad University of Central Tehran Branch

چکیده [English]

Extended Abstract

Introduction

The topic of the quality of the human-place emotional relationship from its place of residence or place attachment has been considered by many urban planners and designers in recent years. In the past, neighborhood relationships between neighborhood residents who knew each other and were aware of each other's circumstances always helped to form healthy and familiar emotional relationships among neighborhood residents. In other words, neighborhoods, as familiar social units, had deep cultural roots and followed certain traditions, customs, and even continued the rites and ways of life and the norms and customs inherited from the past. However, in modern cities, as the emotional bonds of the local community weaken, kinship, shared religious beliefs, and moral values give way to anonymity and individualism. Over time, neighborhood connections have lost some of their function. Lack of familiarity of people in the neighborhoods, lack of joint activities, lack of ethnic, linguistic, religious and cultural ties as before has reduced the level of emotional connection of people or their sense of attachment with their residential neighborhood. As a result, the purpose of this article is to provide a structural modeling to investigate the effective dimensions of place attachment to residential areas with an attitude approach.

Theoretical Framework

Many researchers examine the dimensions of attachment to a place in the form of an attitude perspective and provide a framework for classifying its dimensions. Therefore, considering that understanding the cognitive, perceptual and emotional framework of place attachment allows researchers to better explore the potential and complexity of this concept, in order to achieve the objectives of this study, while identifying the dimensions The constructor of spatial attachment consisting of spatial identity, spatial dependence, and spatial emotion will examine and test each of them in the form of the approach based on the attitude.

Methodology

This research seeks to "investigate the dimensions affecting the level of residents’ place attachment with an attitude approach". Since this was not easily possible, the indexing technique was used to examine it. In this technique, indicators were considered to identify the dimensions and questions were asked in the questionnaire to measure them. In order to assess the respondents' opinions about the research topic, their responses were measured with a 5-point Likert scale. Also, a simple random sampling method was used to select the present samples.

Results and Discussion

The findings illustrated that the level of attachment of Haft Chenar neighborhood residents is high. On the other hand, the results of the analysis of the structural model of the research supported that place attachment is a quadratic component consisting of the four identified dimensions of spatial identity, spatial affect, spatial dependence and social connection with place. Among all these four dimensions, it is noteworthy that among the four identified dimensions, social connection with place was identified as the strongest predictors of spatial attachment in the research, showing that level of social connection in a neighborhood is high which can directly increase the level of residents’ attachment to the place. Also, considering that these four dimensions of convergent narrative for the structure showed spatial attachment, some solutions are provided for urban planners and designers to increase the attachment of residents in Haft Chenar neighborhood.

Conclusion

Considering spatial attachment as a secondary component and the claim of this research that spatial dependence, spatial identity, spatial affection and social connection with place constitute different basic dimensions of spatial attachment, the spatial attachment model is experimentally tested. Hence, by validation factor analysis (CFA) method, the validity of spatial attachment structure as a quadratic component consisting of four dimensions was confirmed. As the fit indices of the model showed, the model is suitable for research data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Place Attachment
  • Structural Equation Modeling
  • Haft Chenar Neighborhood
  • District 10