نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سلمان فارسی کازرون

2 استادیار دانشگاه لرستان

چکیده

در نظام برنامه‌ریزی و مطالعات اقتصادشهری شناسایی نحوه توزیع، الگوهای مکان‌گزینی و پیکربندی فعالیت‌های مختلف شهری و ساماندهی آنها از اهمیت بسزایی در بستر شهر از منظر اجتماعی- اقتصادی، ترافیکی، زیست محیطی و غیره برخوردار می‌باشد. در این زمینه، پژوهش حاضر تلاش دارد با رویکردی کیفی نحوه مکان‌گزینی فروشگاه‌های خرده فروشی پوشاک در شهر کازرون را بررسی و تحلیل نماید. فروشگاه‌های مذکور در شهر کازرون از دیرباز بر اساس صرفه‌های ناشی از تجمع بصورت متمرکز در بازار و مراکز خرید متصل به آن مستقر بوده اند اما در سالهای اخیر این فروشگاه ها به جای بازار و استفاده از مزایای ناشی از تجمع، خیابان را برای فعالیت انتخاب کرده‌اند. با توجه به اهمیت و ابعاد تأثیرگذار این تغییر رفتار، هدف این پژوهش شناسایی دلایل دوری‌گزینی فروشگاه های پوشاک از بازار، الگوی توزیع آنها و معیارهای مکانیابی در سطح شهر می باشد. در این راستا، عوامل و جذابیت‌های مکانی و غیرمکانی موثر بر استقرار فروشگاه‌های پوشاک شهر کازرون در لبه خیابان تحلیل شده است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه با فروشندگان و تحلیل آن با کمک نرم افزار مکس کیودا و روش تحلیل محتوا انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فروشگاه های خیابانی به دلیل محدودیت زمان فعالیت بازار، دسترسی آسان‌تر، وجود پارکینگ در دسترس، تاثیر شبکه های اجتماعی، تاثیر حوادثی مانند ویروس کوید۱۹، مساحت و اندازه مغازه ها، جو و دلایل شخصی، وجود یا عدم مغازه خالی، فضا برای چیدمان و هزینه اجاره، خیابان را به جای بازار(تجمع فروشگاه های پوشاک) ترجیح داده‌اند. از طرف دیگر معیارهای مکانیابی آنها در سطح خیابان به ترتیب شامل وجود جای پارک برای مشتری، خیابان پویا و فعال، دید مناسب، نزدیکی به مراکز جاذبه فعالیتی، ابعاد و اندازه مغازه، مالکیت و نحوه قرارداد، نزدیکی به رقبا، نزدیکی به فروشگاه های مکمل و هزینه است که با تحلیل فضایی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Avoiding the Bazar: an analysis of spatial and non-spatial attractions affecting the establishment of activities on the edge of the street (case study: clothing retail activity in Kazeroon city)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Moradi 1
  • Enayat Mirzaei 2

1 Assistant Professor of Urban Planning, Art and Architecture Faculty, Salman Farsi University of Kazerun, Iran.

2 Assistant professor, Lorestan University

چکیده [English]

In the planning system and urban economic studies, it is very important to identify the distribution, location patterns and configuration of various activities in the context of the city and organize them from the socio-economic, traffic, environmental, etc. perspective. In this context, the present study tries to analyze the location selection of clothing retail stores in Kazerun with a qualitative approach. The mentioned stores in Kazerun city have been located in the central market (Bazaar) and shopping centers connected to it for a long time based on agglomeration economies. But in recent years, these stores have chosen the street instead of the central market and using the benefits of agglomeration. Considering the importance and influential dimensions of this behavior change, the purpose of this research is to identify the reasons for clothing stores to stay away from the central market, their distribution pattern and location criteria in the city. In this regard, spatial and non-spatial factors and attractions affecting the establishment of clothing stores in the city of Kazerun on the edge of the street have been analyzed. The method of data collection was interviews with sellers and its analysis was done with the help of MAX QDA software and content analysis method. The results of the research show that street shops due to Bazar activity time limits, easier access, available parking, the impact of social networks, the impact of events such as the Covid-19 virus, the area and size of the shops, the atmosphere and personal reasons, the presence or Lack of empty shops, space for decoration and rent, they have preferred the street instead of the Bazar (Cluster of clothing stores). On the other hand, their location criteria on the strip of street respectively, include the presence of parking spaces for customers, dynamic and active streets, good visibility, proximity to activity attraction centers, size and length of shops, ownership and type of contract, proximity to competitors, proximity to complementary stores and cost which is provided by spatial analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agglomeration of Retail
  • Street Store
  • Clothing Store
  • Select Location
  • Kazerun