دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 3-118 
5. ارائه فرآیند طراحی شهری اجتماعات محلی با تأکید بر رویکرد «توسعه حملونقل محور»

صفحه 59-74

مجتبی رفیعیان؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی؛ علیرضا صادقی


8. تحلیل دگرگونی الگوی مهاجرت داخلی کشور با تأکید بر مهاجرتهای شهری

صفحه 105-118

کیومرث ایراندوست؛ محمدحسین بوچانی؛ روح الله تولایی