دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار 1391، صفحه 7-112