دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 5-91 
2. بکارگیری الگوریتم NSGA-II برای حل مسائل مکان‌یابی چندهدفه

صفحه 15-26

بهرام امین زاده گوهرریزی؛ سعید توحیدی راد؛ روشنک اسدی