دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 5-91 
7. طراحی مدل جامع نگر در مطالعه پدیده افتراق شهری

صفحه 79-91

محمد سعید ایزدی؛ محمد مسعود؛ امیر محمد معززی مهر طهران