موضوعات = برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 116
103. ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در پارک جنگلی آبیدرسنندج

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 13-23

کیومرث حبیبی؛ جاهده تکیه خواه؛ محمد آزاد احمدی


116. جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفتة پشتیبان تولید پژوهش موردی: کلانشهر تهران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 23-39

علیرضا محمدی؛ مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا