موضوعات = اقتصاد شهری
تعداد مقالات: 11
1. برآورد تمایل به پرداخت گردشگران و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: دریاچه زریبار مریوان)

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 15-26

سانا مصطفی زاده؛ فاتح حبیبی؛ احمد محمدی


2. سنجش اثرات همگرایی نیروهای مذهب و اقتصاد در شکل و فرم منطقه ثامن شهر مشهد در دوره معاصر

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 87-101

الناز سرخیلی؛ محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان


11. جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفتة پشتیبان تولید پژوهش موردی: کلانشهر تهران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 23-39

علیرضا محمدی؛ مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا