موضوعات = جامعه شناسی شهری
تعداد مقالات: 14
1. تحلیل موقعیت مکانی مخاطرات ادراکی تخریب گرایی در فضاهای عمومی شهر مطالعه موردی: محله برج قربان شهر همدان

دوره 8، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 87-96

سحر اسماعیل پورهمدانی؛ اسماعیل شیعه؛ کیانوش ذاکرحقیقی