دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 1-101 
2. جایگاه برنامه ریز در فرآیند برنامه ریزی شهری ایران

صفحه 19-32

مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا؛ مهدی چمنی مقدم