موضوعات = اسکان غیر رسمی
تعداد مقالات: 8
1. نقش پیکره‌بندی فضایی در اجتماع پذیری سکونتگاه‌های غیر رسمی (نمونه موردی: محله‌های حصار و دیزج شهر همدان)

دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 57-72

سعید علیتاجر؛ پوریا سعادتی وقار؛ محمد بشیر رباطی؛ احمد حیدری


4. بررسی علل شکل گیری و راهکار مقابله حاشیه نشینی شهر زابل با تاکید بر توانمندسازی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 17-28

خدارحم بزی؛ اکبر کیانی؛ عبدالغنی صفرزائی


7. اولویت بندی چالشهای اسکان غیررسمی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: محله جعفرآباد کرمانشاه

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 43-58

حامد قادرمزی؛ علیرضا جمشیدی؛ معصومه جمشیدی؛ داود جمینی