نمایه نویسندگان

آ

 • آجیلیان، شیوا اصول، ابعاد و متغیرهای رضایتمندی سکونتی در برنامه ریزی مسکن مهر (نمونه موردی: شهرک مهرگان) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 27-36]
 • آیشم، معصومه مدل ارزیابی حس مکان براساس مولفه های کالبدی ، ادراکی ، عملکردی و اجتماعی، نمونه موردی: خیابان امام ارومیه [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 69-80]
 • آقاصفری، عارف اصول، ابعاد و متغیرهای رضایتمندی سکونتی در برنامه ریزی مسکن مهر (نمونه موردی: شهرک مهرگان) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 27-36]

ا

 • احمدی، بهمن تحلیل اثرات پایداری اجتماعی بر میزان ادراک امنیت تصرف در سکونتگاه های غیررسمی؛ نمونه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 29-42]
 • ایزدی، محمد سعید طراحی مدل جامع نگر در مطالعه پدیده افتراق شهری [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 79-91]
 • استادغفاری، صدف بازآفرینی شهری خوانایی-محور، رویکردی به تجدید حیات شکلی و محتوایی ساخت اصلی. [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 29-40]
 • اسدی، روشنک بکارگیری الگوریتم NSGA-II برای حل مسائل مکان‌یابی چندهدفه [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 15-26]
 • اسدپور، کاوه تبیین عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر از وضعیت سکونت (مطالعه موردی: شهر دهاقان) [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 63-76]
 • افشارنیا، اعظم راهکارهای تعیین اندازه و سطح بهینه حریم شهرها در طرح‌ جامع شهرهای کمتر از 50 هزار نفر [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 65-78]
 • اکبرزاده، میثم ارزیابی معابر پیاده از منظر‌تخلیه اضطراری مطالعه موردی: مجموعه اداری اصفهان [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 5-14]
 • امین زاده گوهرریزی، بهرام بکارگیری الگوریتم NSGA-II برای حل مسائل مکان‌یابی چندهدفه [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 15-26]
 • امین زاده گوهرریزی، بهناز تحلیل اثرات پایداری اجتماعی بر میزان ادراک امنیت تصرف در سکونتگاه های غیررسمی؛ نمونه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 29-42]

ب

 • براتی، ناصر ارزیابی نماد ورودی شهرها بر مبنای مؤلفه‌های کالبدی طراحی ( نمونه مورد بررسی: نماد ورودی شرقی شهر قزوین) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 81-91]
 • برکپور، ناصر سنجش و مقایسه میزان رضایتمندی ساکنان از سیستم سکونتی (مطالعه موردی: مناطق 3 و 11 شهر تهران) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 77-92]
 • بهرامی، بختیار رفتارنگاری رهیافتی جهت ارزیابی میزان پاسخدهی فضاهای شهری، مطالعه ی موردی: فضای فراغتی کناره ی آب دریاچه ی زریبار، شهرستان مریوان [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 77-90]

پ

 • پیری، عیسی تراژدی توسعه شهری مدرن: تحلیل نوسازی کالبدی در تخریب اجتماع محلی مطالعه موردی: کلانشهر تبریز [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 5-14]
 • پندار، هادی فرایند ارزیابیِ عاطفیِ سرعت تغییرات کالبدی در محیط مسکونی از نگاه کاربران بر اساس معیار رضایت‌مندی مطالعه موردی: محله نیاوران [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 15-28]
 • پوراحمد، احمد نقش راهبرد توسعه شهری (CDS) در مدیریت توسعه گردشگری (نمونه موردی: جزیره هرمز) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 37-56]
 • پورجعفر، محمدرضا تحلیلی بر نقش زیباشناسانه هندسه در شکل گیری فضای شهری چهارباغ عباسی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 41-54]
 • پورقربان، شیوا نقش راهبرد توسعه شهری (CDS) در مدیریت توسعه گردشگری (نمونه موردی: جزیره هرمز) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 37-56]
 • پورمحمدی، محمدرضا شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده سکونتگاه‌های فرودست شهری سنندج با تاکید بر کاربرد آینده‌ پژوهی [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 53-64]

ت

 • تقوایی، علی اکبر تحلیلی بر نقش زیباشناسانه هندسه در شکل گیری فضای شهری چهارباغ عباسی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 41-54]
 • توحیدی راد، سعید بکارگیری الگوریتم NSGA-II برای حل مسائل مکان‌یابی چندهدفه [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 15-26]

ج

 • جلیلی، هما تحلیل و پیش بینی ساختار فضایی منطقه کلانشهری مشهد طی دوره 1420-1375 [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 51-62]
 • جهانزاد، نریمان تحلیل و پیش بینی ساختار فضایی منطقه کلانشهری مشهد طی دوره 1420-1375 [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 51-62]

ح

 • حبیبی، فاتح بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تمایل به ورود گردشگر (مطالعه موردی: شهرستان مریوان) [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 37-50]
 • حسینی، سید هادی تحلیل شاخص های حکمروایی خوب شهری با تأکید بر نظرات شهروندان و مدیران؛ مطالعه موردی: شهر تربت حیدریه [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 43-52]
 • حصاری، الهام بررسی عوامل و متغیرهای زمینه ای موثر بر رضایتمندی ساکنین از محیط مسکونی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 91-100]

خ

 • خدائی، جواد ارزیابی مکان گزینی مسجد محله ای در راستای تقویت ساختار هویتی محلات به عنوان مکانی برای سکونت- نمونه موردی مشهد [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 5-20]
 • خزاعی، مریم ارزیابی مکان گزینی مسجد محله ای در راستای تقویت ساختار هویتی محلات به عنوان مکانی برای سکونت- نمونه موردی مشهد [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 5-20]
 • خسروی، بختیار سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری ازموقعیت مرزی ( مطالعه موردی: شهر مرزی مریوان) [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 5-16]

د

 • داداش پور، هاشم تحلیل و پیش بینی ساختار فضایی منطقه کلانشهری مشهد طی دوره 1420-1375 [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 51-62]
 • دربان آستانه، علیرضا نقش راهبرد توسعه شهری (CDS) در مدیریت توسعه گردشگری (نمونه موردی: جزیره هرمز) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 37-56]

ذ

 • ذکاوت، کامران فرایند ارزیابیِ عاطفیِ سرعت تغییرات کالبدی در محیط مسکونی از نگاه کاربران بر اساس معیار رضایت‌مندی مطالعه موردی: محله نیاوران [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 15-28]

ر

 • رفیعیان، مجتبی اصول، ابعاد و متغیرهای رضایتمندی سکونتی در برنامه ریزی مسکن مهر (نمونه موردی: شهرک مهرگان) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 27-36]

س

 • سروری، هادی بررسی تاثیر کاربری زمین بر رفتار عابران در خیابان های شهری (نمونه موردی خیابان دانشجو- مشهد) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 57-68]

ش

 • شریف نژاد، مجتبی عوامل مؤثر بر دیدگاه استفاده کنندگان از کیفیت محیطی فضاهای فراغتی عمومی؛ مطالعه موردی: پارک های شهر یزد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 17-28]

ص

 • صبوحانیان، علی ارزیابی معابر پیاده از منظر‌تخلیه اضطراری مطالعه موردی: مجموعه اداری اصفهان [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 5-14]

ض

 • ضمیری، محمدرضا روش های کمی در تحلیل توسعه ی فضایی مسکن شهری بجنورد (1394-1384) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 67-76]
 • ضمیری، مهسا روش های کمی در تحلیل توسعه ی فضایی مسکن شهری بجنورد (1394-1384) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 67-76]

ط

 • طوقی، مصطفی ارزیابی معابر پیاده از منظر‌تخلیه اضطراری مطالعه موردی: مجموعه اداری اصفهان [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 5-14]

ع

 • علی اکبری، اسماعیل سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری ازموقعیت مرزی ( مطالعه موردی: شهر مرزی مریوان) [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 5-16]

غ

 • غفوریان، میترا بررسی عوامل و متغیرهای زمینه ای موثر بر رضایتمندی ساکنین از محیط مسکونی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 91-100]

ف

ق

 • قرایی، فریبا رفتارنگاری رهیافتی جهت ارزیابی میزان پاسخدهی فضاهای شهری، مطالعه ی موردی: فضای فراغتی کناره ی آب دریاچه ی زریبار، شهرستان مریوان [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 77-90]

ل

 • لطیفی، بیتا سنجش و مقایسه میزان رضایتمندی ساکنان از سیستم سکونتی (مطالعه موردی: مناطق 3 و 11 شهر تهران) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 77-92]

م

 • محمدی.، علیرضا تحلیل فضایی مسجد در شهر اردبیل در دوره ی معاصر [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 55-66]
 • مختاری، رضا سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری ازموقعیت مرزی ( مطالعه موردی: شهر مرزی مریوان) [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 5-16]
 • میرزاده، سید حسین راهکارهای تعیین اندازه و سطح بهینه حریم شهرها در طرح‌ جامع شهرهای کمتر از 50 هزار نفر [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 65-78]
 • میرغلامی، مرتضی مدل ارزیابی حس مکان براساس مولفه های کالبدی ، ادراکی ، عملکردی و اجتماعی، نمونه موردی: خیابان امام ارومیه [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 69-80]
 • مستوفی، آذین بررسی تاثیر کاربری زمین بر رفتار عابران در خیابان های شهری (نمونه موردی خیابان دانشجو- مشهد) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 57-68]
 • مسعود، محمد طراحی مدل جامع نگر در مطالعه پدیده افتراق شهری [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 79-91]
 • مظفری، نگین سنجش و مقایسه میزان رضایتمندی ساکنان از سیستم سکونتی (مطالعه موردی: مناطق 3 و 11 شهر تهران) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 77-92]
 • معززی مهر طهران، امیر محمد طراحی مدل جامع نگر در مطالعه پدیده افتراق شهری [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 79-91]
 • مقصودی تیلکی، محمدجواد ارزیابی نقش جنسیت در احساس امنیت شهروندان در محلات مسکونی با رویکردی بر نظریه بی نظمی (نمونه موردی: پنانگ، مالزی) [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 21-36]
 • منتظرالحجه، مهدی عوامل مؤثر بر دیدگاه استفاده کنندگان از کیفیت محیطی فضاهای فراغتی عمومی؛ مطالعه موردی: پارک های شهر یزد [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 17-28]
 • منصورنیا، سوران رفتارنگاری رهیافتی جهت ارزیابی میزان پاسخدهی فضاهای شهری، مطالعه ی موردی: فضای فراغتی کناره ی آب دریاچه ی زریبار، شهرستان مریوان [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 77-90]

ن

 • نجفی تروجنی، سیده نسیم ارزیابی نماد ورودی شهرها بر مبنای مؤلفه‌های کالبدی طراحی ( نمونه مورد بررسی: نماد ورودی شرقی شهر قزوین) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 81-91]
 • نسترن، مهین روش های کمی در تحلیل توسعه ی فضایی مسکن شهری بجنورد (1394-1384) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 67-76]
 • نصرابادی، آمنه تحلیلی بر نقش زیباشناسانه هندسه در شکل گیری فضای شهری چهارباغ عباسی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 41-54]
 • نعیمی، کیومرث شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده سکونتگاه‌های فرودست شهری سنندج با تاکید بر کاربرد آینده‌ پژوهی [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 53-64]
 • نوری، محمد جواد تبیین عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر از وضعیت سکونت (مطالعه موردی: شهر دهاقان) [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 63-76]

ه

 • هدایتی مرزبالی، معصومه ارزیابی نقش جنسیت در احساس امنیت شهروندان در محلات مسکونی با رویکردی بر نظریه بی نظمی (نمونه موردی: پنانگ، مالزی) [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 21-36]