حمل و نقل شهری
1. تحلیل انتظارات شهروندان از قطار شهری با استفاده از مدل کانو و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی، مورد مطالعه: شهروندان شهر اصفهان

سید محمدرضا داودی؛ مسعود عطائی قراچه؛ مسعود مختاری کرچگانی؛ فرهاد جوانمرد

دوره 8، شماره 32 ، پاییز 1398، ، صفحه 19-32

http://dx.doi.org/10.34785/J011.2019.360

چکیده
  افزایش استفاده از حمل­ونقل عمومی یکی از راحت‌ترین راه‌حل‌ها برای رفع مشکلات ناشی از استفاده بیش از حد از وسایل نقلیه شخصی (ازدحام، آلودگی، سروصدا و ...) در اکثر مناطق شهری است. به منظور بهبود حمل­ونقل عمومی، توسعه ابزار مناسب برای اندازه‌گیری و نظارت بر کیفیت خدمات ضروری است. در میان روش‌های مختلف به منظور اندازه‌گیری کیفیت خدمات ...  بیشتر