برنامه ریزی شهری
تبیین عوامل شکل دهنده ی دلبستگی به مکان در شهر ساحلی بندر انزلی

علی اکبر سالاری پور؛ زهرا سیف ریحانی؛ نرگس طالب ولی اله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/urbs.2023.62798

چکیده
  همان طور که مولفه هایی هستند که از دلبستگی به مکان تاثیر می پذرند، مولفه هایی نیز وجود دارند که بر دلبستگی به مکان تاثیر می گذارند. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا عوامل مثبت و منفی تاثیرگذار بر دلبستگی به مکان را تعیین نماید. جهت دستیابی به هدف پژوهش، از روش ترکیبی کیفی-کمی بهره گرفته شده است. هم چنین تصاویر گردآوری شده، بر اساس نوع مکان ...  بیشتر