جغرافیای شهری
تأثیر شرایط اقلیمی بر تغییرات مکانی-زمانی و ویژگی‌های بیوفیزیکی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی شهرهای کاشان،شیرگاه، بندرانزلی)

بهاره سادات موسوی؛ عطاءالله عبداللهی کاکرودی؛ سمانه اروندی

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1402، ، صفحه 99-112

https://doi.org/10.34785/J011.2022.023

چکیده
  گسترش فیزیکی شهری بر تغییرات مکانی و زمانی در خواص بیوفیزیکی سطح (از جمله دمای سطح زمین) تأثیرگذار بوده و منجر به افزایش دمای سطح طی سال­های پایش شده است. به طوری که نتایج حاصله در هر سه شهر مورد مطالعه طی سال­های پایش، روند افزایشی دمای سطح زمین را نشان می­دهد. بررسی­ها در شهرها نشان داد که رشد شهری با توجه به محیط جغرافیایی و ...  بیشتر