نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( قزوین

2 برنامه ریزی شهری دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( قزوین

3 عضو هیئت علمی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی علم و فن ارومیه

چکیده

در دهه های اخیر موضوع کیفیت زندگی شهری و ارتقای رضایتمندی شهروندان از محیط زندگی خود توجه بسیاری از محققان و سازمان های جهانی را به خود جلب کرده است؛ تا آنجا که سازمان ملل متحد هر ساله گزارشی با نام گزارش انسانی منتشر می کند و در آن شهرهای مختلف جهان را از نظر سطح کیفیت زندگی موجود مورد مقایسه قرار می دهد. کیفیت زندگی دارای معیارهای مختلفی است که یکی از مهمترین معیارهای آن کیفیت و امنیت کالبدی است که توجه به آن موجب کاهش مشکلات فراوانی از قبیل زوال نشاط و شادابی و سرزندگی، عدم احساس آرامش از حضور در فضا و ... می شود. هدف این تحقیق ارزیابی کیفیت زندگی شهری با توجه به معیار کیفیت و امنیت کالبدی در سکونتگاه هاست. بر این اساس معیار کیفیت و امنیت کالبدی از دو وجه عینی و ذهنی در بافت قدیمی شهر ارومیه به عنوان نمونه موردی، مورد سنجش و بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق در این مقاله از نوع پیمایشی _ تحلیلی بوده و در آن از ابزار پرسشنامه، مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تکنیک های فازی، رگرسیون خطی و ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که رضایت از دسترسی به خدمات، اثر مثبت و معناداری را به لحاظ آماری بر کیفیت زندگی ذهنی وارد می کند و افزایش رضایتمندی ساکنان از متغیرهای معیار کیفیت و امنیت کالبدی، سبب افزایش رضایتمندی از کیفیت زندگی ذهنی می شود. این یافته ها به برنامه ریزان شهری گوشزد می کند که عوامل کالبدی نقش بسزایی در افزایش رضایتمندی از کیفیت زندگی شهروندان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing of the relationship between the objective and subjective indicators of quality of life in the perspective of quality and physical safety in historical texture of URMIA

نویسندگان [English]

  • r h 1
  • a m 2
  • F M 3

چکیده [English]

In recent decades the issues of urban quality of life and the promotion of citizens’ satisfaction in regards to their living environment have attracted the attention of many researchers and international organizations as high as the United Nation which releases an annual report entitled “Human Report”. This report illustrates the differences between cities in terms of level of quality of life. Quality of life is measured by various factors and one of the most important measures of quality of life is physical security which if paid attention to reduces problems such as the devastating effects of natural disasters, lack of sense of relief in urban spaces and so forth. The aim of this study is to assess the quality of life based on standards of quality of life and quality of physical security in settlements. The standards of quality of life and physical security in both objective and subjective aspects in the ancient city of Urmia was evaluated and investigated as a case study. The method used in this paper is survey-analysis. The investigation was carried out using questionnaires, AHP (AHP) model and Fuzzy Techniques, linear regression and Pearson correlation analysis of quantitative and qualitative data. By using library resources and research undertaken on the subject, this research determined indicators of physical quality and security including access to housing facilities, infrastructure and home ownership conditions. In order to achieve the goal of study, the hypothesis “it seems that improvement in the quality of life and physical security in the old city of Urmia can result in the satisfaction of its citizens” was introduced. To analyze the data and verify the hypothesis, the indicator index was first calculated. In order to analyze the objective data, off-scaling phase was used and the degree of membership of variable indicators studied for each housing unit was obtained. Finally, by combining the coefficients of the variables and the degree of membership variables, objective life quality final score (a measure of security and physical quality) per dwelling unit was attained. In the next section, subjective survey data was examined. By combining the coefficients and parameters of the obtained scores of Likert scale questionnaire, subjective quality of life in the final score was calculated for each residential unit. To assess the relationship between physical quality and physical security with mental quality of life, the standards of security and physical quality as independent parameters was introduced. The combination of responses from citizens were introduced as dependent variables. By testing the hypothesis and obtaining a Pearson correlation coefficient of 0.984 and coefficient of determination of 0.969 showed that there is a very strong correlation between urban life quality index and physical security in the old city of Urmia. The results show that satisfaction in access to services statistically has a significant positive effect on subjective quality of life and resident satisfaction from the variables of quality of life and physical security leads to greater increase in satisfaction of the subjective quality of life. These findings remind urban planners that physical parameters have a great role in increasing satisfaction of quality of life of citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • Subjective Indicators
  • Objective Indicators
  • physical quality and safety
  • historical texture of URMIA
 
Agha Safari, Aref, Hekmat, Amiri, Jaber Danesh and Mohammed-Javad Beheshtian(2010) , Quantitative and qualitative characteristics of In the historical context of Yazd , Shahr Eslami-Irani, Quarterly journal , number 2, 68-81.
Bayazidi, Ibrahim, Behnam Oladi and Narges, Abbassi (2012),  The data Questionnaire analysis with SPSS software Fifth Edition, Tehran, Abed publication.
Barati, Nasser, Zohreh, Davoudpour, Marjan, Montazeri (2012),  Research Methodology in Environmental Studies,First edition, Tehran, Sako publication.
Bezi, khodarahm, Abbas, Javaheri(2011),  Reviews of place and spatial differentiation neighborhoods of Zabol city in the benefit of healthy accommodation measures, Joghrafia va Barnameh Rizi e Mohiti publication 22th period, number 3, 185-202.
Tofigh, Firouz (1993),   Multi-criteria evaluation In the physical planning,Tehran, Abadi quarterly journal,number 1 ,32-50.
Jajarmi, Kazem, Ibrahim Kalteh (2006) , Assessment of life quality scales in town in terms of citizens case study Gonbade Ghabous, Joghrafia va Tosseh, forth year, number 8, fall and winter.
Harirchi,Amir-Mahmoud,Khalil Kirzai and Azam Jahromi (2009), circumstances of citizens life quality in Pardis new town, Pazhohesh e Ejtemai quarterly journal , second year, number 4.
Rabbani, Khorasgani, Ali,Masoud Kianpour (2007)   Proposed model for measuring the quality of life.case study : Isfahan Adabiyat va Oloum e Ensani Journal, year 15, number 59, 68-108.
The Urmia Municipality, (2011),  Data Archive.
Forghani, Ali, Sharifzadeh, Mehdi, Akhoundi, Alireza (1999) ,   Positioning industrial and services center with application approach first edition, Tehran, Jahad Daneshghahi Sanati Sharif publication.
Kokabi , Afshin, Pourjafar, Mohamad Reza, Taghvai, Ali Akbar (2005),  Quality life planning in city centers, meanings and differentiations, Jostarhay Shahri, number 12, 6-13.
Mahmoudi Nezhad, Hadi, Sadeghi, Ali (2008),   Urban Design from psychology up to social welfare, first cover, Tehran, Helleh publication.
Alexander, C. (1970), The timeless way of building, New York: Oxford University Press.
Farouh, Hend Elsayed, Hamam Serag El Din, Ahmed Shalaby, Sarah A. Elariane (2013), Principles of urban quality of life for a neighborhood, HBRC Journal, no 9, 86–92.
Foo Tuan Seik(2000), Subjective assessment of urban quality of life in Singapore, Habitat International, 24, pp 31-49.
McCrea, Rod, Tung-Kai Shy & Robert Stimson (2004), Modelling Urban Quality of Life in South East Queensland by linking subjective and objective indicators, 28th Australian and New Zealand regional ScienceAssociation International annual Conference, Wollongong, NSW, 28thSeptember to 1 October.
Saaty, T. L. (1980). The analytic hierarchy process. New York: McGraw-Hill..
Yung-Jaan Lee, 2008, Subjective quality of life measurement in Taipei, Building and Environment ,no 43 ,pp1205–1215.
Boelhouwer, Y. (2002), Quality of life and living condition in the-Netherlands. Social Indicators Research.
Bratt, R. G. (2002), Housing and family well-being. Housing Studies, 17, 13. 26.
Das, D. (2007), Urban quality of life: A case study of Guwahati. Social
Giannias, D. (1998), A quality of life based ranking of Canadian cities.Indicators Research
Jackobs,J(1965),The Death and Life of great American Cities, New York,Random House.
kampt, Irenevan.leidel Meijer, kees. Marsmana , Gooitslee (2003), Urban environmental quality and human Well-being towards a conceptual frame work and demarcation of concepts, a literature study.
Royuela, V., Surinach, J., & Reyes, M. (2003), Measuring quality of life in small
Social Indicators Research, 64, 51–74.
Ulengin, B., Ulengin, F., & Guvenc, U. (2001), A multidimensional approach to urban quality of life: The case of Istanbul. European Journal of Operations Research, 130, 361–374.
Urban Studies, 35, 2241–2251.
Westaway, M. S. (2006), A longitudinal investigation of satisfaction with personal and environmental quality of life in an informal South African housing settlement, Doornkop, Soweto. Habitat International, 30, 175189.
Zainal, Nor Rashidah, Gurmit Kaur, Nor ‘Aisah Ahmad & Jamaliah Mhd.Khalili(2012), Housing Conditions and Quality of Life of the Urban Poor in Malaysia, ASEAN Conference onEnvironment-Behaviour Studies, Bangkok, Thailand, 16-18 July 2012.