نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر به واکاوی ارتباط مدت زمان سکونت با شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید، نمونه منطقه 22 تهران می پردازد. بر این اساس، تمرکز عمده بر مدت زمان سکونت در میان سایر معیارها یا عوامل مهم در فرآیند شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید، جهت گیری و سهم اصلی مقاله را به خود اختصاص می دهد. در سطح نظری و به واسطه دیدگاه ها و نیز پژوهش های شناسایی شده و مورد استناد در چارچوب هدف یادشده، ارتباط قابل توجه و در عین حال معنادار و مثبت مدت زمان سکونت با فرآیند فوق مبنی بر شکل گیری و توسعه تدریجی و مستمر هویت مکان در سایه پیوستگی، توالی و آن طور که عموماً یاد می شود، تداوم ارتباط متقابل (تعامل) ساکن و محل سکونت در گذر زمان، مورد تأکید قرار می گیرد. این در حالی است که در سطح تجربی نیز در ارتباط با مطالعه موردی شامل شهرک های دهکده المپیک، چشمه، راه آهن و صدرا، ارتباط معنادار و مثبت یادشده به واسطه بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن تأیید می شود. این مدت زمان سکونت، احراز و تشخیص هویت مکان از نقطه نظر ساکنانی که در یک توسعه شهری جدید سکونت خود را اختیار کرده اند، ارتقا می یابد. این یافته، گویای این است که مدت زمان سکونت عاملی کلیدی در فرآیند شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید است. ضریب این همبستگی در شهرک های دهکده المپیک، چشمه، راه آهن و صدرا به ترتیب 0.57 به ازای 451 نمونه، 0.58 به ازای 751 نمونه، 0.78 به ازای 661 نمونه و0.77  به ازای 161 نمونه مورد توجه است. این چنین، شهرک های چشمه و راه آهن گویای همبستگی قویتری در این زمینه نسبت به دو شهرک دیگر هستند. تخمین این ارتباط و ترسیم آن در قالب هر سه نوع رابطه خطی، توانی و لگاریتمی امکان پذیر بوده، اما مدل مبتنی بر رگرسیون خطی، از برازندگی بهتری نسبت به دو حالت دیگر برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Exploring the Relationship between Length of Residence and Place-Identity Formation in New Urban Development (Case Study: District 22 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • P A
  • M A
  • E Z

چکیده [English]

This research aims to explore the relationship between the length of residence and the place-identity formation in new urban development in the case of the District 22 of Tehran. Based on this, the main contribution and orientation of this article is toward the length of residence among the other important criteria or factors in the process of place-identity formation in new urban development. In the literature review, based on the theories, views, and researches identified and cited for the above purpose, the significant and positive correlation between the length of residence and the discussed process is emphasized. This indicates a gradual, step-by-step and continuous formation and development of the place-identity through stability, sequence and continuity of mutual connection and interaction between the resident and residency over time. In addition,  at the empirical level, in reference to case studies including Dehkadeh-Olympic, Cheshmeh, Rah-Ahan, and Sadra towns, respectively with 18, 16, 11, and 9 years as the average length of residence, this relevance is confirmed by analyzing the data using the Spearman correlation coefficient. To this end, the status of place-identity was assessed by synthesis of the eight criteria in total and for each town separately. The relationship between the length of residence and the place-identity formation has a correlation coefficient of 0.84 for 638 samples, in total. Hence, identification as the identity and sense of place will be promoted and enhanced by increasing the length of residence, especially in new urban development. This finding shows that the length of residence is an essential factor in the process of place-identity formation in new urban development. The correlation coefficients in Dehkadeh-Olympic, Cheshmeh, Rah-Ahan, and Sadra towns are respectively 0.75 for 154 samples, 0.85 for 157 samples, 0.87 for 166 samples, and 0.77 for 161 samples that were considered. Thus, the correlation between the length of residence and the place-identity formation is stronger in Cheshmeh and Rah-Ahan compared to the other towns. Based on the analysis conducted, estimation of this relationship is possible by all three types of regression, linear with a coefficient of determination of 0.64, logarithmic with a coefficient of determination of 0.60, and power with a coefficient of determination of 0.62. However, the fitness of the linear regression model is better than the other two. The coefficients of determination in linear regression are 0.56, 0.64, 0.66 and 0.57 for Dehkadeh-Olympic, Cheshmeh, Rah-Ahan, and Sadra towns, respectively. Consequently, analysis of this type of relationship illustrates that there is a positive strong significant correlation, well explained by the linear regression model, between the length of residence and the place-identity formation in new urban development.  Therefore, any insight and vision on the mechanism of identification as the formation of the sense and identity of place in new urban development must be founded and operationalized by simultaneous attention to this fundamental fact. Accordingly, focus can be placed on the evaluation of this process, planning, and action for accelerating and enhancing it based on all the key criteria and factors with their specific roles and effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Place-Identity Formation
  • New Urban Development
  • Length of Residence
  • Significant and Positive Relationship
  • Linear regression
Abu-Ghazzeh, Tawfiq M.  1999. “Housing Layout, Social Interaction, and the Place of Contact in Abu-Nuseir, Jordan.” Journal of Environmental Psychology 19: 41-73.
Alexander, Christopher. 2007. The Timeless Way of Building. Translated by Mehrdad Qayyoomi Bidhendi. Tehran: Shahid Beheshti University.
Aminzadeh, Behnaz. 2010. “Evaluation of Aesthetics and Place Identity.” Journal of HOVIAT-E-SHAHR 4(7): 3-14.
Arbab, Parsa. 2009. “Recognition of the Identity Formation Process in New Towns: Strategies to Improve the Identification.” M.Sc. Thesis of Urban and Regional Planning, University of Tehran.
Arbab, Parsa. 2012. “Study of the Identification and Sense of Place in New Environments.” Paper presented at the 2nd National Conference of Sustainable Development and Urban Construction, Isfahan, December 6.
Azizi, Mohammad Mehdi, and Parsa Arbab. 2008. “The Challenge of Identity in New Towns.” Journal of HAFT-SHAHR 25, 26: 148-157.
Azizi, Mohammad Mehdi, and Parsa Arbab. 2010. “Recognition and Evaluation of Identity Formation Process in New Towns.” Journal of Fine Arts (HONAR-HA-YE-ZIBA): Architecture and Urban Planning 42: 47-58.
Azizi, Mohammad Mehdi, and Parsa Arbab. 2012. “Study of the Identification and Sense of Place in New Environments.” Paper presented at the International Conference on Architecture and Design (INTERCAD), Vienna, October 17.
Behzadfar, Mostafa, and Ali Barin. 2008. “Organizing the Identity of Hashtgerd New Town.” Journal of SAKHT-E-SHAHR 10, 11: 11-24.
Brown, Gregory, and Christopher Raymond. 2007. “The Relationship between Place Attachment and Landscape Values: Toward Mapping Place Attachment.” Applied Geography 27: 89–111.
Budruk, Megha, and Sonja A. Wilhelm Stanis. 2013. “Place Attachment and Recreation Experience Preference: A Further Exploration of the Relationship.” Journal of Outdoor Recreation and Tourism 1–2: 51–61.
Castello, Lineu. 2010. Rethinking the Meaning of Place: Conceiving Place in Architecture-Urbanism. Translated by Nick Rands. Farnham: Ashgate.
Comstock, Nicole, L. Miriam Dickinson, Julie A. Marshall, Mah-J. Soobader, Mark S. Turbin, Michael Buchenau, and Jill S. Litt. 2010. “Neighborhood Attachment and its Correlates: Exploring Neighborhood Conditions, Collective Efficacy, and Gardening.” Journal of Environmental Psychology 30: 435-442.
Creswell, John W. 2009. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. London: Sage.
Creswell, John W. 2012. Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Boston: Pearson Education.
Daneshpour, S. Abdolhadi. 2000. “Rethinking the Sense of Identity in the Urban Public Spaces.” Ph.D. Thesis of Urban Planning, University of Tehran.
Daneshpour, S. Abdolhadi, Mansour Sepehri Moqaddam, and Maryam Charkhchian. 2011. “Explanation to Place Attachment and Investigation of its Effective Factors.” Journal of Fine Arts (HONAR-HA-YE-ZIBA): Architecture and Urban Planning 38: 37-48.
Droseltis, Orestis, and Vivian L. Vignoles. 2010. “Towards an Integrative Model of Place Identification: Dimensionality and Predictors of Intrapersonal-Level Place Preferences.” Journal of Environmental Psychology 30: 23-34.
Falahat, Mohammad Sadegh. 2005. “The Role of the Physical Design in the Sense of Place of the Mosque.” Journal of Fine Arts (HONAR-HA-YE-ZIBA) 22: 35-42.
Falahat, Mohammad Sadegh. 2006. “The Concept of Sense of Place and its Constituent Elements.” Journal of Fine Arts (HONAR-HA-YE-ZIBA) 26: 57-66.
Google Earth 7.1. 2004, 2008 and 2013. District 22 of Tehran. 35°44’05.86”N, 51°12’35.95”E, elevation 4236 ft. <http://www.google.com/earth> (Accessed October 2013).
Gustafson, Per. 2001. “Meanings of Place: Everyday Experience and Theoretical Conceptualizations.” Journal of Environmental Psychology 21, 5-16.
Habibi, S. Mohsen. 2005a. “Memoryless City as a Identityless City.” Journal of New Towns (SHAHR-HA-YE-JADID) 1-4: 13-18.
Habibi, S. Mohsen. 2005b. “New Towns: a Threshold for Originating the Collective Memory of the City.” Paper presented at the International Conference on New Towns, Tehran, May 2-6.
Habibi, Rana Sadat. 2008. “Images and the Meaning of Place.” Journal of Fine Arts (HONAR-HA-YE-ZIBA) 35: 39-50.
Hull, R. Bruce, Mark Lam, and Gabriela Vigo. 1994. “Place Identity: Symbols of Self in the Urban Fabric.” Landscape and Urban Planning 28:  109-120.
Kalali, Parisa, and Atusa Modiri. 2013. “Explanation of the Role of Meaning Component in the Process of Creating the Sense of Place.” Journal of Fine Arts (HONAR-HA-YE-ZIBA): Architecture and Urban Planning 17(2): 43-51.
Knez, Igor. 2005. “Attachment and Identity as Related to a Place and Its Perceived Climate.” Journal of Environmental Psychology 25: 207-218.
Kyle, Gerard T., Andrew J. Mowen, and Michael Tarrant. 2004 “Linking Place Preferences with Place Meaning: An Examination of the Relationship between Place Motivation and Place Attachment.” Journal of Environmental Psychology 24: 439–454.
Lalli, Marco. 1992. “Urban-Related Identity: Theory, Measurement, and Empirical Findings.” Journal of Environmental Psychology 12: 285-303.
Lengen, Charis, and Thomas Kistemann. 2012. “Sense of Place and Place Identity: Review of Neuroscientific Evidence.” Health & Place 18(5): 1162–1171.
Lewicka, Maria. 2010. “What Makes Neighborhood Different from Home and City? Effects of Place Scale on Place Attachment.” Journal of Environmental Psychology 30: 35–51.
Lobo, Caroline. 2004. “The Role of Environmental Perceptions in Sense of Place.” Ph.D. Thesis of Environmental Design and Planning, Arizona State University.
Lynch, Kevin. 2002. A Theory of City Form. Translated by S. Hossein Bahrainy. Tehran: University of Tehran.
Manzo, Lynne C. 2005. “For Better or Worse: Exploring Multiple Dimensions of Place Meaning.” Journal of Environmental Psychology 25: 67–86.
Miller, Delbert C., and Neil J. Salkind. 2002. Handbook of Research Design and Social Measurement. London: Sage.
Mirmoghtadaei, Mahta. 2004. “The Criteria for Recognition and Evaluation of Physical Identity of the Cities.” Journal of Fine Arts (HONAR-HA-YE-ZIBA) 19: 17-26.
Mirmoghtadaei, Mahta. 2009. “The Criteria for Evaluation of Formation, Remembering and Recording of Collective Memory.” Journal of Fine Arts (HONAR-HA-YE-ZIBA) 37: 5-16.
Modiri, Atusa. 2008. “Place.” Journal of HOVIAT-E-SHAHR 2(2): 69-79.
Momeni, Mansour. 2009. Statistical Analysis with SPSS. Tehran: Ketab-e-No.
National Cartographic Center of Iran. 1987. Air Photo of the West of Tehran. 18 28-30 and 19 32-34. 1:10000. Tehran: National Cartographic Center of Iran.
Proshansky, Harold M. 1978. “The City and Self-Identity.” Environment and Behavior 10(2): 147-169.
Proshansky, Harold M., Abbe K. Fabian, and Robert Kaminoff. 1983. “Place-Identity: Physical World Socialization of the Self.” Journal of Environmental Psychology 3: 57-83.
Qian, Junxi, Hong Zhu, and Yi Liu. 2011. “Investigating urban migrants’ sense of place through a multi-scalar perspective.” Journal of Environmental Psychology 31: 170-183.
Rapoport, Amos. 2005. The Meaning of the Built Environment: A Nonverbal Communication Approach. Translated by Farah Habib. Tehran: Urban Processing and Planning Company.
Raymond, Christopher M., Gregory Brown, and Delene Weber. 2010. “The Measurement of Place Attachment: Personal, Community, and Environmental Connections.” Journal of Environmental Psychology 30: 422-434.
Relph, E. 2010. Place and Placelessness. Translated by Mohammadreza Noghsanmohammadi, Kazem Mandegari, and Zahir Motaki. Tehran: Armanshahr.
Rollero, Chiara, and Norma De Piccoli. 2010. “Place attachment, Identification and Environment Perception: An Empirical Study.” Journal of Environmental Psychology 30: 198-205.
Seamon, David, and Jacob Spwers. 2008. “Place and Placelessness (1976): Edward Relph.” In Key Texts in Human Geography, Edited by Phil Hubbard, Rob Kitchin, and Gill Valentine, 43-51. London: Sage.
Shamsuddin, Shuhana, and Norsidah Ujang. 2008. “Making Places: The Role of Attachment in Creating the Sense of Place for Traditional Streets in Malaysia.” Habitat International 32: 399–409.
Sharestan Consultant. 2003. District 22 of Tehran: Introduction and Urban Development Issues. Tehran: Tehran Municipality.
Smaldone, David, Charles Harris, and Nick Sanyal. 2005. “An Exploration of Place as a Process: The Case of Jackson Hole, WY.” Journal of Environmental Psychology 25:397-414.
Smith, Jordan W., Mae A. Davenport, Dorothy H. Anderson, and Jessica E. Leahy. 2011. “Place meanings and desired management outcomes.” Landscape and Urban Planning 101: 359–370.
Soini, Katriina, Hanne Vaarala, and Eija Pouta. 2012 “Residents’ Sense of Place and Landscape Perceptions at the Rural–Urban Interface.” Landscape and Urban Planning 104: 124-134.
Sprent, Peter, and Nigel C. Smeeton. 2007. Applied Nonparametric Statistical Methods. Translated by H. A. Niroumand. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad.
Statistical Center of Iran. 2013. General Population and Housing Census of 2011: Results of District 22 of Tehran. Tehran: Statistical Center of Iran.
Tehran Municipality. 2012. Statistics of Tehran in 2011. Tehran: Information and Communication Technologies Organization of Tehran Municipality.
Tehran Municipality. 2013. “The Portal of the Neighborhoods of Tehran.” <http://www.mytehran.ir> (Accessed December 2013).
Tweed, Christopher, and Margaret Sutherland. 2007. “Built Cultural Heritage and Sustainable Urban Development.” Landscape and Urban Planning 83: 62–69.
Twigger-Ross, Clare L., and David L. Uzzell. 1996. “Place and Identity Process.” Journal of Environmental Psychology 16: 205-220.
Ujang, Norsidah. 2012. “Place Attachment and Continuity of Urban Place Identity.” Procedia Social and Behavioral Sciences 49: 156-167.
Wells, Jeremy C. 2009. “Attachment to the Physical Age of Urban Residential Neighborhoods: A Comparative Case Study of Historic Charleston and I’On.” Ph.D. Thesis of Environmental Design and Planning, Clemson University.
Yin, Robert K. 2003. Case Study Research: Design and Methods. London: Sage.
Yin, Robert K. 2012. Applications of Case Study Research. London: Sage.
Zebardast, Esfandiar. 2002. “The Application of Analytic Hierarchy Process in Urban and Regional Planning.” Journal of Fine Arts (HONAR-HA-YE-ZIBA) 10: 13-21.