نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیلی بر شاخص های شهروند الکترونیکی از نظر شهروندان در شهر تبریز تدوین یافته است. نوع تحقیق با توجه به هدف؛ کاربردی- توسعه ای و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش های اسنادی و میدانی (پرسشنامه) جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل شهروندان ساکن در مناطق دهگانه شهر تبریز می باشند که با استفاده از فرمول برآورد نمونه کوکران تعداد و حجم نمونه افراد مورد مطالعه برابر با 322 نفر تعیین و برای اطمینان بیشتر با 10 درصد افزایش، تعداد نهایی نمونه آماری به 354 نمونه افزایش یافته است. تعداد نمونه برای هر منطقه از طریق روش وزن دهی متناسب با جمعیت آن منطقه مشخص شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و آزمون‌های آماری پیرسون و تی تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت دسترسی شهروندان به امکانات ICT و مراکز خدمات رسانی الکترونیک، پس از انجام آزمون تی تک نمونه ای، میانگین و میزان T به ترتیب برابر با 19/3 و 13/5 بوده که دسترسی نسبتاً مناسبی را به این امکانات نشان می دهد. از نظر شاخص های شهروند الکترونیکی میانگین بدست آمده 79/2 با در نظر گرفتن زیرساخت ها؛ در سطح مطلوبی قرار دارد. از دید شهروندان در استفاده ای که از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند نتایج نشان می دهد که استفاده بهینه از آن و شکل گیری شهر الکترونیک می تواند آثار مثبتی بر ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی توسعه پایدار شهر بر جای نهد. پس از انجام آزمون تی تک نمونه ای، میانگین و میزان T به ترتیب برابر با 71/3 و 03/19 بوده است. با توجه به تجربه استفاده از ICT، بالای 79 درصد شهروندان موافق با ضرورت استفاده از ICT و ایجاد شهر الکترونیک هستند؛ در نتیجه رابطه معناداری بین آمادگی الکترونیکی شهروندان و پذیرش اثرات استفاده از ICT و گسترش شهر الکترونیک وجود دارد، شدت همبستگی 433/0 r= حاکی از رابطه مثبت و رو به بالای بین این دو متغیر است. بنابراین شهروندان ضمن متوجه بودن به ضرورت آموزش‌هایی با متد و محتوایی نوین، نقش ICT را کاربرد بسیار ارزشمندی به منظور تجربه زندگی بهتر می دانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Indices of E-Citizen from the Perspective of Citizens in Tabriz City

نویسندگان [English]

 • rasoul Babanasab
 • asghar zarrabi

چکیده [English]

Objectives In recent decades, a concept that has been comprehensively investigated is the concept of E-city. In a lot of developed countries and societies, E-city has been successfully implemented and recently the global approach is towards constructing E-societies. Nowadays, societies that have rapid access to information and have expertise in exchanging information are more developed. E-city is a new form of urban life which can be formed along with a real world and in complete adaptability with it. It can solve many challenges including traffic, air pollution, administrative corruption, and social inequalities faced by real cities. Furthermore, in addition to presenting a new model in cities, it can provide citizens’ and managers’ access to the wants of a developed, creative, and knowledge-based urban society. Findings The present study aims at analyzing the indices of e-citizen from the perspective of citizens in Tabriz City. This study is an applied-developmental one in terms of objective, and a descriptive, analytical, and survey research in terms of nature and method. To collect the data, documentary and field (questionnaire) methods were employed. The sample population included citizens living in 10 areas in Tabriz City. Using Cochrane’s formula, the sample size was determined as 322 individuals and for a higher confidence rate, the number of participants was increased by 10 percent bringing the final sample size to 354 participants. To determine the required questionnaire of each region, weighting method based on the proportion of the population of each area was used. To analyze the data SPSS, Pearson correlation coefficient and one sample t-test were used. The findings indicate that in terms of the quality of citizens’ access to ICT facilities and centers of E-servicing, after administering one sample t-test, the mean scores and t-value were 3.19 and 5.13, respectively. These figures indicate relatively acceptable levels of access to these facilities. The current mean scores of the indices of e-citizen (2.79) by considering infrastructure are at an acceptable level. In addition, from citizens’ points of views, the optimized use of ICT and electronic services, in the case of Tabriz City, will have a positive effect on the different social, economic, environmental, and physical dimensions of sustainable urban development. After conducting one sample t-test, the mean scores and t-value were 3.71 and 19.03, respectively. In regards to the degree of citizens’ experiences in using ICT, the results reveal that more than 79% agreed with the necessity of expanding the use of ICT and creating an E-city. There is a significant correlation between citizens’ electronic preparedness and acceptance of the effects of using ICT and the expansion of e-city. The magnitude of the correlation as r=0.433 indicates a positive and increasing correlation between these two variables. Results Based on the results, information and communication technology and electronic city can have an impact on different economic, social, environmental and physical dimensions. This means that optimal use of ICT results in urban sustainable development. Since Tabriz is the capital city of East Azerbaijan Province, the largest city in the north western region and the fifth most populated city of Iran, it has many problems such as air pollution, sound pollution, traffic, energy wastage, low citizen cooperation, and providing services to citizens. Despite such problems, novel instruction methods, contents and experiences in use of IT are required to be offered to citizens; role of ICT and creation of an electronic city is considered as a valuable movement toward experiencing a better life. Therefore, in addition to paying attention to the necessity of training with modern methods and contents, citizens consider the function of ICT as a valuable application for experiencing a better life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information and Communication Technology (ICT)
 • Electronic Citizen
 • Electronic City
 • Sustainable Urban Development
 • Tabriz city
 • Bishi, H., & Olajide, Oluwafemi. (2011). Effects of Information Technology Facilities on the Urban Environment: A Comparative Study of Lagos Island and Victoria Island, Lagos, Proceedings REAL CORP 2011 Tagungsband, pp. 209-217.
 • Fathi, K., & Zahabion, SH. (2009). E- Citizen, Efficient Schools Quarterly, no. 9, PP. 24-30. [in Persian] 
 • Hafeznia, M. R. (2002). An Introduction the Research Method in Humanities, Tehran, Samt Publications. [in Persian] 
 • Jalali, A. A. (2005). Electronic City, Tehran, Iran University of Science and Technology Publications. [in Persian] 
 • Jalali, A. A. (2007). Electronic City, Monthly of Development of Information and Communication Technology Use, 5 (2), PP. 64-72. [in Persian] 
 • Kotval, Z. (1999). Telecommunications, A realistic strategy for the revitalization of American cities, Cities, Vol. 16, No. 1, pp. 33–41.
 • Lovehagen, N., & Bondesson, A. (2013). Evaluating sustainability of using ICT solutions in smart cities – methodology requirements, Proceedings of the First International Conference on Information and Communication Technologies for Sustainability, ETH Zurich, February 14-16.
 • Mahaki, A.A. (2007). E-Municipality, Monthly of Development of Information and Communication Technology Use, 5 (2), PP. 77-82. [in Persian] 
 • Mahmoodzadeh, M., & Razaghi, H. (2008). Effect of overflow of information and communication technology on growth of efficiency of production factors in developing countries; Modern Economy and Trade Quarterly, 4 (13), PP. 1-21. [in Persian] 
 • Moghtaderi Isfahani, F. (2010). Information and communication technology and a modern bed for urban designing; Soffeh Quarterly, 20 (51), PP. 89-96. [in Persian] 
 • Motlagh, M., & Behrouznia, P. (2009). An Investigation of ICT Influences on the Development of Cities (Case Study: Arak, Iran), Social Sciences Research Journal, 3(2), 7–38. [in Persian] 
 • Navabakhsh. M., & Motlaq, M. (2009). Effects of urban information and communication technology on sustainable Development, Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.7 (3&4), pp. 891-897.
 • Nazari, M., & Aghazadeh, F. (2014). Electronic City: From concept to practice; Quarterly of Artificial Intelligence and Accurate Tools, 8 (46), PP. 21-33. [in Persian] 
 • Norouzi, M. (2014). Cultural planning for electronic citizenry with a focus on roles of students; Quarterly of Artificial Intelligence and Precise Tools, 8 (45), PP. 85-100. [in Persian] 
 • Odendaal, N. (2003). Information and Communication Technology and Local governance: Understanding the Difference between Cities in Developed and Emerging Economies, Computers, Environment and Urban systems, 27, pp. 585-607.
 • Patrick, C-H, Soh, Yap Liang Yan, Tze San Ong & Boon Heng The. (2012). Digital Divide amongst Urban Youths in Malaysia – Myth or Reality?, Asian Social Science; Vol. 8, No. 15, pp. 75-82.
 • Pearson, I. (2006). The role of future ICT in city development, foresight, Vol 8, N 3, pp.3-16.
 • Planning and development assistance. (2013). Statistics Report of Tabriz Metropolis 2012, first edition, Hatef-Shahr Institute, Tabriz, Iran. [in Persian] 
 • Rahmbozi, KH., & Dolati, R. (2013). Investigation of the effect of ICT on space chaos and urban structure: a case study of Kerman, Iran; Quarterly of Urban Planning Studies, 1 (3), PP. 99-121. [in Persian] 
 • Sinnari, D.,  & Al-Nuaim, Hana.  (2012). The Use of Mobile Technology for Citizen E-Participation, Networked Digital Technologies Communications in Computer and Information Science Volume 294, pp. 487-500.  
 • Soltani, L., Zarabi, A., & Zangiabadi, A. (2008). An Investigation of ICT Role in Reducing Requests of Inner-City Trips (Case Study: Isfahan, Iran), Isfahan University's Humanities Research Journal, 32(4), 1–18. [in Persian] 
 • Soltani, M. (2009). Spatial Analysis of ICT Role in the Development of Electronic Tourism in Isfahan, Iran. MA Thesis of Geography Department, Isfahan University, Iran. [in Persian] 
 • Taghvaei, M., Babanasab, R., & Mousavi, S. C. (2010). An Analysis of ICT Condition and Its Role in Urban management and Planning (Case Study: Nadjafabad, Iran), Tabriz University's Geography and Planning Journal, 15 (31), 25-49. [in Persian] 
 • Talvitie, J. (2002). The Influence of Information Technology on Spatial Development,  FIG XXII International Congress, Washington, D.C. USA, April 19-26 2002, pp. 1-11.
 • Toffler, A. (1983). The Third Wave; Translated by ShahindokhtKharazami, First edition, Tehran, Nashre-No Publication. [in Persian] 
 • www.tabriz.ir.
 • Yousefie, A.A., Mokhtary Malekabadi, R., & Khademolhosseiny, A. (2012). Descriptive-analytic investigation of developmental indexes of electronic tourism in Esfahan; Journal of Geography and Environmental Planning, 23 (2), PP. 133-150. [in Persian] 
 • Zarabi, A., Babanasab, R., & Rahimi, A. (2013). The Investigation and Evaluation of Electronic City Indexes Realization in Urban Areas of Iran's Provinces, Quartery of Geography (Regional Planning), Vol.4, No. 1, Winter 2013, pp. 51-72. [in Persian] 
 • Zarabi, A., Taghvaei, M., & Mokhtary Malekabadi, R. (2008). The Effect of Information and Communication Technology on Urban Land Use Planning (The Case Study: Cultural – Recreational Use in the Region No Five in Isfahan), Isfahan University's Humanities Research Journal, 29(1), PP. 67-92. [in Persian] 
 • Zeynali Azim, A., Behnud, E., Zeynali, M., & kasiri, Shohre. (2012). Electronic city: A City of Today and Tomorrow, Journal of Basic and Applied Scientific Research, J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(7), pp. 6615-6621.