نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد طراحی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

خوانایی یکی از ویژگی‌های اساسی محیط‌های شهری باکیفیت به شمار می‌رود، که با کمک به فرد برای درک صحیح و عمیق پیرامون، امکان برقراری ارتباط مطلوب بین فرد و محیط شهری را فراهم می‌سازد. متأسفانه در اغلب طرح‌ها و پروژه‌های شهرسازی، مفهوم خوانایی در عمل به صورت شماری راهکار ساده‌ی تسهیل مسیریابی و جهت‌یابی پیاده می‌شود. در حالی که این مفهوم، مفهومی جامع و پرمحتوا بوده و دارای ابعاد و جنبه‌های گوناگونی می‌باشد که توجه به آن‌ها در کنار یکدیگر، بر خلاف راهکارهای تک‌بعدی ساده‌انگارانه، قادر خواهد بود نقش مؤثری در بهبود و غنای تجربه و ادراک فرد از محیط شهری ایفا نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر قصد دارد با کندوکاو در مفهوم خوانایی به درک ابعاد و مؤلفه‌های گوناگون آن دست یافته، ضمن شناسایی ارتباط معنادار آن با مفهوم ساخت اصلی، به معرفی اصولی کارآمد برای بازآفرینی ساخت اصلی با محوریت خوانایی دست یابد. کاربست اصول مذکور، علاوه بر تضمین خوانایی مقیاس‌های مختلف محیط شهری، می‌تواند چارچوبی جامع و کل‌نگر برای مواجهه با مسائل متعدد و به ظاهر مجزای محیط‌های شهری فراهم ‌سازد، که برخلاف اقدامات بازآفرینی سطحی و جزءنگر، با در نظر گرفتن ارزش‌های محتوایی و غیرملموس محیط شهری همگام با جنبه‌های کالبدی ملموس، به معنای واقعی به تجدیدحیات، ارتقای کیفیت و غنای بافت شهری می‌انجامد. اصول بازآفرینی خوانایی-محور در راستای سه مؤلفه‌ی کالبدی، عملکردی و حسی-معنایی خوانایی ارائه شده، و محور اصلی آن‌ها بر وحدت و هماهنگی کالبدی، حیات و سرزندگی عملکردی، غنای بار حسی-معنایی محیط انسانی و در نهایت، همسویی و سازگاری میان کالبد، عملکرد و محتوای حسی-معنایی محیط شهری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Legibility- based urban regeneration, an approach toward both physical and contentual revival of the main structure

نویسنده [English]

 • sadaf ostad ghafari

NJP consulting engineers

چکیده [English]

Legibility is one of the most important characteristics of good urban environments which improves the communication between people and place by helping them to perceive and recognize their environment more deeply and precisely. Unfortunately, achieving legibility in today’s urban environments has become very hard due to the increase in incoherent developments and partial renovation projects. Moreover, in practice, the concept of legibility has often decreased to some simple solutions to facilitate urban orienteering. However, a comprehensive meaningful concept which includes different parallel aspects and components should be considered. Contrary to the customary one- dimentional solutions, legibility- based urban regeneration would be an appropriate approach which enables the urban regeneration action to play a really effective role in enriching people’s perception and awareness of the environment as well asproviding them with a joyful and memorable experience. The most effective factor which can enhance legibility at different scales of the urban environment is a strong and plain organized structure which turns individual parts and elements into a coherent whole through creation of a comprehensible order. Therefore, it improves legibility by increasing distinction and clarity of both objective and cognitive image of the environment. On this basis, the purpose of this study is to identify principles and strategies which increase legibility in old urban textures by regenerating its main structure, which means revitalizing and retrofitting both its physical and nonphysical aspects. For this purpose, it is necessary to present a thoughtful and comprehensive explanation of legibility and its physical, functional and sensory- semantic components, and also, to specify its meaningful relation with the concept of the main structure, the role and the position of each component in urban main structure and in regeneration plans. Thus, providing effective guidelines for main structure regeneration with the purpose of increasing legibility becomes possible. These guidelines, contrary to the superficial and partial approaches to regeneration, are able to provide a comprehensive holistic framework to deal efficiently with various individual problems of the urban environments and lead to its actual revival, improvement and enrichment through adopting all valuable physical aspects along with their non-physical contents. Thus, a comprehensive in depth study of the concept of “legibility”, in order to identify all its different components and effective factors, can be very helpful. In this paper, legibility- based urban design principals are proposed in three groups based on the three identified components of the concept of legibility, which are the physical copmonents, functional components and sensory- semantic components. Therefore, these principals can support physical unity and coherence of the built environment, its functional vitality and activeness, and the sensory- semantic hoard enrichment of the human environment. In fact, the main focus of these principals is on complete alignment and convergence among the environment’s physical appearence, its function aspect and its sensory- semantic content. This also can provide best compatibility and favourability between people and environment by improving the environment’s identity, unity and comprehensibility.  Thus, it promotes people- environment relations and communications significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Legibility
 • physical component
 • functional component
 • sensory- semantic component
 • urban main structure
 • Regeneration
 • Abadi,Z, Mohammadi,R. and Masoudi,S. (2015). “Sustainable urban and architecture future of Iranian Tslamic cities, the case sample of Zahedan city”, Journal of Applied Environmental and Biological Scences, No.12,pp.329-338.
 • Ahari, Z.(2011). City, ceremony, memory, studying the relationship between city public spaces and ceremonies during Safavi and Ghajar era, Honarhaye ziba journal, no.47, p.p. 5-16.[In Persian]
 • Alexander, K., Nies, H., Anniou, A. and King, I.(1994). A new theory of urban design, (translated by Taash consulting firm), first publish, Tosee publication.  [In Persian]
 • Appleyard,D. (1976). Planning a pluralist city, first publish, MIT press.
 • Bacon, E. (2007). Design of cities, (translated by Farzane Taheri), second publish, Center for Urban Studies and Architecture of Iran. [In Persian]
 • Bahreini, S. H., Bolooki,B. and Taghabon, S. (2009). Analysis of contemporary urban design theory. Vol.1: from late 19th century to 1970s, first publish, university of Tehran. [In Persian]
 • Bentley, E., Alcock, A., McGlynn, S. and Smith, G. (2007). Responsive environments, (translated by mostafa nehzadfar), second publish, Iran university of science and tecnology. [In Persian]
 • Brettel,A. (2009). “The effects of order and disorder on human perception and cognition in navigating through urban environments”, Cogn Process, No.10, pp.189-194.
 • Comission for Architecture and Built Environment (CABE) (2001). Building in context, London.
 • Ciftci,C.,Alkan Meshur,H.F.,Yenice,M.S.,Yavuz,F.and Levend,S. (2010). “Urban regeneration strategies in historical city center of Beysehir-Konya”, Turkey, Istanbul: 14th IPHS conference.
 • Durose,C. (2008). “Explaining neighbourhood approaches to regeneration in Manchester”, UK: a multi-level analysis”, Boston: American political science association annual meeting.
 • European Association of Historic Towns and Regions (EAHTR) (2007). A guide to successful urban regeneration, Norwich.
 • Falamaki, M. (1996). Urban renovation in Iran: Responsibilities, criterias and scales,Architecture and Urbanism Journal, No.33-34, P.P.9-13. [In Persian]
 • Goskin,A. and Muderrisoglu,B. (2005). “Urban regeneration: a comprehensive strategy for creating spaces for innovative Economies”, Istanbul: the 41th IsoCaRP congress.
 • Habib, F., Karimi, N. and Karimi, N. (2009). An Analytical Approach to the Interaction between public ceremonies and the physical structure of Traditional cities in Iran, Case Study : Zanjan City, Honarhaye Ziba Journal, No. 39, P.P. 117-123. [In Persian]
 • Habibi,S. M. (2005). From Village to City, A Historical Analysis of the concept of city and its physical appearance, sixth publish, University of Tehran. [In Persian]
 • Habibi, S. M. and Maghsoudi, M. (2011). Urban Renovation, Fifth publish, University of Tehran. [In Persian]
 • Hanachi, P., Khademzade, M., Shayan, H. R., Komeilnia, H. and Mahdavinejad, J.(2007). The comparisons of Urban Renovation Experiences of the world and of Iran, with special regard to Yazd city, first publish, Sobhan publication. [In Persian]
 • ICOMOS (1999). The Australia icomos charter for conservation of cultural significance (The Burra Charter), Australia.
 • Jacobs, J. (2007). The Death and Life of Great American Cities, (translated by Hamidreza Parsi and Arezoo Aflatooni), First publish, University of Tehran. [In Persian]
 • Jefferson­ city council (2011). Report of the second ad hoc committee on revitalization of old town, Missouri.
 • Kelly,A. (2001). Building legible cities1, first publish, Bristol cultural development partnership.
 • Lang, J. (2007). Creating Architectural Theory, the Role of Behavioral sciences in Environmental Design,Third publish, University of Tehran. [In Persian]
 • Llewelyn Davies, Yeang (2009). Urban Design Compendium, third edition, REAL.
 • Lotfi, S. (2011). Culture based Urban regeneration, An Emphesis on cultural roots and regeneration acts, Honarhaye Ziba journal, No. 45, P.P. 47-60. [In Persian]
 • Lynch, K.(1995). The Image of the City,(translated by manouchehr mozayeni), First publish, University of Tehran. [In Persian]
 •  Lynch, K.(2002) A Theory of City Form,(translated by Seyed hossein Bahreini), second publish, University of Tehran. [In Persian]
 • Montgomery,J. (2003). “Cultural quarters as mechanisms for urban regeneration.part1: conceptualizing cultural quarters”, Planning, Practice and Research, No.4, pp.293-306.
 • Montserrat, M. and Gillian, R. (2012). “The sensory experiencing of urban design: the role of walking and perceptual memory”, Urban Studies, No.49, pp.3269–3285.

  •  Mozayeni, M.(2002). Articles about the city and urbanism,First publish, University of Tehran. [In Persian]
  •  Neto,P. and Serrano, M. (2011). “Governance and creativity on urban regeneration processes”, CEFAGW-UE working paper, Evora: University of Evora.
  • Norberg Schulz, Ch. (2003). Architecture: Meaning and Place, (Teranslated by Vida nozar Borazjani), First Publish, Jon e jahan Publication. [In Persian]
  • Pakzad, J.(2011). An intellectual history of urbanism,Vol.2: from quantity to quality,second publish, Armanshahr. [In Persian]
  • Pirnia, M. (2008). Knowing Iranian Islamic architecture, fourth publish, sorooshe danesh. [In Persian]

   • Pourjafar,M.Amini,M.,Hatami Varzaneh,E. and mahdavinejad,M. (2014). “Role of Bazaars az a unifying factor in traditional cities of iran: the Esfahan Bazaar”, Frontiers of Architecture Research, No.1, pp.10-19.
   • Rahmani,A., chorbankhani,M., Biglarkhani,M.,Akbari,M. and Moeinfar,F. (2014). “Evaluating architecture and urbanism regulations in establishing high buildings (case study: Hamadan city)”, Europian Online Journal of Natural and Social Science, No.4,pp.80-89.
   • Ramadier,T.and Moser,G. (1998). “Social legibility, the cognitive map and urban behavior”, Environmental Psychology, No.18, pp.307-319.
   • Rapoport, A. (2005). The meaning of the Built Environment, Anonverbal Communication Approach, (translated by Farah Habib), First publish, Pardazesh publication. [In Persian]

    • Soltani,A. (2012). “Recognition of sustainable approaches in urban structure of historical cities in Iran”, Real corp, pp.1337-1340.
    • Sterrett, K.,Hackett, M. and Hill, D. (2012). “The consequences of broken structures: a case study of Belfast”, Journal of Transport Geography, No. 21, pp.46-61.
    • Tavassoli, M.(1993). Urban Space Design,Vol. 2: urban spaces and their position in urban life and landscape, first publish, Center for Urban Studies and Architecture of Iran. [In Persian]
    • Tavassoli, M. (2009). Urban Design, the Art of Renewing Urban Structure with Four Case Studies, First publish, Tehran. [In Persian]
    • Tibbalds, F.(2006). Making People-Friendly Towns: Improving the Public Environment in Towns and Cities, (translated by hasanali laghaee and firooze jadali), first publish, university of Tehran. [In Persian]
    • Topcu,K.and Topcu,M. (2012). “Visual perception of mental images in urban design education: cognitive maps”, Social and Behavioral Sciences, No.51, pp.573-582.
    • Un-Habitut (2004/2005). The state of the words’ cities: globalization and urban culture, London.
    • Wessel,G.,Unruh,E.,Chang,R.and Sauda,E. (2009). “Urban user interface: urban legibility reconsidered”, New Mexico: Southwest ACSA conference.
    • Yaski,O.,Portugali,J.and Eilam,D. (2012). “Travelling in the dark: the legibility of a regular and predictable structure of the environment extends beyond its borders”, Behavioral Brain Research,No.229, pp.74-81.
    • Zahedian,E. and Moosavi,S. (2013). “Amorphological approach to Characterization of urban space in historical structure of cities in Iran”, Journal of Applied Environmental and Biological Scences, No.10,pp.59-66.