نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای - مدرس دانشگاه بجنورد

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای - عضو هیأت علمی مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد

3 دکترای برنامه ریزی شهری - دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای انسانی و یکی از مهم‌ترین عناصر شکل دهنده‌ی هر شهر، نقشی پراهمیت در هرگونه برنامه‌ریزی برای شهرها پیدا کرده است. با روشن شدن بیش از پیش اعتبار و ارزش دبدگاه فضایی در برنامه‌ریزی شهری و لزوم ارزیابی کمی و قابل دفاع از آن، توجه به جنبه‌های فضایی توسعه‌ی مسکن شهری ضروری به نظر می‌رسد. شهر بجنورد پس از ارتقا به مرکزیت استان خراسان شمالی در سال 1383، رشد و توسعه‌ای همه جانبه از جمله در جمعیت و فعالیت و به تبع آن در بخش مسکن شهری خود تجربه کرده است. بررسی روند این رشد و توسعه از دیدگاه برنامه‌ریزی فضایی و نحوه‌ی تغییر این روند، هدف اصلی این پژوهش است. با توجه به ماهیت کاربردی این تحقیق روش مورد استفاده در آن، توصیفی – تحلیلی است و برای یافته اندوزی علاوه بر سالنامه‌های آماری استان از داده‌های مربوط به پروانه‌های صادر شده‌ی شهرداری بجنورد در بازه‌ی زمانی 1384 تا 1393 بهره گرفته شده است. روند کلی توزیع فضایی توسعه‌های جدید مسکن در سه رده در سطح 26 واحد فضایی شهر بجنورد با استفاده از آنتروپی شانون و ضریب جهانی موران تحلیل گردید. همچنین از تحلیل همبستگی برای بررسی عوامل اثرگذار بر روند تغییرات توزیع فضایی مسکن شهری بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن هستند که توزیع فضایی مسکن جدید در بجنورد با افزایش ساخت و سازها به سوی تمرکز بیشتر میل می‌کند و این روند بیش از آنکه تحت تأثیر عوامل محلی و داخلی همچون قیمت زمین و جمعیت باشد، از عوامل خارجی و کلان اقتصادی پیروی کرده است. در نهایت چنین نتیجه گیری و پیشنهاد شده است که هرگونه برنامه‌ریزی برای موضوع مسکن ضرورت دارد رویکردی فضایی در پیش بگیرد و علاوه بر آن نمی‌تواند تنها متکی بر متغیرها و مؤلفه‌های داخلی ارزیابی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Quantitative Methods in Analyzing Spatial Development of Urban Housing in Bojnord (2005-2015)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Zamiri 1
  • Mahsa Zamiri 2
  • Mahin Nastaran 3

چکیده [English]

Introduction
Appropriate shelter and affordable housing as an essential and vital human need and as one of the main and important elements in forming and physically developing cities have become the most important subject in spatial development and planning in contemporary urban areas. Housing, which by definition means a set of houses, streets and related facilities, is the most important component of a city and its development affects environment, economy, culture and social issues in an urban area. There are many indicators and criteria to evaluate housing conditions such as building quality (i.e. materials), property types, age, and density and so on. Nowadays the importance of spatial approach for studying urban aspects has become increasingly evident. Therefore, quantitative methods should be introduced and used to evaluate development trends in such spatial approach. Studying spatial aspects of urban housing development and analyzing distribution of its features does not have a long history in Iran.
Materials and Methods
In this research, as an applied research, descriptive and analytical methods were used. Thus, the required data was collected from statistical almanacs and results of a recent comprehensive census in 2011 and construction licenses which were authorized by the Bojnord municipality council during the 2004-2014 period. The general trend of spatial development of urban housing was studied and evaluated using quantitative methods such as Shanon's Entropy and Moran's Global Coefficient. The area of the city was divided into 26 subdivisions according to the approved detailed plan (2004). Then, spatial distribution of three main types of housing (one and two-store buildings, three and four-store buildings and more than four-store buildings) was derived through collected data and entered into a GIS database to apply the models. In addition, correlation analysis was used to clarify parameters which influence spatial changes in housing distribution in Bojnord.
Results and Discussion
This research is one of the first experiences in spatial analysis of distribution of housing properties at city level using quantitative methods. Bojnord is located in North-East Iran and is on average 1,070 meters above sea level and has a population of over 200,000 inhabitants. Current center of the city was formed during the Qajar dynasty, 350 years ago. Since upgrading to the center of North Khorasan province, Bojnord has experienced a rapid and sudden growth in physical, economic and social aspects and as a result in urban housing. Studying quality and process of urban housing growth and development in Bojnord during the aforementioned period using a spatial approach is the main goal of this research. After establishment of the new province, Bojnord has evolved in terms of shape and type of housing development trends. Except for the center of the city and margin areas (which are considered as informal settlements), it seems the trend of housing development in Bojnord aims toward more centralization and density. Such changes might be observed in emerging residential complexes and growing number of apartments in the city which can also be considered as evolving lifestyle in Bojnord.
Conclusion
Based on the results, increasing construction and housing development causes a more centralized pattern in urban housing. Such trend was caused by national elements such as inflation or deflation rather than local parameters such as population and land prices. On the other hand, it may be concluded that urban sprawl has not occurred in Bojnord in this period of time. In conclusion,  all kinds of housing planning at all levels (national, regional or urban planning) should take spatial approach instead of leaning on merely physical aspects, and cannot be implemented and evaluated based only on internal factors and parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial distribution
  • urban housing
  • Moran’s Global coefficient
  • Shanon’s Entropy
  • correlation analysis
Aftab A, Ghorbani A, Taghilo A A, soltanzadeh V., (2014). Study the effect of natural factors on the spatial distribution of ancient centers using GIS in West Azerbaijan, Spatial Planning, Volume 4, No. 3. [In Persian]
Behboudian J. (2004). Nonparametric Statistics, University of Shiraz, First Eddition. [In Persian]
Congress for the New Urbanism, 2007, Affordable Housing Initiative[Summary of Data Presented at the 2007 Organizing Summit Meeting on Affordability in New Urbanism], World Wide Web page www.cnu.org
Fazelnia, Gh., Kiani A., Vahdati M. (2013). Explanation and Spatial Diffusion Analysis of New Housing Patterns . Geographical Space. Volume 13, No. 41. [In Persian]
Faryadi, Sh. (1997). Optimum scale in urban housing planning. National congress of new cities, Isfahan. [In Persian]
Giuliano, G., Agarwal, A., Redfearen, C., (2008). Metropolitan Spatial Trends in Employment and Housing, University of Southern California, L.A.
Griffith, D. (1992). What is spatial autocorrelation? Reflections on the past 25 years of spatial statistics, l’Espace Ge´ographique 21.
Hadizadeh Zargar S., Hashemi Amri V., Massoud M. (2013). Analyzing the urban development of Isfahan districts in the housing sector using analytic network process (ANP). Journal Urban - Regional Studies and Research, Issue 17. [In Persian] 
Hekmatnia H., Ansari Zh. (2012). Planning of housing in Meybod with sustainable development approach. Human Geography Research, Volume 44, No. 79. [In Persian]
Hekmatnia H., Mousavi M. (2006). Applying models in geography emphasizing urban and regional planning, Elm-e-Novin, Yazd, First Eddition. [In Persian]
Inal Chakich, T., Gaziji, F. (2005). Spatial impacts of new housing trends in the periphery of the Istanbul metropolitan area.
Johnson, J. S., Talen, E. (2008). Affordable Housing in New Urbanist Communities: A Survey of Developers, Housing Policy Debate, Volume 19, Issue 4. 
Mahmoudi M., (2009). Housing development with sustainable development. University of Tehran, First Edition. [In Persian]
Momeni M. (2007). Statistical analysis using SPSS. Ketab-e-no, Second Edition. [In Persian]
Rafie M. (2000). Urban Housing toward local planning, Municipalities magazine, No. 19. [In Persian]
Rahnama M., Asadi A. (2014). Analysis of the spatial distribution of land prices in Mashhad. Geographical Research, No. 116. [In Persian]
Shuenober, N. (1999). Housing, Suburb, City, Rouzane, translated by Pourdeihimi Sh. (2001). First Edition. [In Persian]
Shie E. Principles of Urban Planning, Elm va Sanaat University, Second Edition. [In Persian]
Tsai, Y., 2005, Quantifying urban form: Compactness versus Sprawl, Urban Studies, vol. 42, No. 1.
United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), (2012), Sustainable Housing for Sustainable Cities: A Policy Framework for Developing Countries,
Varesi, H., Ghaed Rahmati S., Bastanifar I. (2008). A Survey of Urban Services Distribution on Population Spatial Imbalance Case Study: Districts of Isfahan. Geography and Development, Issue 9. [In Persian]
Zamiri M., Nastaran M., Mohammadazde Titkanlu. (2014). Analyzing form and trend of spatial and physical development of Bojnord (Using quantitative methods). Amayesh Journal, Issue 23. [In Persian]