نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برخورد با چالش›های عمده‌ای که بسیاری از مناطق ایران با آن مواجه هستند، مستلزم توجه هر بیشتر به نهادهای محلی و ارتقاء ظرفیت›های آنهاست. بنابراین این مقاله به دنبال سنجش ظرفیت نهادی در سطح مناطق مطالعاتی و نیز پاسخگویی به این سوال اساسی است که راهبردهای مناسب برای ارتقاء و افزایش ظرفیت نهادی در سطح مناطق مطالعاتی کدامند؟ برای دستیابی به هدف و پاسخ به سوال تحقیق، نخست با استفاده از روش پیمایشی ظرفیت نهادی منطقه‌ای در سطح مناطق مطالعاتی مورد سنجش قرار گرفته و سپس از طریق چارچوب برنامه‌ریزی راهبردی، راهبردهای مناسب برای ارتقاء ظرفیت نهادی در سطح مناطق مورد مطالعه تدوین شده است. نتایج سنجش ظرفیت نهادی در سطح مناطق مورد مطالعه نشان می‌دهد که ظرفیت نهادی در شهرستان‌های بوکان و ارومیه به ترتیب میزان‌های پایین و متوسط را به نمایش میگذارند. همچنین راهبردهای ارتقاء ظرفیت نهادی شامل ایجاد سازوکارهای قانونی روابط بین نهادها، بهبود محیط و ترتیبات قانونی برای ایفای نقش نهادها، فراهم نمودن بسترهای لازم برای افزایش تناسب قوانین و مقررات سطوح بالاتر با سطح منطقه، تقویت نقش کارگروهها و شوراهای تخصصی، واگذاری بیشتر امور محلی به نهادهای محلی، ایجاد زمینههای قانونی برای حضور نهادهای موجود در سطح منطقه در فرایندهای اداره منطقه، بهبود وضعیت دسترسی نهادها به منابع دانش و یادگیری و کسب دیدگاهها و خواستههای مردم و همچنین افزایش حضور و نقشآفرینی نهادهای نماینده بخش خصوصی و سرانجام ارتقاء توانایی درونی نهادها (به ویژه از لحاظ منابع مالی در شهرستان بوکان و به خصوص در ارتباط با نهادهای دولتی) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Regional Institutional Capacity and Formulating of the Appropriate Strategies (Case Study: Boukan and Orumiyeh County)

چکیده [English]

Dealing with major challenges that many of the regions in Iran are faced with that, it is necessary to analyze the capacity of regional institutions and enforce their abilities. This article, therefore, tries to assess institutional capacity in the studied regions to demonstrate their institutional capacity. The article, also, aims to respond to this fundamental question: what are the appropriate strategies to enforce institutional capacity in Boukan and Orumiyeh counties? In order to reach the above aim and also answer the posed question, the surveying method is used. The paper also applies the strategic planning framework to determine appropriate strategies to enforce institutional capacity in the studied regions. The results demonstrate low institutional capacity in Boukan (by the average 2.46 out of 5). The results also demonstrate medium institutional capacity in Orumiyeh (by the average 3.04 out of 5). The appropriate strategies also include creating legal mechanisms to improve the relationship between institutions, improving the circumstance and necessary and appropriate legal arrangements to improve the performance of institutions, providing the necessary circumstance to enhance the accordance of the national and provincial regulations with their regional counterparts, enhancing the role of technical committees, devoluting of the local affairs to local institutions, creating a legal context for cooperation of existing institutions in regional governing process, improving institutions’ access to knowledge and learning resources, paying attention to viewpoints and wills of local people, and enhancing the institutional abilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Capacity
  • Region
  • strategy
  • Boukan
  • Orumiyeh