نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سکونتگاههای روستایی موجود در حوزه نفوذ کلانشهر تهران از تنوع بارز مکانی-فضایی برخوردار بوده و مشتمل بر انواع سکونتگاههای کوهستانی و دشتی و نیز عملکردهای مختلف اقتصادی است. در حالی¬که شمال تهران را روستاهای کوهستانی کوچک با عملکردهای خدماتی تشکیل می دهد، غرب و جنوب را روستاهای دشتی بزرگ با عملکردهای صنعتی-کشاورزی و شرق را نیز روستاهای دشتی و کوهستانی با عملکردهای کشاورزی تشکیل می دهد. این تحقیق بدنبال پاسخگویی به این سوالات است که آیا رابطه معنی داری بین عملکردهای اقتصادی و موقعیت طبیعی سکونتگاههای روستایی و میزان پایداری آنها وجود دارد؟ روش انجام مطالعات در این پژوهش با توجه به ماهیت کار مبتنی بر روشهای توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. اطلاعات مورد نیاز در این بررسی از طریق روش های میدانی و اسنادی گردآوری شده اند. جامعه آماری در این تحقیق منطبق بر حوزه های روستایی کلانشهر تهران است. به منظور انتخاب جامعه نمونه کل سطح کلانشهر تهران به 16 قطاع تقسیم و در هر قطاع تعداد 2 روستا به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش انتخاب روستاهای نمونه به صورت تصادفی خوشه¬ای بوده و جامعه نمونه (خانوارهای روستایی) برای تکمیل پرسشنامه خانوارها نیز به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شده اند. تحلیل یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین موقعیت طبیعی سکونتگاههای روستایی در حوزه کلانشهر تهران و میزان پایداری آنان ارتباط معنی داری وجود دارد ولی بین میزان پایداری و عملکرد اقتصادی سکونتگاههای روستایی بجز در بعد کالبدی هیچ ارتباط معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Regional Institutional Capacity and Formulation of the Appropriate Strategies (Case Study: Boukan and Orumiyeh County)

چکیده [English]

Dealing with major challenges that many of the regions in Iran are faced with that, it is necessary to analyze the capacity of regional institutions and enforce their abilities. This article, therefore, tries to assess institutional capacity in the studied regions to demonstrate their institutional capacity. The article, also, aims to respond to this fundamental question: what are the appropriate strategies to enforce institutional capacity in Boukan and Orumiyeh counties? In order to reach the above aim and also answer the posed question, the surveying method is used. The paper also applies the strategic planning framework to determine appropriate strategies to enforce institutional capacity in the studied regions. The results demonstrate low institutional capacity in Boukan (by the average 2.46 out of 5). The results also demonstrate medium institutional capacity in Orumiyeh (by the average 3.04 out of 5). The appropriate strategies also include creating legal mechanisms to improve the relationship between institutions, improving the circumstance and necessary and appropriate legal arrangements to improve the performance of institutions, providing the necessary circumstance to enhance the accordance of the national and provincial regulations with their regional counterparts, enhancing the role of technical committees, devolution of the local affairs to local institutions, creating a legal context for cooperation of existing institutions in regional governing process, improving institutions’ access to knowledge and learning resources, paying attention to viewpoints and wills of local people, and enhancing the institutional abilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • Natural situation
  • economic function