نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مکان یابی مناسب زمین یکی از مهمترین عوامل تولید مسکن و به دلیل دارا بودن ماهیت چند وجهی، فرآیندی بسیار پیچیده است. استفاده از مدل های تصمیم گیری در مکان¬یابی موجب تسهیل و انتخاب بهینه سایت می گردد. یکی از روش های تصمیم گیری از طریق وزن دهی به معیارها، روش تحلیل سلسله مراتبی  AHP است. با استفاده از این روش معیارها و زیرمعیارها رتبه بندی می شوند و گزینه های مناسب برای مکان یابی انتخاب می شوند. در این مقاله با هدف تسهیل مکان یابی فضاهای مسکونی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی فرآیند روش مذکور ، معیارها و زیر معیارهای موثر در مکان یابی فضاهای مسکونی معرفی و درخت واره سلسله مراتبی معیارها ترسیم می شود، سپس این معیارها در قالب پرسشنامه ای تنظیم و در بین متخصصان برنامه ریزی شهری و مسکن توزیع و میانگین وزن های داده شده به هر معیار و زیرمعیار در مقایسه های دو دویی ماتریس های توماس ال ساعتی، جهت رتبه بندی استفاده شده است. نهایتاً تحقق معیارهای مذکور به ترتیب اولویت آن در 13 پروژه مسکن مهر استان یزد به عنوان نمونه مطالعات میدانی بررسی می شود. اطلاعات لازم برای مکان یابی نیز در قالب پرسشنامه ای از سازمان مسکن استان یزد استخراج و سپس داده های خام دسته بندی و تحلیل شدند و برآیند نتایج به شکل ماتریس ارزیابی مکان یابی برای کل پروژه ها ترسیم شده است. برآیند نتایج ارزیابی حاکی از مکان یابی مناسب پروژه های مذکور بوده و البته نواقصی نیز وجود دارد که مسلماً پاسخگوئی همزمان به تمام معیارها بسیار دشوار است و در مواردی با توجه به اولویت-های مطرح شده پاسخگوئی به یک معیار منتج به عدم امکان مکان یابی مناسب می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of Site Selection for Mehr housing projects Via physical and Environmental approach by AHP Model (Case Study of Yazd Province)

چکیده [English]

Suitable land locating is one of the most important factors of housing production, since the multifaceted nature of this process is very complex. Using models and software in land locating facilitates decision making and helps in optimum site selection. Analytical Hierarchy Process (AHP) is one of the main decision-making methods that works with giving weight to criteria. Using this method criteria and sub-criteria will be classified and finally the best alternative for locating will be selected. In this paper with the goal of facilitating the best land locating for residential space, using descriptive-analytical method, first we explain the process of the method, then the effective criteria in residential land locating will be introduced and the hierarchy tree of criteria will be drawn. The criteria has been set in questionnaire format and distributed between urban studies and housing Experts. The average weight of every criteria and sub-criteria in the way of binary comparisons has been calculated using Excel software. After Prioritization of criteria in AHP method, Realization of criteria Surveyed in 13 Masken-e-Mehr projects as a case study. The necessary information for locating in the questionnaire format has been extracted from Yazd urban organization and then data has been classified and analyzed and finally analytical matrix for locating residential project of Yazd has been drawn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • Locating
  • Residential lands
  • Analytic Hierarchy Process (AHP)