نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فرآیند جنسیتی شدن عرصه‌های عمومی شهری و عدم توجه  طراحان شهری به ویژگی‌ها، نیاز‌های گروه‌های مختلف اجتماعی موجب گشته تا این عرصه‌ها هویت متعالی خویش را از دست بدهند. در این بین به نظر می‌رسد زنان از جمله گروه‌هایی باشند که توجه به ویژگی‌ها و نیازهایشان در طراحی عرصه‌های عمومی شهری، برای ایجاد انگیزش حضور و  برقراری تعاملات متعارف اجتماعی، بیش از سایر گرو‌ها نادیده انگاشته شده است. از این‌رو پژوهش حاضر، با هدف ارایه‌ انگاره‌های مؤثر بر حضور و برقراری تعاملات متعارف اجتماعی زنان در عرصه‌های عمومی شهری و با تأکید بر ترجیحات آنان شکل گرفته است. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی در بستری از مطالعات کتابخانه‌ای و از روش تحقیق پیمایشی در بستر مطالعات میدانی و از شیوه‌های تحقیق مرور متون و منابع، مشاهده و مصاحبه بهره گرفته شده‌است. همچنین از پرسش‌نامه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات، از نرم افزار‌های SPSS و LISRER به عنوان ابزار تحلیل و ارزیابی داده‌ها و از مدل ساختاری (تحلیل عاملی تاییدی) و روش تحلیل حداقل مربعات غیر وزنی به عنوان روش تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که وجود انگاره‌های دسترسی، امنیت، آسایش، هم آوایی با طبیعت، پویایی و جذابیت، رویداد پذیری و رمز‌گرایی در عرصه‌های عمومی شهری، بر انگیزش حضور زنان در این عرصه‌ها موثر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Recognized of Dominated Aspects of Woman Presence in Urban Public Realms (Case study of Shiraz City)

چکیده [English]

The process of gender-specification in public urban realms and the ignorance of different characteristics and needs of different groups in societies by urban designers have resulted in the loss of the real identity of these realms. Women are an example of the groups whose needs of attendance in public urban realms and their appointment in interaction with others in order to be efficient members in the society have been neglected. The current research has been formed to depict and present important features of the presence of women in public urban realms by emphasizing their needs. It has to be mentioned that descriptive, descriptive – analytic methods with some library research and also survey method in descriptive – analytic way with field studies as well as observations, interviews and questionnaires as data gathering procedure and SPSS and LISREL as analysis and assessment procedure have been applied in the current research. In the main article in addition to discussing the main topics, the results of them in case of the attendance of women in public urban realms have been presented. The results of this research indicate that designing aspects such as access, security, comfort, along with the phonetic nature, attractions and dynamics, event disclosure, ambiguity in urban public realms, are affective on motivating the presence of women in these realms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public realms
  • Social interaction
  • Muslim women